Vrije tijdsonderzoek van Zuidoost Brabant.

VRIJETIJDSONDERZOEK
ZUIDOOST BRABANT
Rapport
Ook als pdf op te vragen bij de lokale VVV.
Rapport
Projectnummer 2013‐702
Aangeboden aan: Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
28 maart 2013
Auteurs:
dr. Janine Caalders
Rutger van Raalten MSc.
In samenwerking uitgevoerd met Dimensus Beleidsonderzoek
BUITEN, Bureau voor Economie en Omgeving
Achter Sint Pieter 160
NL‐3512 HT Utrecht
info@bureaubuiten.nl
www.bureaubuiten.nl
+31 (0)30‐2318945
2
3
SAMENVATTING
Opzet onderzoek en respons
SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het
gebruik en de waardering van vrijetijdsvoorzieningen in de Regio Eindhoven.
Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau BUITEN in samenwerking
met Dimensus Beleidsonderzoek (enquêtes). Uit elk van de vier subregio’s
(De Peel, De Kempen, Groote Heide, Stedelijke gebied) was een gemeentelijk
beleidsmedewerker vertegenwoordigd in de begeleidingsgroep.
Het onderzoek concentreert zich op het vrijetijdsaanbod in de regio,
waarbij zowel het stedelijke aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen, als het
aanbod in de dorpen en het buitengebied zijn meegenomen. Het accent
ligt op het groene buitengebied.
In totaal zijn 3.026 mensen geënquêteerd, via internet en telefonisch, in
de periode eind oktober ‐ eind december 2012. Aanvullend zijn vier panelbijeenkomsten
georganiseerd, een per subregio. Hiervoor zijn gericht
mensen uitgenodigd en per bijeenkomst waren tussen de 10 en 20 deelnemers.
Speciale doelgroepen waren de kenniswerkers en ANWB leden,
over deze groepen doen we aparte uitspraken in het onderzoek.
Belangrijkste resultaten
Waardering vrijetijdsaanbod buitengebied: zeer tevreden
Gemiddeld geven de inwoners van Zuidoost Brabant het vrijetijdsaanbod
in het buitengebied het rapportcijfer 7,8. De verschillen tussen de subregio’s
en tussen verschillende bewonersgroepen zijn klein. Van de gemeenten
krijgen Waalre, Bergeijk en Heeze‐Leende de hoogste waardering van
hun inwoners (8,3), Eindhoven de laagste (7,4).
Gebruik vrijetijdsaanbod
De meest voorkomende vrijetijdsbestedingen zijn wandelen, fietsen, sporten
en paardrijden, en deze activiteiten worden vooral dichtbij huis ondernomen.
Ook worden dichtbij huis veel restaurants, cafés en evenementen
bezocht. Eindhoven is de populairste bestemming om te winkelen en
naar de bioscoop, het theater of een muziekzaal te gaan. Bezoeken aan
musea en galerieën, buitenattracties, (in mindere mate) watersportactiviteiten,
en wellnesscentra vinden relatief vaak plaats buiten de regio.
Jongere inwoners zijn sterker gericht op activiteiten in Eindhoven, oudere
inwoners nemen vaker deel aan activiteiten dichtbij huis. Uitzondering
daarop is wandelen en fietsen, wat ouderen juist weer vaker buiten de eigen
subregio doen.
Hoger opgeleiden nemen aan vrijwel alle activiteiten vaker deel dan lager
opgeleiden (met uitzondering van winkelen). Zij zijn daarbij meer georiën4
teerd op Eindhoven en gaan ook vaker naar elders in de regio en buiten
Zuidoost Brabant.
Waardering vrijetijdsaanbod: tevreden, enkele aandachtspunten
Gemiddeld voor alle activiteiten geeft 83% van de inwoners aan tevreden
te zijn, slechts 5% is ontevreden. Het meest tevreden zijn inwoners over
het aanbod om te wandelen, fietsen (inclusief de knooppunten), sporten
en paard te rijden, restaurants, bioscopen en filmhuizen te bezoeken.
Het aanbod aan musea en watersport / waterrecreatiemogelijkheden in de
open lucht scoren het laagst, hoewel ook hier nog steeds een meerderheid
tevreden is.
Jongere inwoners en hoger opgeleiden zijn over het algemeen minder tevreden
over het aanbod dan oudere inwoners en lager opgeleiden.
Beschikbaarheid: aandacht voor specifieke doelgroepen
90% van de inwoners geeft aan geen voorzieningen te missen. Inwoners
die wel voorzieningen missen noemen het vaakst watergerelateerde voorzieningen.
Daarnaast wordt ook het beperkte aanbod aan musea relatief
vaak genoemd. Een aantal inwoners geeft aan voorzieningen te missen
voor specifieke doelgroepen, namelijk voor jongeren (12 tot 16 / 18 jaar),
voor mensen die minder goed ter been zijn en laagdrempelige, overdekte
speelmogelijkheden voor kleinere kinderen.
Informatiebronnen: verschillen ouderen en jongeren
Kranten, huis‐aan‐huis bladen en de gemeentegids zijn de meest gebruikte
informatiebronnen over het vrijetijdsaanbod, gevolgd door het internet.
Daarbij wordt verreweg de meeste informatie via het internet verkregen
door het gebruik van zoekmachines. Er zijn grote verschillen in het zoekgedrag
tussen jongere en oudere inwoners: voor de eerste groep zijn internet
en ‘van horen zeggen’ belangrijker, de tweede groep maakt meer
gebruik van gedrukte media.
Veiligheid: onveilige verkeerssituaties
Eén derde van de inwoners ervaart wel eens onveilige of gevaarlijke situaties.
Vooral het drukke verkeer, te hard rijdende auto’s en motoren en onveilige
situaties bij oversteekplaatsen worden genoemd. Daarnaast leveren
ook het gebrekkig onderhoud van fietspaden en andere weggebruikers
op fietspaden onveilige situaties op. Sociale onveiligheid wordt door vrijwel
niemand genoemd.
ANWB leden: volgen het gemiddelde beeld
ANWB leden wijken nauwelijks af van het gemiddelde, zeker niet als er rekening
mee wordt gehouden dat ze relatief wat hoger opgeleid en iets vaker
van middelbare leeftijd zijn. Wat zoekgedrag betreft is wel leuk om te
vermelden dat ze iets vaker gebruik maken van www.landvananwb.nl en
van VVV‐ANWB kantoren. Tevens valt op dat hoewel het percentage
5
ANWB‐leden het hoogst ligt in het Stedelijk Gebied, zij het minste gebruik
maken van het VVV‐ANWB kantoren als informatiebron.
Kenniswerkers: minder tevreden
Kenniswerkers nemen aan veel activiteiten vaker deel dan nietkenniswerkers.
Uitzonderingen daarop zijn wandelen, fietsen, sporten en
paardrijden – activiteiten die juist weer minder door kenniswerkers worden
ondernomen. Ook maken kenniswerkers meer gebruik van horeca en
pleisterplaatsen in het buitengebied.
Kenniswerkers zijn over vrijwel al het aanbod minder tevreden dan nietkenniswerkers,
voornamelijk over het aanbod aan cafés en musea. Ook
over de wandelmogelijkheden in het buitengebied zijn kenniswerkers
minder positief. Daarnaast vormen zij de groep die het vaakst aangeeft
voorzieningen te missen (24% tegenover 10% gemiddeld). Het ontbreken
van een technisch‐museum wordt daarbij meerdere malen genoemd.
Kenniswerkers zijn meer georiënteerd op Eindhoven. Informatievoorziening
over het vrijetijdsaanbod krijgen kenniswerkers vooral via het internet,
uit eigen ervaring en kennis van anderen. Kranten, huis‐aan‐huis bladen
en de gemeentegids worden minder gebruikt.
Aanbevelingen
Beschikbaarheid
Zorg voor voldoende aanbod van wandel‐ en fietsmogelijkheden in de directe
woonomgeving. Dat aanbod is veelal beschikbaar, maar staat hier en
daar ook onder druk. Investeren in wandel‐ en fietsinfrastructuur levert
een meerwaarde voor een grote groep bewoners.
Aandacht voor vrijetijdsvoorzieningen bij ruimtelijke ingrepen. bewoners
zijn gemiddeld zeer tevreden over de groene vrijetijdsvoorzieningen in hun
woonomgeving. Ze wijzen er wel op dat er sprake is van bedreigingen (oprukkende
verstedelijking, infrastructuur).
Creëer vrijetijdsaanbod voor jongeren in de dorpen. Zowel in de sport‐ en
culturele sfeer als qua buitenactiviteiten (groene voorzieningen) is hier
winst te behalen.
Brainport tot uitdrukking laten komen in vrijetijdsaanbod. Een aantal
respondenten is van mening dat de Brainport regio vraagt om een techniekmuseum
of –attractie, en dat een dergelijke attractie het aanbod van
de regio enorm zou versterken.
Bruikbaarheid
Behoud en verbeter de kwaliteit van bestaande voorzieningen. De wandel‐
en fietsmogelijkheden in de regio worden door inwoners erg gewaardeerd.
Verbeteringen zijn mogelijk in het onderhoud van fietspaden, het
verbreden van fietspaden, meer vrijliggende fietspaden en het scheiden
van doelgroepen.
6
Specifieke aandachtspunten: maak een gezamenlijk plan. Hoewel het algemene
beeld positief is, impliceren de resultaten van het onderzoek dat
het goed zou zijn om op een aantal specifieke punten na te gaan welke
verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Het gaat dan om specifieke
voorzieningen (paarden, aangespannen rijden, waterrecreatie in de openlucht),
specifieke locaties en / of specifieke doelgroepen (mensen met een
beperking, jongeren). Om precies in beeld te krijgen welke voorzieningen
waar ontbreken is het raadzaam hier met de doelgroep (belangenorganisatie
en/of actieve recreanten) apart naar te kijken en gezamenlijk een
plan uit te werken, bij voorkeur op zo’n manier dat de doelgroep ook medeverantwoordelijkheid
wil nemen voor realisatie van de voorzieningen.
Bereikbaarheid
Zorg voor voldoende toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
Op een aantal plekken wordt vervoer voor deze doelgroep georganiseerd
door lokale organisaties van (veelal) vrijwilligers: dit kan ook op andere
plekken een goede aanvulling zijn op het reguliere aanbod.
Zorg voor aantrekkelijke recreatieve verbindingen tussen natuurgebieden.
Dit zijn nu vaak eilandjes die niet altijd op een goede manier met elkaar
in verbinding staan, waardoor het minder aantrekkelijk is om recreatie
(bijvoorbeeld fietsen) in en tussen verschillende natuurgebieden te
combineren.
Parkeren Eindhoven: promoot P&R terrein/‐en. Het beter onder de aandacht
brengen van de P&R mogelijkheden en van de mogelijkheden om
(een deel van) de reis per openbaar vervoer af te leggen.
Bekendheid
Houd rekening met verschillen in zoekgedrag (internet, gedrukte media)
tussen verschillende doelgroepen. Jongeren en ouderen maken gebruik
van verschillende media.
Zorg voor voldoende Engelstalige informatie over vrijetijdsmogelijkheden.
Dit is met name voor kenniswerkers van belang.
Ontsluit informatie via een centraal punt. Door informatie over het aanbod
te bundelen is dit beter vindbaar.
Betrokkenheid
Faciliteer particulier initiatief van bewoners en bedrijven. Er zijn veel actieve
bewoners en met krimpende overheidsbudgetten worden particuliere
initiatieven steeds belangrijker. Stel de initiatieven van bewoners centraal
en zorg voor een goede overheidsparticipatie.
Kenniswerkers. We hebben gemerkt dat het lastig is om kenniswerkers te
benaderen. Het afstemmen van onderzoeksprogramma´s met hightech
bedrijven en/of het instellen van een panel van kenniswerkers op regionaal
niveau kan een manier zijn om dit ook voor andere onderzoeken te
verbeteren.
7
INHOUD
SAMENVATTING 3
Opzet onderzoek en respons 3
Belangrijkste resultaten 3
Aanbevelingen 5
1. INLEIDING 9
1.1 Aanleiding 9
1.2 Gebruikersonderzoek vrijetijdsvoorzieningen 9
1.3 Opzet onderzoek 10
1.4 Respons 12
1.5 Analyse 17
2. RESULTATEN ENQUÊTE 19
2.1 Activiteiten in Zuidoost Brabant 19
2.2 Activiteiten in het buitengebied 29
3. RESULTATEN PANELS 41
3.1 Algemeen 41
3.2 Doelgroepen 42
4. CONCLUSIES 43
4.1 Waardering vrijetijdsaanbod buitengebied 43
4.2 Gebruik en waardering specifieke voorzieningen 43
4.3 Verschillen tussen doelgroepen 45
4.4 Kenniswerkers 48
5. AANBEVELINGEN 49
5.1 Beschikbaarheid 49
5.2 Bruikbaarheid 50
5.3 Bereikbaarheid 50
5.4 Bekendheid 51
5.5 Betrokkenheid 51
BIJLAGEN 53
8
9
1. INLEIDING
1.1 Aanleiding
In de Brainport 2020 Strategie heeft de regio Zuidoost Brabant de ambitie
vastgelegd om uit te groeien tot een kennis‐ en innovatieregio die hoort
tot de top van de wereld. Hierbij past een kwalitatief hoogwaardig woon‐,
werk‐ en leefmilieu. Een aantrekkelijk recreatief aanbod maakt hier onlosmakelijk
onderdeel van uit. Aandacht voor vrijetijdsvoorzieningen is in
de beleidspraktijk echter niet altijd vanzelfsprekend.
SRE Monitor Vrijetijd
Om beter inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van de vrijetijdseconomie
hebben de SRE‐gemeenten in 2011 een nulmeting verricht naar
de economische betekenis van de vrijetijdssector. Hieruit bleek onder andere
dat de jaaromzet van de sector 1,3 miljard euro bedraagt en dat de
sector goed is voor 7% van het aantal banen.
Volgend op dit onderzoek ligt nu de vraag voor in hoeverre het huidige recreatieve
aanbod voldoet aan de vraag en welke verbeteringen mogelijk
zijn.
ANWB behartigt de belangen van de recreant
De ANWB is bezorgd over tekorten aan recreatieve voorzieningen in de
Randstad en rond de grote steden. Zij maakt zich daarom sterk voor een
kwalitatief hoogwaardige leefomgeving met voldoende recreatiemogelijkheden.
De ANWB stelt daarom in haar visie op recreatie voor 2033, dat zij als organisatie
graag onderdeel wil uitmaken van processen die gaande zijn daar
waar het gaat om het bevorderen van de kwaliteit van de recreatieve omgeving
van haar leden.
Door middel van dit onderzoek wil de ANWB beter inzicht krijgen in hoe
hun leden aankijken tegen de vele ontwikkelingen (o.a. Brainport) in Zuidoost
Brabant en wat deze betekenen voor de recreatiemogelijkheden
dichtbij huis. Aandachtspunten hierbij vormen de (on)tevredenheid van de
inwoners en de mogelijke knelpunten en verbeterpunten in recreatieve
voorzieningen en hoe deze gezamenlijk opgelost kunnen worden. Daarbij
kunnen de lessen die geleerd zijn uit Zuidoost Brabant ook toegepast worden
op andere regio’s.
1.2 Gebruikersonderzoek vrijetijdsvoorzieningen
Vanuit deze achtergrond hebben SRE en de ANWB opdracht gegeven voor
een onderzoek naar het gebruik en de waardering van het huidige vrijetijdsaanbod
in de regio Zuidoost Brabant. Het onderzoek is uitgevoerd door
10
Definitie kenniswerkers
Er bestaan verschillende definities voor kenniswerkers. In dit onderzoek
verstaan we onder kenniswerkers degenen die een inhoudelijke
functie vervullen bij een van de technische, kennisintensieve bedrijven
in de regio (de zogeheten HRST‐bedrijven, Human Resources in Science
and Technology). We hebben deze bedrijven geselecteerd en rechtstreeks
benaderd voor deelname aan het onderzoek. Deze respondenten
hebben de enquête ingevuld via internet. Daarnaast is ook een
beperkt aantal enquêtes onder kenniswerkers telefonisch afgenomen.
bureau BUITEN in samenwerking met Dimensus Beleidsonderzoek (enquêtes).
We hebben gekeken naar zowel het stedelijke aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen,
als het aanbod in de dorpen en het buitengebied, waarbij het
accent lag op het groene buitengebied. De focus ligt bovendien op die zaken
waarop gemeenten, de ANWB of overige maatschappelijke organisaties
direct invloed kunnen uitoefenen.
Onderzoeksvragen zijn :
 Wat zijn de belangrijkste persoonskenmerken van de inwoners?
 Welke activiteiten ondernemen de inwoners van Zuidoost Brabant?
 Hoe beoordelen de gebruikers het huidige aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen
(inclusief verbeterpunten)?
 Wat is het gebruik en de waardering van de recreatieve infrastructuur?
 Welke wensen en behoeften hebben de gebruikers?

1.3 Opzet onderzoek
Vragenlijst
In samenspraak met een brede begeleidingsgroep is een vragenlijst opgesteld
voor het onderzoek. De vragenlijst is opgenomen in het bijlagerapport
(bijlage 1). Voor kenniswerkers is ook een Engelstalige vragenlijst opgesteld.
Inwoners, kenniswerkers, ANWB leden
Het onderzoek is uitgevoerd onder inwoners van de regio Zuidoost Brabant.
Een aparte groep binnen het onderzoek vormen de kenniswerkers.
Daarnaast zijn er ook voldoende ANWB leden in de steekproef geweest
om die als aparte categorie te kunnen analyseren.
Subregio´s
Het onderzoek is zodanig opgezet dat we uitspraken kunnen doen op regionaal
niveau en op het niveau van de vier subregio’s: De Peel, De Kempen,
de Groote Heide en het Stedelijk gebied.
11
Figuur 1 Kaart SRE regio met gemeenten
Gemeenten
Een viertal gemeenten wilde daarnaast ook inzicht in het gebruik en de
waardering van de eigen inwoners. Het gaat om Helmond, Cranendonck,
Nuenen en Deurne. Voor die gemeenten is een paar extra vragen toegevoegd
aan de enquête. Voor deze gemeenten is de steekproef opgehoogd,
zodat voldoende mensen ondervraagd zijn om zelfstandige uitspraken te
kunnen doen op gemeentelijk niveau (zie 1.4).
Gestratificeerde steekproef
Voor de enquêtes is een gestratificeerde steekproef getrokken onder de
inwoners van de regio Zuidoost Brabant, waarbij is gezorgd voor een verdeling
van de respons over de 21 gemeenten. Als basis voor de steekproef
is gebruik gemaakt van de databestanden van Cendris. De geselecteerde
personen hebben een brief ontvangen van het SRE en de ANWB met daarin
een inlogcode waarmee de enquête via internet kon worden ingevuld.
De overige inwoners zijn vervolgens telefonisch benaderd door Dimensus.
Daarnaast was er – ook voor inwoners die niet in de steekproef zaten ‐ de
mogelijkheid om de enquête in te vullen via de website van de ANWB.
Kenniswerkers zijn deels telefonisch benaderd en ook rechtstreeks via
HRST‐bedrijven in de regio. De enquête is door deze bedrijven verspreid
via hun websites, social media pagina’s (Facebook, LinkedIn, Twitter), intranet
en/of via hun nieuwsbrief. Ook zijn er organisaties benaderd die
zich speciaal richten op expats (o.a. Hub Holland) om ook de internationale
kenniswerkers goed vertegenwoordigd te laten zijn in het onderzoek.
Ten slotte zijn kenniswerkers rechtstreeks benaderd op de HighTech Campus
via een flyer‐actie.
De enquêtes zijn afgenomen tussen eind oktober 2012 en eind december
2012.
Panelbijeenkomsten
Na een eerste analyse van de enquêteresultaten is een viertal panelbijeenkomsten
gehouden – een in elke subregio. Bij deze bijeenkomsten wa12
ren tussen de 10 en 20 inwoners aanwezig. Deze mensen zijn geworven
onder degenen die in de enquête hadden aangegeven mee te willen werken
aan een vervolgonderzoek en hun mailadres hadden vermeld.
Voor de selectie van de panelleden hebben we geprobeerd een divers samengesteld
gezelschap te creëren, op basis van geslacht, leeftijd, gemeente
en de enquête scores op waardering van het buitengebied in de eigen
woonomgeving (zowel positieve als negatiever scorende inwoners zijn uitgenodigd).
Per subregio is deze opzet wisselend geslaagd, met de grootste
diversiteit in het Stedelijk Gebied. Er is voor gekozen geen aparte bijeenkomsten
te houden voor kenniswerkers en/of expats, aangezien het aantal
respondenten in deze groep beperkt is en een (te) lage opkomst bij de bijeenkomsten
werd verwacht. Aangezien zij een onderdeel vormen van de
selecties per subregio, zijn enkelen van hen wel aanwezig geweest bij de
gehouden bijeenkomsten. Er is voor de panels niet speciaal geselecteerd
op ANWB lidmaatschap.
Doel van de panels was om, mede aan de hand van de enquêteresultaten,
dieper in te gaan op met name de verbetermogelijkheden. De ‘5 B’s’ (beschikbaarheid,
bruikbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid en betrokkenheid)
vormden daarbij een rode draad.
Om de kwaliteit van recreatieaanbod te beoordelen maken wij gebruik van
de 5 B’s:
1. Beschikbaarheid: is er voldoende aanbod voor verschillende doelgroepen
en in alle subregio´s?
2. Bruikbaarheid: kunnen alle doelgroepen in een gebied doen wat ze willen
doen, vinden ze er de faciliteiten en de beleving die ze zoeken?
3. Bereikbaarheid: zijn de vrijetijdsvoorzieningen voldoende goed bereikbaar?
4. Bekendheid: zijn inwoners voldoende bekend met het aanbod?
5. Betrokkenheid: is er verbondenheid met het aanbod, wordt actief
meegewerkt aan bijvoorbeeld het beheer?
1.4 Respons
De totale populatie van de regio bedraagt circa 730.000 inwoners (CBS,
2011 – tabel 1). Onder deze populatie is een steekproef gehouden via verschillende
methoden (telefonisch, internet, social media, intranet, fysiek).
Inwoners van de regio zijn per brief opgeroepen om deel te nemen aan de
enquête. In totaal betreft deze bruto steekproef circa 7.700 inwoners. De
respons uit deze steekproef betreft 2.714 inwoners (35%). Daarnaast hebben
bewoners die niet per brief zijn benaderd ook de enquête ingevuld
(o.a. kenniswerkers en ANWB leden via de website). Het totale aantal respondenten
komt op 3.026 inwoners (zie tabel 1 en 2). Ongeveer een derde
van de kenniswerkers heeft de Engelse vragenlijst ingevuld.
Het aandeel jongeren onder de respondenten is, zoals te verwachten was,
relatief laag1. Daarnaast zijn vrouwen onder de respondenten iets overver‐
1 Dit ondanks het feit dat bij de telefonisch afgenomen enquêtes consequent is geprobeerd
deze door de jongste persoon in huis te laten beantwoorden.
13
tegenwoordigd (wat vrij gebruikelijk is). Respondenten die de enquête via
internet hebben ingevuld zijn relatief jonger. Bijna 60% van de respondenten
is ANWB lid.
Tabel 1 Inwoneraantallen en respons per subregio en gemeenten
Tabel 2 Verdeling respons naar gebruikte methode
Figuur 2 Verdeling respons naar geslacht
58%
42%
50% 50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Vrouwen Mannen
Respons
Zuidoost Brabant
Regio’s
De Peel Stedelijk gebied De Groote Heide De Kempen
Inwoners
Inwoners
% regio
202.899
28%
Inwoners
% regio
375.201
51%
Inwoners
% regio
66.263
9%
Inwoners
% regio
85.524
12%
Respons
Helmond 561 Eindhoven 329 Cranendonck 305 Bergeijk 72
Deurne 311 Nuenen 300 Valkenswaard 154 Eersel 72
Gemert‐Bakel 91 Geldrop‐Mierlo 93 Heeze‐Leende 82 Bladel 73
Someren 84 Veldhoven 73 Oirschot 60
Asten
Laarbeek
75
115
Best
Son en Breugel
Waalre
43
45
41
Reusel‐
De Mierden
47
Totaal 1237 924 541 324
41% 31% 18% 11%
Verdeling respons
Methode abs. %
Telefonisch (excl. kenniswerkers) 2144 71%
Internet (algemeen) 570 19%
Internet (ANWB) 134 4%
Kenniswerkers 146 5%
Totaal
3026 100%
14
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Overig
WO
HBO
MBO
HAVE/VWO
VMBO/MAVO/Mulo
LBO
Geen/lagere school/basisschool
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Overig
Thuiswonend met ouders
Alleenstaand met kinderen
Alleenstaand
Samenwonend met kinderen
Samenwonend met partner
Figuur 3 Verdeling respons naar leeftijdsklassen
Figuur 4 Verdeling respons naar opleidingsniveau
Figuur 5 Huishoudenssamenstelling
0%
10%
20%
30%
40%
50%
16‐25 25‐35 36‐45 46‐55 56‐65 > 65
Respons
Zuidoost Brabant
15
Figuur 6 ANWB Lidmaatschap
Tabel 3: Kenmerken respondenten Zuidoost Brabant naar subregio
Eigenschap Gebied De Kempen Groote
Heide
De Peel Stedelijk
Gebied
Geslacht Mannen 48% 52% 50% 56%
Vrouwen 52% 48% 50% 44%
Huishoudenssamenstelling
Alleenstaand 14% 16% 17% 18%
Samenwonend met partner 39% 43% 38% 38%
Alleenstaand met kinderen 2% 3% 3% 3%
Samenwonend met kinderen 41% 32% 36% 36%
Overig 5% 6% 5% 5%
Leeftijd < 36 jaar 22% 19% 20% 22% 36‐55 jaar 40% 40% 40% 46% > 55 jaar 37% 41% 40% 32%
Opleidingsniveau
Laag 25% 25% 30% 16%
Middelbaar 40% 33% 35% 28%
Hoog 36% 42% 36% 57%
ANWB‐lid ANWB 52% 57% 54% 62%
Weging resultaten
Om te compenseren voor de ondervertegenwoordiging van jongeren en
de oververtegenwoordiging van vrouwen zijn de resultaten gewogen voor
geslacht en leeftijd. Daarnaast is voor de vragen waarin de inwoners een
bestemming in of buiten Zuidoost Brabant aan konden geven, gewogen
voor inwonersaantallen per subregio. Voor de overige vragen is deze extra
weging op inwonersaantallen niet toegepast, omdat de respons per subregio
hoog genoeg is om betrouwbare uitspraken te doen en een extra weging
zou leiden tot informatieverlies qua data. De toegepaste wegingen
zijn gebaseerd op de populatiegegevens voor Zuidoost Brabant van het
CBS in 2011.
56%
44% Ja
Nee
16
Verschillen kenmerken respondenten subregio’s
De kenmerken van de respondenten hebben over het algemeen dezelfde
verhoudingen in de vier subregio’s. Het Stedelijk Gebied vormt op enkele
kenmerken een uitzondering, wat name te verklaren is door de aanwezigheid
van de universiteit en instellingen voor hoger onderwijs. Zo kent het
stedelijk gebied een oververtegenwoordiging van mannen (56%). Daarnaast
kent deze subregio een hoger aantal respondenten van middelbare
leeftijd en ligt het percentage ANWB‐leden er hoger dan gemiddeld. Het
grootste verschil tussen het Stedelijk Gebied en de andere subregio’s is te
vinden voor het opleidingsniveau, waarbij 57% hoog opgeleid is ten opzichte
van 48% gemiddeld in Zuidoost Brabant. De Peel kent relatief veel
respondenten die lager opgeleid zijn.
Leeftijd en opleiding
Wanneer leeftijd en opleidingsniveau worden gekruist, valt op dat de jongere
bewoners (55 jaar / 44%).
Kenmerken kenniswerkers
Kenniswerkers zijn voornamelijk mannen (84%) en wonen vooral in het
Stedelijk Gebied (82%). In vergelijking tot de respondenten Zuidoost Brabant
en in het Stedelijk Gebied, bestaat de groep kenniswerkers uit een
hoger aantal personen van middelbare leeftijd en kennen zij gemiddeld
een hoger opleidingsniveau.
Tabel 4 Kenmerken kenniswerkers
Eigenschap Gebied %
Woonlocatie Stedelijk Gebied 82%
Groote Heide 8%
De Peel 8%
De Kempen 2%
Geslacht Mannen 84%
Vrouwen 16%
Huishoudenssamenstelling Alleenstaand 18%
Samenwonend met partner 32%
Alleenstaand met kinderen 2%
Samenwonend met kinderen 46%
Overig 3%
Leeftijd < 36 jaar 18% 36‐55 jaar 59% > 55 jaar 9%
Opleidingsniveau Laag 4%
Middelbaar 18%
Hoog 79%
17
ANWB leden
ANWB‐leden zijn iets vaker tussen de 36 en 55 jaar (63%). Van de inwoners
boven de 55 jaar is 59% ANWB‐lid, onder jongere inwoners (25 jaar)
Jongeren (12‐25 jaar)
Kinderen (0‐12 jaar)
 Kenniswerkers, ten slotte, vormen de groep die het vaakst aangeven
voorzieningen te missen (24%).
 Bij de open antwoorden worden veel uiteenlopende redenen gegeven.
Een veel genoemd thema is water: veel inwoners hebben
behoefte aan een (beter) zwembad bij hen in de buurt, een buitenzwembad
en allerlei vormen van waterrecreatie en watersport
(zeilen, strand, etc.).
 Ook een nabijgelegen bioscoop en een ruimer aanbod aan toegankelijke
musea (zoals een technisch museum) zijn voorzieningen
die meerdere malen worden genoemd in de open antwoorden.
 ANWB‐leden geven vaker aan (12%) voorzieningen te missen dan
niet‐ANWB‐leden (8%).
4b. Mist u voorzieningen voor een bepaalde doelgroep?
(n=260)
 In de open antwoorden wordt een breed scala aan voorzieningen
genoemd die ontbreken per doelgroep, waarbij sommige voorzieningen
en thema’s meerdere malen terug komen (zie hieronder).
Een compleet overzicht van de ontbrekende voorzieningen
per doelgroep en regio is terug te vinden in bijlage 6.
 Veel inwoners geven aan dat er voorzieningen ontbreken die niet
speciaal voor één doelgroep zijn.
 De verschillende leeftijdsdoelgroepen vinden zelf veel vaker dat
voorzieningen voor de eigen doelgroep ontbreken dan wanneer
naar de totale respons wordt gekeken. Zo geeft 65% van de inwoners
uit de leeftijdscategorie 16‐25 aan dat er voorzieningen
ontbreken voor hun doelgroep ‘jongere inwoners 12‐25 jaar’,
terwijl in de totale respons 22% aangeeft dat er voorzieningen
ontbreken voor jongere inwoners tussen de 12‐25 jaar. Ook door
volwassenen en senioren/ouderen wordt aangegeven dat er
voorzieningen voor de eigen doelgroep ontbreken. Een vergelijking
voor kinderen en mensen met een beperking is op basis van
de enquête helaas niet mogelijk.
 Voor kinderen tot en met 12 jaar zijn het vooral (indoor) speelgelegenheden
die genoemd worden als ontbrekende voorzieningen.
 Een ruimer aanbod aan festivals, bioscopen en ontmoetingsplekken
zijn veel genoemde voorzieningen in de open antwoorden die
ontbreken voor jongere inwoners.
27
0% 20% 40% 60% 80%
Overig
VVV‐kantoor / ANWB‐winkel
Bewegwijzering / borden
Radio / tv
Folders, flyers, posters e.d.
Eigen ervaring/kennis
Van horen zeggen
Internet
Krant/ bladen/gemeentegids
0% 20% 40% 60% 80%
Apps voor smartphone/tablet
landvananwb.nl (ANWB)
Website(s) van de VVV
Website ‘uit in Brabant’
Website van de gemeente
Overige sites
 In de open antwoorden wordt ook voor volwassenen aangegeven
dat zij meer behoefte hebben aan bioscopen of filmhuizen en op
zoek zijn naar meer mogelijkheden voor waterrecreatie.
 Er zijn geen verschillen voor het ontbreken van voorzieningen per
doelgroep te vinden tussen de subregio’s.
 Bereikbaarheid vormt in de open antwoorden een belangrijk
thema voor senioren, waarbij de behoefte bestaat aan geschikt
vervoer om senioren op hun recreatieve bestemming te laten
komen.
 Er zijn geen verschillen te vinden voor de antwoorden over het
ontbreken van voorzieningen per doelgroep tussen ANWB‐leden
en niet‐ANWB‐leden.
5a. Hoe komt u aan informatie over het vrijetijdsaanbod in de regio
Zuidoost Brabant en uw eigen omgeving? (n=3019)
5b. (Specificatie van ‘internet’) Welke media gebruikt u voor informatievoorziening
over het vrijetijdsaanbod in de regio Zuidoost
Brabant en uw eigen omgeving? (n=1037)
 Kranten, huis‐aan‐huis bladen en de gemeentegids zijn de meest
gebruikte informatiebronnen. Meer dan 60% van de inwoners
geeft aan kranten, huis‐aan‐huis bladen en/of de gemeentegids te
gebruiken voor informatie over het vrijetijdsaanbod.
 Ook internet vormt een belangrijke informatiebron. Van de inwoners
die informatie zoeken via het internet, vindt ongeveer 20%
van hen deze op de websites van de gemeente, ‘uit in Brabant’ of
28
de website van de VVV. Verreweg het meeste informatie wordt
verkregen op andere sites waarbij vooral zoekmachines zoals
google en sociale media zoals Facebook veelvuldig genoemd worden
in de open antwoorden.
 Naast media voor informatievoorziening, vormen ook de eigen
ervaring en kennis en het doorgeven van informatie over het
vrijetijdsaanbod door anderen belangrijke informatiebronnen,
gevolgd door folders, flyers en posters. Radio en televisie, bewegwijzering
en het VVV kantoor en de ANWB winkel vormen
minder gebruikte informatiebronnen voor inwoners.
 Inwoners van het Stedelijk Gebied maken minder gebruik van het
VVV‐kantoor/ANWB‐winkel en meer van het internet. In De Kempen
maakt men meer gebruik van de bewegwijzering/
informatieborden.
 Een vergelijking tussen verschillende demografische kenmerken
laat zien dat senioren meer gebruik maken van kranten, huis‐aanhuis
bladen en gemeentebladen als informatiebron. Zo geeft 73%
van de 65+ers aan hiervan gebruik te maken, tegenover 42% onder
jonge inwoners. Daarnaast vormen ook radio, televisie en het
VVV‐kantoor/de ANWB winkel informatiebronnen die meer door
oudere inwoners worden gebruikt.
 Jongere inwoners daarentegen verkrijgen meer informatie door
‘van horen zeggen’ (53% tegenover 32%). Het grootste verschil
tussen leeftijdsgroepen en hun informatievoorziening zit echter in
het gebruik van internet, waarbij senioren (55+) in slechts 17%
van de gevallen informatie opzoeken via internet, tegenover 48%
door de rest de populatie.
 Ook opleidingsniveau speelt een rol bij de informatievoorziening.
Zo maken hoger opgeleiden in het algemeen meer gebruik van
verschillende bronnen voor het vrijetijdsaanbod en met name
meer gebruik van het internet, folders, flyers en posters en bewegwijzering.
Een hoger gebruik van bewegwijzering als informatiebron
is ook te vinden onder mannen, die daarnaast ook iets
meer gebruik maken van hun eigen ervaringen/kennis en het internet.
 Kenniswerkers vinden informatie over het vrijetijdsaanbod voornamelijk
op het internet (66%) en maken minder gebruik van
kranten. Daarnaast komen zij in vergelijking tot nietkenniswerkers
ook meer over het vrijetijdsaanbod te weten
doordat anderen hun kennis en ervaring met hen delen.
 ANWB‐leden maken vaker gebruik van verschillende informatiebronnen
dan niet‐ANWB‐leden. Zo gebruiken zij vaker de krant
(67% ‐ niet‐ANWB 58%)), VVV/ANWB‐kantoor (7% ‐ niet‐ANWB
3%), brochures (17% ‐ niet‐ANWB 12%) en het internet (48% ‐
niet‐ANWB 34%). Dit kan worden verklaard uit het hogere aandeel
hoger opgeleiden onder ANWB leden. Daarnaast geven zij
aan meer informatie te hebben uit eigen kennis. In het gebruik
van verschillende websites verschillen de ANWB‐leden voor het
gebruik van de eigen www.landvananwb.nl website, die zij vaker
gebruiken (12%) dan niet‐ANWB‐leden (5%).
29
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Skaten
Vissen
Schaatsen
Watersport, zoals kanoën, roeien, surfen e.d.
Boerderij gerelateerde activiteiten
Paardrijden
Wielrennen
Recreatief fietsen, elektrische fiets
Mountainbiken
Zwemmen, zonnen, luieren
Joggen/ hardlopen
Horeca/terras (bij andere acitiviteiten)
Recreatief fietsen, gewone fiets
Wandelen
Vaak (één of meer keer per week)
Regelmatig (één of een paar keer per maand)
Af en toe (één of een paar keer per jaar)
(Bijna) Nooit
2.2 Activiteiten in het buitengebied
Voor de volgende vragen zijn de respondenten gevraagd naar hun gebruik
en waardering van activiteiten die zij in hun vrijetijd ondernemen in de natuur,
de groene omgeving of het water. Daarbij is gevraagd hoe vaak zij
deze activiteiten ondernemen, waar zij deze activiteiten ondernemen en
wat zij vinden van de voorzieningen die daarbij beschikbaar zijn.
6a. Hoe vaak onderneemt u gemiddeld de volgende activiteiten in
de natuur, de groene omgeving of bij het water? (n=3016)
 Wandelen is met afstand de activiteit die de inwoners van Zuidoost
Brabant het vaakst ondernemen. 42% van de inwoners geeft
aan ten minste één keer per week te wandelen, en 68% wandelt
tenminste één keer per maand.
 Ook recreatief fietsen is een populaire activiteit, vooral met een
gewone fiets. In totaal trekt 40% van de bewoners er regelmatig
of vaak op uit met de gewone fiets. Voor mountainbiken en de
elektrische fiets ligt dit percentage op 6%, met de racefiets op 4%.
 De meeste activiteiten (waaronder paardrijden, vissen, skaten,
watersport en wielrennen) worden door de meeste inwoners
(bijna) nooit ondernomen, maar kennen wel een kleine groep die
deze activiteiten vaak ondernemen.
 Er zijn weinig verschillen tussen de vier subregio’s. Kleine verschillen
zijn te vinden in een iets lagere deelname aan wandel‐ en recreatieve
fietsactiviteiten (met een gewone fiets)in het Stedelijk
Gebied. In De Kempen wordt relatief gezien iets meer gewandeld
30
en gefietst en hier wordt, samen met De Peel het meest gebruik
gemaakt van de mountainbike.
 Vrouwen wandelen vaker, de meeste andere activiteiten worden
vaker door mannen ondernomen. Zo gaan mannen vaker recreatief
fietsen (zowel met de gewone als met de wielrenfiets en
mountainbike), hardlopen en vissen.
 Kenniswerkers wandelen minder dan niet‐kenniswerkers, maar
kennen een hoger percentage dat ten minste af en toe recreatief
fietst met een gewone fiets (70%) dan niet kenniswerkers (56%).
Daarnaast gaan zij vaker mountainbiken, wielrennen, hardlopen,
zonnen en schaatsen. Ook brengen zij tijdens de activiteiten vaker
ten minste één keer per jaar een bezoek aan de horeca of het terras
(74% ten opzichte van 52% voor niet‐kenniswerkers).
 Lager opgeleiden geven vaker aan (bijna) nooit te gaan wandelen
(28%) of recreatief te fietsen met een gewone fiets (56%) ten opzichte
van hoger opgeleiden (respectievelijk 12% en 36%). Verder
gaan hoger opgeleiden vaker mountainbiken, wielrennen, hardlopen
en schaatsen en maken zij vaker gebruik van horeca‐/terras
voorzieningen tijdens recreatieve activiteiten.
 Meer oudere inwoners geven aan ‘vaak’ te wandelen (48%) dan
jongere inwoners (32%)
 Ook maken ouderen meer gebruik van de (elektrische) fiets. Zo
geeft 54% van de oudere inwoners aan vaak of regelmatig te gaan
fietsen tegenover21% onder jongere inwoners. Van de elektrische
fiets maakt 8% van de ouderen vaak of regelmatig gebruik, terwijl
geen enkele van de jongere inwoners aangeeft deze regelmatig of
vaak te gebruiken.
 Verder gaan oudere inwoners vaker zonnen en vissen. Vissen
wordt ook vaker gedaan door inwoners van middelbare leeftijd,
die daarnaast ook meer wielrennen. Inwoners van middelbare
leeftijd en jonge inwoners gaan vaker hardlopen dan oudere inwoners.
Daarnaast gaan jongere bewoners vaker mountainbiken.
 Meer ANWB‐leden geven vaker aan ‘vaak’ te wandelen (45%) en
fietsen (19%) dan niet‐ANWB‐leden (respectievelijk 37% en 15%).
Daarnaast geven minder ANWB‐leden aan dat ze (bijna) nooit gebruikmaken
van voorzieningen voor wandelen, fietsen, zonnen,
schaatsen en van horecavoorzieningen.
31
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Watersport, zoals kanoën, roeien, surfen e.d. (122)
Wielrennen (112)
Recreatief fietsen, elektrische fiets (248)
Vissen (100)
Boerderij‐gerelateerde activiteiten (337)
Mountainbiken (179)
Horeca/terras (bij andere activiteiten) (1557)
Zwemmen, zonnen, luieren (774)
Schaatsen (344)
Paardrijden (80)
Recreatief fietsen, gewone fiets (1699)
Wandelen (2467)
Skaten (71)
Joggen/ hardlopen (330)
Dichtbij huis
Elders in de eigen sub regio
Elders in Zuidoost Brabant
Buiten Zuidoost Brabant
6b. Waar gaat u meestal naar toe wanneer u activiteiten onderneemt
in de natuur, de groene omgeving of bij het water?
 Voor de activiteiten die de inwoners wel eens ondernemen is ze
gevraagd waar zij dit meestal doen. De antwoorden op deze vragen
zijn, naast voor geslacht en leeftijd, ook gewogen naar inwonersaantallen
per subregio.
 De meeste activiteiten (63%) worden ondernomen in de buurt
van het eigen huis. Vooral joggen/hardlopen, skaten en wandelen
worden veel gedaan in de directe woonomgeving.
 Van alle activiteiten vindt 90% plaats binnen Zuidoost Brabant.
 Watergerelateerde activiteiten zoals vissen en watersport worden
relatief vaak ondernomen buiten de regio. Slechts 15% van
de watersport activiteiten wordt ondernomen dichtbij huis.
 Inwoners van De Kempen ondernemen vaker activiteiten elders in
hun eigen subregio dan inwoners in de andere subregio’s. Het
gaat hierbij om wandelen, fietsen, zwemmen en het gebruik van
horeca voorzieningen tijdens de recreatieve activiteiten. Zo geeft
98% van de inwoners van De Kempen aan meestal in de eigen
subregio te wandelen. Ter vergelijking, in het Stedelijk gebied ligt
dit percentage op 11%.
 Inwoners uit het Stedelijk Gebied gaan relatief vaak elders in
Zuidoost Brabant wandelen en recreatief fietsen. Ook schaatsen
doen zij vaker buiten de subregio dan inwoners van de andere
subregio’s.
 Inwoners van De Peel en de Groote Heide zijn meer georiënteerd
op horecavoorzieningen in hun eigen subregio (als onderdeel van
een uitstapje in de natuur, groene omgeving of water) dan inwoners
van De Kempen en het Stedelijk Gebied. Laatstgenoemden
32
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Vaar/watersport mogelijkheden (98)
Skatemogelijkheden (66)
Paardrijdmogelijkheden (76)
Oplaadpunten elektrische fietsen (56)
Wielrenmogelijkheden (109)
Zwem/zonmogelijkheden (706)
Boerderijgerelateerde activiteiten (304)
Schaatsmogelijkheden (321)
Vismogelijkheden (87)
Horeca/pleisterplaatsen in het buitengebied (1487)
Wandelknooppuntennetwerk (998)
Joggen/hardloopmogelijkheden (312)
Mountainbikemogelijkheden (176)
Fietsknooppuntennetwerk (1074)
Wandelmogelijkheden (2395)
Mogelijkheden recreatief fietsen (1627)
Tevreden
Deels tevreden/ontevreden
Ontevreden
maken vaker gebruik van horeca voorzieningen elders in Zuidoost
Brabant.
 Hoewel de verschillen beperkt zijn, is het algemene patroon dat
vrouwen dichter bij huis recreëren dan mannen. Zo zijn verschillen
te vinden voor wandelen, hardlopen, zwemmen en schaatsen.
 Kenniswerkers zijn voor meerdere activiteiten (wandelen, hardlopen,
zwemmen, schaatsen, boerderijgerelateerde activiteiten en
het gebruik van horeca voorzieningen) minder georiënteerd op
hun eigen woonomgeving en subregio. Wandelen doen zij vaker
dan gemiddeld buiten Zuidoost Brabant; de overige activiteiten
ondernemen zij elders in Zuidoost Brabant. Aangezien de meeste
kenniswerkers in het Stedelijk gebied wonen, wil dit zeggen in De
Kempen, De Peel of de Groote Heide.
 Lager opgeleiden blijven vaker in de buurt van het eigen huis om
te wandelen en te schaatsen. Hoger opgeleiden gaan vaker elders
in Zuidoost Brabant fietsen, terwijl ‘gemiddeld’ opgeleiden dichterbij
huis blijven om te fietsen.
 Oudere inwoners gaan vaker buiten de eigen subregio fietsen,
zowel recreatief als met de elektrische fiets. Ook zwemmen zij
vaker buiten Zuidoost Brabant.
 ANWB‐leden vertonen weinig verschillen met niet‐ANWB‐leden.
Wel gaan zij iets minder vaak fietsen en wandelen dichtbij hun
huis en gaan zij om te zwemmen/zonnen vaker naar een andere
bestemming in de eigen subregio dan niet‐ANWB‐leden, die vaker
buiten Zuidoost Brabant gaan zwemmen/zonnen.
7a Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden en voorzieningen
voor de volgende activiteiten in de natuur, groene omgeving
en bij het water in Zuidoost Brabant?
33
 Deze vraag is alleen gesteld als respondenten aangaven de activiteit
wel eens te ondernemen.
 Over het algemeen zijn de inwoners van Zuidoost Brabant heel
tevreden over de mogelijkheden en voorzieningen voor het ondernemen
van activiteiten in de natuur, de groene omgeving of
bij het water in Zuidoost Brabant. Gemiddeld genomen over alle
activiteiten geeft 78% aan tevreden te zijn; 9% is ontevreden.
 De mogelijkheden om recreatief te fietsen en te wandelen scoren
gemiddeld het hoogst (92% van de inwoners is tevreden). Minder
dan 1% geeft aan over deze voorzieningen ontevreden te zijn.
Ook over het fiets‐ en wandelknooppuntennetwerk is een ruime
meerderheid tevreden (respectievelijk 91% en 89%).
 Van de inwoners die wel eens paardrijden, varen/watersporten of
gebruik maken van de elektrische fiets (een beperkt aantal op het
totaal) geeft een groot gedeelte aan hierover deels tevreden of
ontevreden te zijn. Zo geeft minder dan helft van deze groep aan
tevreden te zijn over de mogelijkheden voor skaten en varenwatersporten,
waarbij 30% aangeeft ontevreden te zijn over de
mogelijkheden om te skaten en 32% over de vaar/watersport
mogelijkheden.
 Er zijn geen grote verschillen te vinden tussen de vier subregio’s.
Alleen op het gebied van wandelmogelijkheden zijn de inwoners
van het Stedelijk Gebied iets minder tevreden (84%) dan in de
andere subregio’s (Groote Heide 93%, De Kempen 90% en De
Peel 92%).
 Opvallend is dat in De Kempen geen enkele bewoner aangeeft
ontevreden te zijn over het fietsknooppuntennetwerk. Overigens,
ook in de andere subregio’s geven slechts enkele inwoners aan
ontevreden te zijn.
 Vrouwen zijn licht positiever over de wandelmogelijkheden (92%)
dan mannen (87%) en positiever over schaatsmogelijkheden
(88%) dan mannen (74%).
 Kenniswerkers zijn minder tevreden over wandel‐, zwem‐, vaar‐,
en horecavoorzieningen dan niet‐kenniswerkers. Vooral het verschil
voor de waardering van wandelmogelijkheden (77% positief
t.o.v. 91% onder niet‐kenniswerkers) en schaatsmogelijkheden
(67% positief t.o.v. 84% onder niet‐kenniswerkers) is opvallend.
 Lager opgeleiden zijn meer tevreden over de wandel‐ en fietsmogelijkheden
dan hoger opgeleiden. Zo is 94% van de lager opgeleiden
tevreden over de wandelmogelijkheden, terwijl dit percentage
onder hoger opgeleiden op 86% ligt. Daarnaast zijn hoger
opgeleiden ook minder tevreden over horeca en pleisterplaatsen
in het buitengebied.
 Ook jongere inwoners zijn minder tevreden over de horeca en
pleisterplaatsen. Verder zijn zij minder tevreden over de mogelijkheden
om te wandelen, de wandelknooppunten en zwemmogelijkheden.
 Er is geen verschil te vinden in waardering tussen ANWB‐leden en
niet‐ANWB‐leden.
34
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Vaar/watersport mogelijkheden (95)
Skatemogelijkheden (40)
Paardrijdmogelijkheden (100)
Oplaadpunten elektrische fietsen (65)
Wielrenmogelijkheden (193)
Zwem/zonmogelijkheden (956)
Boerderijgerelateerde activiteiten (424)
Schaatsmogelijkheden (396)
Vismogelijkheden (116)
Horeca/pleisterplaatsen in het buitengebied (2293)
Wandelknooppuntennetwerk (1515)
Joggen/hardloopmogelijkheden (441)
Mountainbike mogelijkheden (329)
Fietsknooppuntennetwerk (1820)
Wandelmogelijkheden (3614)
Mogelijkheden recreatief fietsen (2872)
Voldoende mogelijkheden/voorzieningen
Goede kwaliteit
Goede bereikbaarheid
Voldoende variatie
Overig
7b.Waarom bent u tevreden (meerdere antwoorden mogelijk)?
 Als vervolg op de vraag of inwoners tevreden zijn, is gevraagd
naar de redenen voor deze tevredenheid.
 Inwoners zijn vooral tevreden omdat er voldoende mogelijkheden
en voorzieningen zijn. Voldoende variatie in de mogelijkheden
wordt minder vaak aangegeven als reden voor tevredenheid.
 In de open antwoorden geven de inwoners aan tevreden te
zijn over de mooie omgeving, de duidelijke en goed aangegeven
knooppunten en de gezelligheid en sfeer bij de horeca en
pleisterplaatsen.
 Er zijn weinig verschillen in de antwoorden die inwoners van
de vier subregio’s geven.
 In De Kempen geven de inwoners vaker dan gemiddeld in
heel Zuidoost Brabant als reden aan tevreden te zijn over
mogelijkheden en de bereikbaarheid van het wandelknooppuntennetwerk
en de bereikbaarheid van horeca en pleisterplaatsen
in het buitengebied.
 De inwoners van De Peel geven minder vaak aan dat ze tevreden
zijn over de kwaliteit van de zwem/zon mogelijkheden.
35
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Vaar/watersport mogelijkheden (67)
Skatemogelijkheden (56)
Paardrijdmogelijkheden (57)
Oplaadpunten elektrische fietsen (20)
Wielrenmogelijkheden (33)
Zwem/zonmogelijkheden (223)
Boederijgerelateerde activiteiten (66)
Schaatsmogelijkheden (72)
Vismogelijkheden (21)
Horeca/pleisterplaatsen in het buitengebied (23)
Wandelknooppuntennetwerk (139)
Joggen/hardloop mogelijkheden (46)
Mountainbike mogelijkheden (23)
Fietsknooppuntennetwerk (129)
Wandelmogelijkheden (210)
Mogelijkheden recreatief fietsen (146)
Onvoldoende mogelijkheden/voorzieningen
Kwaliteit voorzieningen niet goed
Bereikbaarheid onvoldoende
Onvoldoende variatie
Niet goed onderhouden
Te duur
Overig
7c. Waarom bent u ontevreden (meerdere antwoorden mogelijk)?
 Inwoners die aangeven ontevreden te zijn is gevraagd om aan te
geven waarom zij dit zijn.
 Inwoners geven als reden voor ontevredenheid relatief vaak aan
dat er onvoldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen en mogelijkheden
voor vaar/watersport‐, vis‐, schaats‐ en boerderijgerelateerde
activiteiten te vinden zijn. Daarbij wordt door meerdere
inwoners aangegeven (open antwoorden) dat er weinig of
geen mogelijkheden zijn voor naturisten om te recreëren in Zuidoost
Brabant.
 Veel inwoners geven aan ontevreden te zijn om een andere reden,
die niet onder één van de categorieën valt. Hierbij zijn in de open
antwoorden veel uiteenlopende redenen genoemd. Enkele inwoners
maken zich bijvoorbeeld zorgen over het verdwijnen van het
groen en het ontbreken van bankjes in de recreatiegebieden.
 Daarnaast geven enkele inwoners aan dat sommige activiteiten
lastig of niet bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.
 Inwoners geven vooral voor boerderijgerelateerde aan ontevreden
te zijn over de variatie.
 Voor fietsgerelateerde activiteiten, paardrijdmogelijkheden en het
wandel‐ en fietsknooppuntennetwerk wordt aangegeven dat deze
36
niet altijd goed onderhouden worden. Zo wordt door meerdere
inwoners aangekaart dat het onderhoud van fietspaden tekort
schiet en dat de fietspaden te smal zijn. Daarnaast zijn knooppunten
en kaarten niet altijd up‐to‐date en de bewegwijzering ontbreekt
soms. Sommige inwoners vinden dat het door gebruik van
nummers lastig is om zich te oriënteren.
 26% van de ontevredenheid over horeca en pleisterplaatsen hangt
samen met de prijs (te duur). Verder geven enkele inwoners aan
(open antwoorden) dat de zij de openingstijden van deze voorzieningen
te kort vinden.
 De antwoorden van de ANWB‐leden op de redenen achter ontevredenheid
wijken niet of van de niet‐ANWB‐leden.
8a. Ervaart u als u gaat fietsen of wandelen, of als u andere activiteiten
onderneemt in het buitengebied, wel eens gevaarlijke of
onveilige situaties? (n=3005)
 Ruim twee derde van de ondervraagden geeft aan geen gevaarlijke
of onveilige situaties te ervaren. Eén derde van de inwoners
heeft deze ervaringen wel, waarvan 7% aangeeft vaak onveilige
situaties mee te maken. De locatie van het ervaren van een onveilige
situatie verschilt sterk in de open antwoorden: een uitgebreid
overzicht van alle locaties kan gevonden worden in bijlage 5.
 Er zijn vrijwel geen verschillen tussen mannen en vrouwen. Kleine
verschillen zijn er wel tussen leeftijdscategorieën; iets meer inwoners
tussen de 36‐65 jaar geven aan vaak of soms onveilige of
gevaarlijke situaties te ervaren (25%) in het buitengebied ten opzichte
van 22% andere jongere en oudere bewoners. Een vergelijking
voor verschillen per subregio levert nauwelijks verschillen
op.
 Kenniswerkers ervaren niet meer onveilige situaties dan nietkenniswerkers.
Het percentage ANWB‐leden dat onveilige situaties
ervaart ligt iets hoger (19%) dan gemiddeld voor de categorie
‘soms’ (15%).
68%
7%
17%
8%
Nee
Ja, vaak
Ja, soms
Ja, bijna nooit
37
0% 10% 20% 30% 40%
Sociale onveiligheid
Brommers / scooters
Onoverzichtelijke verkeerssituatie
(groepen) Wielrenners
Te veel verkeer / te druk
Te hard rijden auto’s / motoren
Overige factoren
8b. Waardoor ervaart u onveilige situaties? (n=603)
 De meest voorkomende factoren die volgens de inwoners leiden
tot gevaarlijke situaties tijdens activiteiten in het buitengebied,
zijn te hard rijdende auto’s en motoren en te veel verkeer en
drukte. De inwoners geven in de open antwoorden aan dat veel
van deze ongewenste situaties worden veroorzaakt doordat auto’s
te hard rijden langs fietspaden, te drukke fietspaden en onveilige
situaties bij oversteekplaatsen. Ook is er een tekort aan
vrijliggende fietspaden.
 De onveilige situaties bij oversteekplaatsen worden veelvuldig
genoemd als ‘onoverzichtelijke verkeerssituatie’. Deze onoverzichtelijke
verkeerssituaties worden daarnaast vaak veroorzaakt
door te smalle fietspaden en fietspaden die opeens smaller worden
(genoemd in de open antwoorden).
 Een ander kritisch punt dat onder de noemer ‘overige factoren’
veel wordt genoemd bij de open antwoorden, is het ontstaan van
onveilige situaties door slecht of gebrekkig onderhoud van met
name fiets‐ en wandelpanden, waaronder gaten in het wegdek en
losliggende tegels. Ook paaltjes op en naast het fietspad kunnen
leiden tot gevaarlijke situaties.
 In de open antwoorden geven de inwoners aan dat wielrenners,
brommers en scooters met name voor onveilige situaties zorgen
wanneer zij zich op het fietspad begeven en zonder veel rekening
te houden met hun medeweggebruikers op hoge snelheid passeren.
Meerdere inwoners geven daarbij aan zich te storen aan
wielrenners die zich asociaal verbaal gedragen en geen gebruik
maken van een bel. Daarnaast geven meerdere inwoners aan dat
ook crossmotoren in de bossen voor gevaarlijke situaties en geluidsoverlast
zorgen.
 Van alle inwoners geeft bijna 2% aan sociale onveiligheid te ervaren,
voornamelijk vrouwen. In de meeste gevallen valt deze ervaring
samen met het tijdstip op de dag en de locatie (parken, bossen).
Er worden in de open antwoorden echter geen locaties genoemd
die meerdere malen voorkomen.
 Ondanks dat ANWB‐leden aangeven zich (iets) vaker onveiliger te
voelen, zijn er geen verschillen te vinden met niet‐ANWB‐leden
wanneer gekeken wordt naar de redenen achter onveiligheid.
38
9. Als u gaat wandelen of fietsen, of andere activiteiten onderneemt
in het buitengebied bij u in de buurt, naar welk gebied of
gebieden gaat u dan het liefst/ het meest?
 Het type gebied in Zuidoost Brabant dat het meeste genoemd
wordt (open antwoorden) is bosgebied, gevolgd door heidegebied.
Deze typen komen ook terug in de analyse per subregio.
Tabel 5 Meest genoemde locaties per subregio (n=2571)
9a. Kunt u een rapportcijfer geven voor het (groene) buitengebied
bij u in de buurt/uw woonomgeving? (n=3001)
 Uit het gemiddelde rapportcijfer voor de regio Zuidoost Brabant
blijkt dat inwoners de recreatiemogelijkheden in het buitengebied
als goed beoordelen, met een 7,8 als gemiddeld rapportcijfer.
Dit cijfer verschilt enigszins tussen de vier subregio’s. Het
hoogste gemiddelde voor het buitengebied wordt gegeven door
inwoners van De Kempen (7,9). De subregio Stedelijk Gebied
7
7,5
8
8,5
9
Stedelijk
Gebied
De Peel De Grootte
Heide
De Kempen
Subregio Zuidoost Brabant
Subregio Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3
Stedelijk gebied Langs de Dommel Strabrechtse hei Nuenense broek
De Kempen Buitengebied Bladel Cartierheide Landgoed ‘De Utrecht’
De Groote Heide De Groote Heide De Pan Achelse hei/kluis
De Peel De Peel Bakelse Bossen Bossen bij Deurne
39
7
7,5
8
8,5
9
Eindhoven
Veldhoven
Nuenen
Best
Geldrop‐Mierlo
Son en Breugel
Waalre
Gemert‐Bakel
Helmond
Laarbeek
Asten
Deurne
Someren
Reusel‐De Mierden
Bladel
Eersel
Oirschot
Bergeijk
Cranendonk
Valkenswaard
Heeze‐Leende
Gemeenten per subregio Zuidoost Brabant
scoort relatief het laagst met een 7,7. Echter, de verschillen tussen
de regio’s zijn minimaal en de beoordeling van het buitengebied
kan voor alle subregio’s worden beschouwd als goed.
 Een vergelijking tussen de verschillende gemeenten levert meer
variatie in rapportcijfers op. Zo blijkt dat de meer stedelijke gemeenten
(Eindhoven, Helmond, Veldhoven) lager scoren dan gemiddeld
in Zuidoost Brabant en dat er tussen de gemeenten in de
subregio’s relatief grote verschillen bestaan in rapportcijfer. De
gemeenten met de hoogste rapportcijfers zijn Waalre, Bergeijk en
Heeze‐Leende met een 8,3, gevolgd door Someren en Oirschot
(beide 8,1).
9b. Rapportcijfer (groene) buitengebied per gemeente (n=3001)
 Er is geen verschil in het rapportcijfer tussen mannen en vrouwen.
Leeftijd speelt echter wel een rol in de beoordeling, waarbij
vooral jongere leeftijdsgroepen een lager cijfer geven. De laagste
gemiddelde beoordeling (7,5) wordt gegeven door inwoners onder
de 25 jaar, de hoogste waardering door de groep 46‐55 jarigen
(7,9).
 Minder verschillen zijn te vinden tussen de beoordeling voor verschillende
opleidingsniveaus, waarbij alleen inwoners zonder opleiding
of de lagere school als hoogst afgeronde opleiding afwijken
van de gemiddelde beoordeling voor Zuidoost Brabant (7,5).
 Ook huishoudenssamenstelling speelt een kleine rol; alleenstaanden,
alleenstaanden met kinderen en inwoners die thuis wonen
bij hun ouders geven een licht lagere beoordeling dan gemiddeld
(7,5). Samenwonenden met kinderen zijn het meest positief: zij
beoordelen het buitengebied met gemiddeld een 7,9. Het rapportcijfer
dat kenniswerkers geven aan het buitengebied wijkt
niet af van het gemiddelde.
 Er is geen verschil te vinden tussen het gemiddelde rapportcijfer
dat ANWB‐leden geven en dat niet‐ANWB‐leden geven.
 Een koppeling tussen rapportcijfer en de deelname aan wandelactiviteiten
dichtbij huis, laat geen verband zien met gemeenten
die hoger en lager scoren. Het lijkt er daarom op dat voor landelijke
gemeenten die lager scoren, dit niet veroorzaakt wordt door
de mogelijkheden om te wandelen dichtbij huis.
40
41
3. RESULTATEN PANELS
In dit hoofdstuk worden (beknopt) de belangrijkste resultaten uit de panels
weergegeven. Een uitgebreider overzicht, geordend volgens de 5’B’s,
is te vinden in bijlage 3.
3.1 Algemeen
 De bewoners zijn over het algemeen erg tevreden met de vrijetijdsmogelijkheden.
 Zuidoost Brabant kent een divers, aantrekkelijk landschap voor
veel doelgroepen.
 Er is een ruim aanbod aan evenementen in de regio.
 De verweving van groene en rode functies is een issue. Uitbreiding
van de stad bedreigt groengebieden, bewoners maken zich zorgen
om de kwetsbaarheid van Zuidoost Brabant.
 Er moet gefocust worden op het behouden en uitbreiden van de
kernkwaliteiten.
 De nadruk van het gebied ligt en moet liggen op kleinschaligheid.
 De bekendheid van het gebied moet bij zowel bewoners als bezoekers
worden verbeterd, door onder meer betere informatievoorziening
en tweetalig aanbod (met name rond Eindhoven/
website).
 Er is behoefte aan een centraal punt voor informatievoorziening
(website).
 Een duidelijk meldpunt ontbreekt, er moet duidelijk gemaakt worden
welke instantie bereikt kan worden bij verschillende issues.
 Er is behoefte aan meer informatievoorziening in/aan de rand
groengebieden, ter vermaak en educatie (ook voor kinderen).
 Er is te weinig aanbod van voorzieningen voor pubers (12‐18) jaar
 De bewoners hebben behoefte aan ontwikkeling van meer activiteitenbossen/
speelbossen voor kinderen.
 De bewoners zijn actief en willen vaak ook betrokken zijn. Er ligt
hier een rol voor de gemeenten in het faciliteren en koppelen van
de betrokken inwoners, o.a. door het leveren van (kleine) subsidies/
materiaal en het uitspreken van waardering over de betrokkenheid.
Er moet daarbij gezorgd worden voor een juiste afstemming
met andere beleidsvelden.
 Er is behoefte aan het verbeteren van fietspaden (onderhoud, vrij
liggende paden, verbreden paden). Ook dienen (enkele) paden
toegankelijker gemaakt te worden voor mensen met een beperking.
Dit hoeft niet per se door asfaltering, maar kan ook door halfverharde/
schelpen paden.
 Er ontbreken vaak goede verbindingsfietspaden tussen steden en
natuurgebieden.
 Bewoners hebben de wens dat er meer rustmogelijkheden/
bankjes/picknickplaatsen worden ontwikkeld.
‘In De Kempen voelt iedere dag
weer een beetje als vakantie’
‘gebied is interessant en divers,
maar niemand weet het’
42
 Het behoud en de stimulering aantrekkelijke landschapselementen
(bruggetjes, wallen, beemden) vormt een belangrijk thema voor de
bewoners.
 Er bestaat behoefte aan meer wandelpaden door boerenland en
langs riviertjes/stromen.
 Natuur en recreatie moet aansluiting zoeken bij Brainport
2020/Eindhoven Culturele Hoofdstad.
 Er moet meer gebruik gemaakt worden van de historie/cultuur van
het gebied, bijvoorbeeld door ontwikkelen van een technisch‐ of
historisch museum.
3.2 Doelgroepen
Jongeren
Zorg voor informatievoorziening in de natuur (educatief), meer betrokkenheid
met de natuur vanuit scholen en mogelijkheden voor ‘belevenis’
recreatie (speelbos, belevenisroute etc.). Daarnaast is er behoefte aan
meer mogelijkheden voor (betaalbare) binnenattracties.
Senioren
Oplaadpunten voor elektrische fietsen in natuurgebieden ontbreken van.
Ook kan meer gebruik gemaakt worden van de betrokkenheid van ouderen.
Mensen met een beperking
Er is behoefte aan meer toegankelijke paden door natuurgebieden en een
uitbreiding van de mogelijkheden om naar gebieden toe te komen (taxibus
‐ vrijwilligers).
Kenniswerkers
Voor kenniswerkers zou het goed zijn als er meer informatievoorziening
over activiteiten en voorzieningen zouden komen in Eindhoven en op de
HighTech Campus. Zorg daarbij ook voor Engelstalige informatievoorziening.
Paardrijders
De mogelijkheden voor het veilig uitstallen van een paard bij horecavoorzieningen
is beperkt. Daarnaast moeten enkele ontbrekende delen van de
ruiterroute rond Heeze‐Leende worden aangevuld.
Wandelaars
Er ontbreken rustmogelijkheden (bankjes) en prullenbakken. Verder is er
een wens voor meer paden door landelijke/boeren terreinen en langs rivieren
en stroompjes, en behoefte aan meer informatievoorziening in de
natuur.
Fietsers
Het onderhoud, de beperkte breedte en de veiligheid van fietspaden
(paaltjes/vrijliggende fietspaden) dienen verbetert te worden. De oriëntatiemogelijkheden
zouden verbetert kunnen worden door duidelijkere
kaarten bij fietsknooppunten. Ook zouden natuurgebieden meer met elkaar
verbonden kunnen worden door verbindende fietspaden.
‘Hoe behouden we de kernwaarden’?
‘Kleine initiatieven missen rugdekking
vanuit de gemeenten’
43
4. CONCLUSIES
4.1 Waardering vrijetijdsaanbod buitengebied:
zeer tevreden
Inwoners van Zuidoost Brabant zijn over het algemeen (zeer) tevreden
over het vrijetijdsaanbod en het buitengebied in hun regio en woonomgeving.
Gemiddeld geven de Inwoners van Zuidoost Brabant het buitengebied
een 7,8 als rapportcijfer.
De verschillen tussen de subregio’s en tussen verschillende bewonersgroepen
zijn klein. De inwoners van De Kempen geven het hoogste cijfer
(7,9), inwoners van het Stedelijk Gebied het laagste (7,7). Van de gemeenten
krijgen Waalre, Bergeijk en Heeze‐Leende de hoogste waardering van
hun inwoners (8,3), Eindhoven de laagste (7,4).
Inwoners onder de 25 jaar geven gemiddeld het de laagste cijfer (7,5), de
hoogste beoordeling wordt gegeven door inwoners tussen de 46 en 55
jaar (7,9). Er zijn geen verschillen in rapportcijfer dat wordt toegekend
door mannen en vrouwen en ook opleidingsniveau speelt geen rol. Als
wordt ingezoomd op specifieke activiteiten en voorzieningen zijn die verschillen
er overigens wel (zie verderop).
4.2 Gebruik en waardering specifieke voorzieningen
Wat doen inwoners en waar doen ze dat
De meest genoemde categorie van voorkomende vrijetijdsbestedingen is
wandelen/fietsen/sporten/paardrijden. Aan watersport en waterrecreatie
en wellness‐centra besteedt een grote meerderheid (bijna) nooit tijd.
Wandelen, fietsen, sporten en paardrijden worden vooral dichtbij huis ondernomen.
Ook worden daar veel restaurants, cafés en evenementen bezocht.
Niet verrassend is Eindhoven de populairste bestemming om te
winkelen en naar de bioscoop, het theater of een muziekzaal te gaan.
Een bezoek aan musea en galerieën, buitenattracties en (in mindere mate)
watersportactiviteiten en bezoeken aan wellness‐centra vinden relatief
vaak plaats buiten Zuidoost‐Brabant.
Wanneer wordt ingezoomd op de deelname aan activiteiten in het groene
buitengebied, blijken vooral wandelen en recreatief fietsen populair te
zijn: een meerderheid van inwoners doet dit ten minste één keer per
maand. Andere activiteiten zijn seizoensafhankelijk (zonnen, zwemmen) of
worden slechts door een minderheid regelmatig of vaak ondernomen. De
meeste activiteiten worden dichtbij huis ondernomen. Van alle activiteiten
in het groene buitengebied geeft gemiddeld 90% van de respondenten aan
die meestal in Zuidoost Brabant te ondernemen.
‘Opwaarderen wat je hebt’ en
‘koester de kwaliteit die er is’
‘Er is altijd wel wat te doen’
44
Waardering vrijetijdsaanbod
Gemiddeld voor alle activiteiten geeft 83% van de inwoners aan tevreden
te zijn, slechts 5% is ontevreden. Het meest tevreden zijn inwoners over
het aanbod voor de categorie wandelen, fietsen, sporten en paardrijden,
en de categorieën restaurants en bioscopen en filmhuizen. Een groter percentage
inwoners is niet of matig tevreden over het aanbod van musea en
watersport/waterrecreatiemogelijkheden in de open lucht, hoewel ook
hier nog steeds een meerderheid tevreden is.
Inzoomend op voorzieningen in het groene buitengebied is gemiddeld genomen
over alle antwoordcategorieën 78% van de inwoners tevreden.
Daarbij zijn voor het buitengebied wandelen, fietsen en paardrijden beschouwd
als aparte categorie, zodat onderscheid gemaakt kan worden
tussen deze activiteiten. Vooral mogelijkheden om te wandelen en recreatief
te fietsen worden erg gewaardeerd. Ook fiets‐ en wandelknooppunten
kunnen rekenen op veel tevredenheid. Van de relatief kleine groep respondenten
die aangeeft een elektrische fiets te hebben, paard te rijden, te
skaten of te varen/watersporten is een relatief groot deel ontevreden of
matig tevreden over de voorzieningen. In de open antwoorden geven inwoners
verder aan voorzieningen te missen voor naturisten, wijzen ze op
het ontbreken van bankjes en het slechte onderhoud van fietspaden en
paardrijdmogelijkheden. Ook worden suggesties gedaan voor verbetering
van het wandel‐ en fietsknooppuntennetwerk: de bewegwijzering is niet
altijd up‐to‐date en het is soms lastig oriënteren omdat op de kaarten niet
altijd goed weergeven wordt waar je je bevindt.
Waarom zijn mensen tevreden of ontevreden
De inwoners die tevreden zijn over de voorzieningen is de vraag voorgelegd
waarom ze tevreden zijn. De meest ingevulde antwoordcategorieën
bij deze vraag zijn dat er voldoende mogelijkheden en voorzieningen zijn,
en dat de kwaliteit van de voorzieningen goed is. Gezelligheid, een goede
sfeer en een mooie, groene (wandel)omgeving worden ook vaak genoemd.
Ontevreden inwoners geven aan dat het aanbod aan watersport en waterrecreatiemogelijkheden
beperkt is en dat er weinig binnen‐ en buitenattracties
en musea zijn. Verder geven de minder tevreden inwoners aan dat
er weinig variatie is in het aanbod van musea, winkels, evenementen en
buitenattracties. Het onderhoud en de beperkte breedte van fietspaden
zijn aspecten die in de open antwoorden meerdere malen worden genoemd.
Beschikbaarheid
90% van de inwoners geeft aan geen voorzieningen te missen. Inwoners
die wel voorzieningen missen noemen het vaakst watergerelateerde voorzieningen.
Daarnaast wordt ook het beperkte aanbod aan musea vaak genoemd.
In de antwoorden op de open vraag geven meerdere inwoners
aan het jammer te vinden dat er geen techniekmuseum is in de regio. Ook
in de panelbijeenkomsten is dit een aantal keren naar voren gebracht.
‘De kracht van de regio is het
aanbod van vele gespreide kleine
voorzieningen en activiteiten’
“Er is veel natuur in Brabant,
maar het zijn allemaal eilandjes.
Ik zou het fantastisch vinden als
er verbindende fietsroutes zouden
komen tussen deze gebieden”
45
Ontbreken van voorzieningen voor specifieke doelgroepen
Als respondenten specifiek wordt gevraagd voor welke doelgroepen het
aanbod verbeterd zou moeten worden dan worden jongeren het vaakst
genoemd. Ook in de panelbijeenkomsten werd het ontbreken van voorzieningen
voor jongeren (ruwweg tussen de 12 en de 16 / 18 jaar) genoemd,
met name in De Kempen en de Groote Heide. Daarnaast werd in
de panelbijeenkomsten ook het beperkte aanbod aan laagdrempelige,
overdekte speelmogelijkheden voor kleinere kinderen genoemd, en het
beperkte recreatieaanbod voor mensen met een beperking (verharde of
half verharde paden in natuurgebieden, korte rondjes, etc.).
Informatiebronnen
Kranten, huis‐aan‐huis bladen en de gemeente gids zijn de meest gebruikte
informatievoorziening over het vrijetijdsaanbod, gevolgd door het internet.
Verreweg de meeste informatie via het internet wordt verkregen
door het gebruik van zoekmachines.
Veiligheid
Eén derde van de inwoners ervaart wel eens onveilige of gevaarlijke situaties.
Vooral het drukke verkeer, te hard rijdende auto’s en motoren en onveilige
situaties bij oversteekplaatsen worden genoemd. Daarnaast leveren
ook het gebrekkig onderhoud van fietspaden en andere weggebruikers
op fietspaden onveilige situaties op. Sociale onveiligheid wordt door vrijwel
niemand genoemd.
Favoriete bestemming
Als wordt gevraagd naar de favoriete bestemming in het groene buitengebied
(inclusief water), dan noemen de meeste mensen bos‐ of heidegebieden
in de nabije woonomgeving .
4.3 Verschillen tussen doelgroepen
Subregio’s
De verschillen in gebruik en waardering tussen de vier subregio’s zijn over
het algemeen klein en veelal ook voor de hand liggend. Zo brengen inwoners
van het Stedelijk Gebied vaker een bezoek aan bijvoorbeeld restaurants,
musea en binnenattracties dan inwoners uit de andere subregio’s.
Inwoners uit het Stedelijke Gebied zijn ook iets vaker ontevreden over
vrijetijdsvoorzieningen. Het Stedelijk Gebied kent een iets lagere deelname
aan wandel‐ en fietsactiviteiten. Deelname aan deze activiteiten ligt
het hoogst in De Kempen, dat samen met De Peel ook het gebied vormt
waar het meest wordt gemountainbiked. Inwoners van De Peel en de
Groote Heide maken iets vaker gebruik van horecavoorzieningen in het
buitengebied. In De Kempen en de Groote Heide maken inwoners iets
meer gebruik van voorzieningen dichtbij huis. In het Stedelijk Gebied gaat
men vaker wandelen en fietsen buiten de eigen subregio. Inwoners van
het Stedelijk Gebied maken minder gebruik van het VVV‐kantoor/ANWBwinkel
en meer van het internet. In De Kempen maakt men meer gebruik
van bewegwijzering.
“Ik ben een echte natuurliefhebber
en heb overal in Nederland
gewoond. Ik was verrast door de
afwisseling van natuurgebieden
in de omgeving van Helmond”.
46
In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de getallen per subregio met
betrekking tot de respons en de enquêtevragen.
Tabel 6 Resultaten per subregio
Indicatoren De Kempen Groote Heide Stedelijk Gebied De Peel
Respons 324 541 924 1237
Hoog opgeleiden 36% 42% 57% 36%
Lager opgeleiden 52% 52% 16% 30%
Kenniswerkers 2% 8% 82% 8%
Jongere bewoners (<36) 22% 19% 20% 22%
Oudere bewoners (55+) 37% 41% 40% 32%
ANWB‐lid 52% 57% 62% 54%
Rapportcijfer buitengebied 7,9 7,9 7,7 7,7
Gemeente met hoogste rapportcijfer
buitengebied
Bergeijk (8,3) Heeze‐Leende (8,3) Waalre (8,3) Someren (8,1)
Gemeente met laagste rapportcijfer
buitengebied
Reusel‐De
Mierden (7,6)
Cranendonck (7,8) Eindhoven (7,5) Gemert‐Bakel (7,6)
Ontbreken voorzieningen 10% 9% 12% 9%
Ervaren onveilige situaties 34% 29% 30% 26%
Krant/huis‐aan‐huis blad als
informatiebron
61% 64% 60% 64%
VVV/ANWB‐kantoor als informatiebron
5% 7% 3% 7%
Gebruik internet als informatiebron
37% 43% 51% 36%
Tevredenheid aanbod voorzieningen
algemeen
83% 84% 81% 83%
Ontevredenheid aanbod voorzieningen
algemeen
4% 5% 5% 7%
Tevredenheid voorzieningen
buitengebied
83% 79% 79% 78%
Ontevredenheid voorzieningen
buitengebied
7% 10% 8% 10%
Activiteiten in groene buitengebied
dichtbij huis
61% 74% 64% 70%
Geslacht
Mannen nemen aan veel activiteiten vaker deel dan vrouwen. Dat geldt
zowel voor de meer stedelijke activiteiten als voor de vrijetijdsactiviteiten
in het buitengebied (o.a. restaurantbezoek, café en bioscoop bezoek, fietsen,
hardlopen, vissen). Vrouwen gaan wel vaker winkelen en wandelen
meer.
Over het algemeen zijn vrouwen over vrijwel alle activiteiten iets vaker tevreden
dan mannen. Hoewel de verschillen klein zijn, geven iets meer
vrouwen aan activiteiten meestal dichtbij huis te doen.
47
Er is vrijwel geen verschil in de mate waarin mannen en vrouwen onveilige
of gevaarlijke situaties ervaren.
Leeftijd
Jongere inwoners (55
jaar) gaan vaker naar het theater en museum en hebben een hoger aandeel
in wandelen, fietsen, sporten en paardrijden. Jongere inwoners zijn
sterker gericht op activiteiten in Eindhoven, oudere inwoners nemen vaker
deel aan activiteiten dichtbij huis. Uitzondering daarop is wandelen en
fietsen, wat ouderen juist weer vaker buiten de eigen subregio doen.
Jongere inwoners zijn minder tevreden over het aanbod aan wandel‐,
fiets‐, sport‐, en paardrijdmogelijkheden, buitenattracties, cafés, horeca /
pleisterplaatsen in het buitengebied, het wandelknooppuntennetwerk en
de mogelijkheden om te zwemmen. Ook over het aanbod aan musea zijn
zij minder te spreken, en een grotere groep onder jonge Inwoners geeft
aan hier niet bekend mee te zijn. Jongere inwoners geven vaker aan voorzieningen
te missen (13%) dan oudere (7%).
Internet en ‘van horen zeggen’ vormen veel belangrijkere bronnen van informatievoorziening
over het vrijetijdsaanbod voor jongere Inwoners dan
voor oudere Inwoners. Oudere inwoners maken daarentegen meer gebruik
van kranten, huis‐aan‐huis en gemeentebladen als informatiebron.
Inwoners van middelbare leeftijd (36‐55 jaar) ervaren het vaakst onveilige
en gevaarlijke situaties.
Opleidingsniveau
Hoger opgeleiden nemen aan vrijwel alle activiteiten vaker deel dan lagere
opgeleiden (met uitzondering van winkelen). Zij zijn daarbij meer georiënteerd
op Eindhoven en gaan ook vaker naar elders in de regio en buiten
Zuidoost Brabant.
Over het algemeen zijn hoger opgeleiden iets minder tevreden over het
aanbod aan activiteiten dan lager opgeleiden. Ook missen zij (15%) vaker
voorzieningen dan lager opgeleiden (5%).
Hogere opgeleiden maken meer gebruik van verschillende bronnen van informatievoorziening
over het vrijetijdsaanbod, en met name van het internet,
folders, flyers, posters en bewegwijzering.
Het aantal lager opgeleiden dat aangeeft (bijna) nooit te wandelen of fietsen
ligt duidelijk hoger dan bij hoger opgeleiden. Lager opgeleiden zijn
echter wel meer tevreden over de wandelmogelijkheden. Daarnaast nemen
hoger opgeleiden meer deel aan verschillende activiteiten in het buitengebied
(o.a. wielrennen, hardlopen en gebruik van horeca voorzieningen).
ANWB‐leden
ANWB‐leden zijn over het algemeen vaker van middelbare leeftijd en kennen
gemiddeld een iets hoger opleidingsniveau. Wanneer ANWB‐leden
‘Laat de stad stedelijk blijven en
het dorp dorps’
48
vergeleken worden met niet‐ANWB‐leden, zijn weinig verschillen waar te
nemen. Wel geven ANWB‐leden minder vaak aan dat ze (bijna) nooit gebruikmaken
van voorzieningen. Dit betekent dat voor veel voorzieningen
het percentage ANWB‐leden dat ten minste één keer per jaar gebruik
maakt van veel voorzieningen en activiteiten, iets hoger ligt dan voor niet‐
ANWB‐leden. Verder maken ANWB‐leden vaker gebruik van meerdere informatiebronnen,
zoals de krant, VVV/ANWB‐kantoor, brochures en het
internet. Ook maken zij meer gebruik van de ANWB‐website
www.landvananwb.nl. Tevens valt op dat hoewel het percentage ANWBleden
het hoogst ligt in het Stedelijk Gebied, zij het minste gebruik maken
van het VVV‐ANWB kantoren als informatiebron.
4.4 Kenniswerkers
Kenniswerkers nemen aan veel activiteiten vaker deel dan nietkenniswerkers.
Uitzonderingen daarop zijn wandelen, fietsen, sporten en
paardrijden – activiteiten die juist weer minder door kenniswerkers worden
ondernomen. Ook maken kenniswerkers meer gebruik van horeca en
pleisterplaatsen in het buitengebied.
Kenniswerkers zijn over vrijwel al het aanbod minder tevreden dan nietkenniswerkers,
voornamelijk over het aanbod aan cafés en musea. Daarnaast
vormen zij de groep die het vaakst aangeeft voorzieningen te missen
(24%), voornamelijk voor volwassenen (vanaf 25 jaar). Ter vergelijking,
gemiddeld geeft 10% van de Inwoners van Zuidoost Brabant aan voorzieningen
te missen. Ook opvallend is dat 77% van de kenniswerkers positief
is over de wandelmogelijkheden in het buitengebied, terwijl dit gemiddeld
voor Zuidoost Brabant op 91% ligt.
Kenniswerkers zijn meer georiënteerd op Eindhoven. Informatievoorziening
over het vrijetijdsaanbod krijgen kenniswerkers vooral via het internet
en uit de eigen ervaring en kennis van anderen. Kranten, huis‐aan‐huis
bladen en de gemeentegids worden minder gebruikt.
49
5. AANBEVELINGEN
Op basis van de enquêteresultaten en de panelbijeenkomsten doen we de
volgende aanbevelingen. We maken daarbij onderscheid naar de beschikbaarheid
van recreatievoorzieningen, de bruikbaarheid, de bereikbaarheid,
de bekendheid en de betrokkenheid.
5.1 Beschikbaarheid
Zorg voorvoldoende aanbod van wandel‐ en fietsmogelijkheden in de directe
woonomgeving
Traditionele vrijetijdsactiviteiten als wandelen en fietsen zijn nog steeds
de meest beoefende vrijetijdsactiviteiten. Wandelen, maar ook fietsen
vindt vooral plaats in de directe woonomgeving. Het is erg belangrijk voor
het woon‐ en leefklimaat in de regio dat vanuit de eigen wijk makkelijk
ommetjes gemaakt kunnen worden in een aantrekkelijke groene omgeving.
Dat aanbod is veelal beschikbaar, maar staat hier en daar ook onder
druk. Investeren in wandel‐ en fietsinfrastructuur levert een meerwaarde
voor een grote groep bewoners.
Aandacht voor vrijetijdsvoorzieningen bij ruimtelijke ingrepen
Bewoners zijn gemiddeld zeer tevreden over de groene vrijetijdsvoorzieningen
in hun woonomgeving. Ze wijzen er wel op dat er sprake is van bedreigingen.
In de panelbijeenkomsten werd onder andere gewezen op het
aanleggen van nieuwe wegen. Ook het oprukken van de stad / bebouwing
werd genoemd. In gebiedsontwikkelingsprocessen is aandacht voor vrijetijdsvoorzieningen
niet vanzelfsprekend. Juist waar sprake is van ruimtelijke
ingrepen (aanleg nieuwe woonwijk, nieuwe infrastructuur) is het belangrijk
te zorgen voor behoud en/of ontwikkeling van voldoende groene
recreatiemogelijkheden.
Creëer vrijetijdsaanbod voor jongeren in de dorpen en overdekte speelmogelijkheden
voor kinderen
Er zijn weinig inwoners die aangeven vrijetijdsvoorzieningen te missen. In
de panelbijeenkomsten werd wel gewezen op het ontbreken van voorzieningen
voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. In veel dorpen is voor deze
doelgroep een zeer beperkt vrijetijdsaanbod. Zowel in de sport‐ en culturele
sfeer als qua buitenactiviteiten (groene voorzieningen) is hier winst te
behalen. Door sommigen wordt aandacht gevraagd overdekte speelmogelijkheden
voor kleinere kinderen (onder de 12 jaar).
Techniekmuseum / ‐attractie
Het ontbreken van een techniekmuseum (vergelijkbaar met NEMO, of
vroeger het Evoluon) wordt een aantal keren genoemd zowel in de enquête
als in de panelbijeenkomsten. Een dergelijke trekker zou het aanbod
van de regio versterken.
50
5.2 Bruikbaarheid
Behoud en verbeter de kwaliteit van bestaande voorzieningen
De wandel‐ en fietsmogelijkheden in de regio worden door inwoners erg
gewaardeerd. Verbeteringen zijn mogelijk in het onderhoud van fietspaden,
het verbreden van fietspaden, het ontwikkelen van meer vrijliggende
fietspaden en het scheiden van doelgroepen.
Ook in de panelbijeenkomsten wordt gewezen op het belang van goed beheer
en onderhoud van de bestaande voorzieningen, en investeringen in
de kwaliteitsverbetering hiervan.
Specifieke aandachtspunten: maak een gezamenlijk plan
In de panelbijeenkomsten werd een aantal keren gewezen op heel specifieke
voorzieningen voor een beperkte doelgroep. Zo werd in de bijeenkomst
voor De Kempen gewezen op een heel specifieke locatie waar het
routenetwerk voor paarden (aangespannen) niet optimaal is. Ook het ontbreken
van voorzieningen voor paarden bij horeca werd genoemd. Een
andere doelgroep betreft mensen die minder goed ter been zijn (mensen
met een beperking / ouderen): op sommige plekken zijn goede paden, geschikte
wandelrondjes en voldoende bankjes aanwezig, op andere plekken
ontbreken deze. Ook watersport (zwemmen in de openlucht, vaar en aanlegmogelijkheden)
is een thema dat meerdere keren genoemd wordt.
Daarnaast lijkt parkeren bij een aantal groengebieden een aandachtspunt
– bij andere gebieden is het juist goed geregeld.
Om precies in beeld te krijgen welke voorzieningen waar ontbreken is het
raadzaam hier met de doelgroep (belangenorganisatie en/of actieve recreanten)
apart naar te kijken en bij voorkeur gezamenlijk een plan voor
uit te werken. De doelgroep zal in veel gevallen ook medeverantwoordelijkheid
willen nemen voor realisatie van de voorzieningen.
5.3 Bereikbaarheid
Zorg voor voldoende toegankelijkheid voor ouderen en mensen met een
beperking: faciliteer lokaal initiatief
Vooral in de panelbijeenkomsten werd gewezen op het belang van voldoende
voorzieningen voor ouderen en mensen die minder goed ter been
zijn. Ook de bereikbaarheid van voorzieningen werd hierbij genoemd:
openbaar vervoer van deur tot groengebied is begrijpelijkerwijs niet altijd
voorhanden en regiotaxi’s bieden niet altijd een geschikt alternatief. Op
een aantal plekken wordt vervoer voor deze doelgroep georganiseerd
door lokale organisaties van (veelal) vrijwilligers. Het faciliteren van dit lokale
initiatief (communicatie, ondersteuning) biedt voor specifieke doelgroepen
een belangrijke meerwaarde.
Zorg voor onderlinge verbinding tussen natuurgebieden
In panelbijeenkomsten werd naar voren gebracht dat het goed zou zijn
om niet alleen aandacht te hebben voor aantrekkelijke recreatieve verbindingen,
niet alleen in natuurgebieden, maar ook tussen natuurgebieden.
Een van de respondenten maakte de opmerking dat Eindhoven als het ware
wordt omringd door allemaal groene gebieden, maar het zijn nu eilandjes.
51
Parkeren Eindhoven: promoot P&R terrein/‐en
De bereikbaarheid van Eindhoven, en dan met name de parkeermogelijkheden
(en kosten) in de binnenstad, werd in de panelbijeenkomsten door
een aantal personen naar voren gebracht als aandachtspunt. Het beter
onder de aandacht brengen van de P&R mogelijkheden en van de mogelijkheden
om (een deel van) de reis per openbaar vervoer af te leggen kan
hier wellicht soelaas bieden.
5.4 Bekendheid
Hou rekening met verschillen in zoekgedrag tussen verschillende doelgroepen
Kranten, bladen en de gemeentegids vormen voor veel inwoners een belangrijke
bron van informatie. Vooral oudere inwoners maken hier veel
gebruik van. Jongere inwoners, hoger opgeleiden, inwoners van het Stedelijk
Gebied en kenniswerkers gebruiken vaker het internet als informatiebron.
Om de doelgroepen goed te kunnen bedienen is het belangrijk om
rekening te houden met deze verschillen in zoekgedrag.
Zorg voor voldoende Engelstalige informatie over vrijetijdsmogelijkheden
In meerderde panelbijeenkomsten werd aangegeven dat er behoefte is
aan meer Engelstalige informatievoorzieningen voor zowel buitenlandse
medewerkers van bedrijven uit de regio als buitenlandse bezoekers in de
regio.
Ontsluit informatie via een centraal punt
De versnippering en vindbaarheid van het aanbod was een punt dat in alle
panelbijeenkomsten als verbeterpunt benoemd werd. Ook de integratie
van informatie over cultuur en over groen werd aangedragen. Voor veel
recreatietypen geldt dat inwoners vooral gebruik maken van de voorzieningen
in de eigen subregio – ontsluiting van het aanbod op dat niveau ligt
dan ook het meest voor de hand. Voor een aantal voorzieningen ligt vanuit
gebruikersperspectief bundeling op regionaal niveau meer voor de hand.
Het is prettig als er ook aandacht kan zijn voor de kernen die aan de rand
van de regio liggen (in het zuiden van De Peel wordt veel gebruik gemaakt
van voorzieningen in Limburg, inwoners van De Kempen gaan regelmatig
naar Vlaanderen, etc).
5.5 Betrokkenheid
Faciliteer bewoners, zorg voor goede communicatie en voor optimale afstemming
met gemeentelijke activiteiten en beleid
In de regio zijn uiteenlopende voorbeelden van wat betrokkenheid van
bewoners en ondernemers kan opleveren (bijvoorbeeld Groendomein het
Wasven en Vereniging Promotie Bergeijk). Bij de panelbijeenkomsten was
een aantal zeer betrokken mensen aanwezig. Ook zij gaven aan dat particulier
initiatief van bewoners en ondernemers een belangrijke meerwaarde
kan bieden voor het recreatieve aanbod. Veel mensen zijn bereid om
52
zich hiervoor vrijwillig in te zetten. Dat kan gaan om het signaleren van gebrekkig
onderhoud van routestructuren (bijvoorbeeld ontbrekende routebordjes),
het actief/mee ontwikkelen van nieuwe paden, het organiseren
van activiteiten voor specifieke doelgroepen of van evenementen, etc.
Het belang van particulier initiatief zal in de komende tijd ‐ onder andere
vanwege bezuinigingen op de overheidsbegrotingen ‐ alleen maar toenemen.
De gemeente komt daarmee in een andere rol: van organisator naar
facilitator. Het gaat niet meer om bewonersparticipatie, maar om overheidsparticipatie.
Het initiatief ligt steeds vaker bij bewoners of bij de
markt, gemeenten ondersteunen deze initiatieven waar wenselijk en nodig.
Uit de bijeenkomsten blijkt dat dit nog niet altijd soepel verloopt en
dat goede initiatieven daardoor gehinderd kunnen worden. Bijvoorbeeld
omdat onduidelijk is waar bewoners met klachten terecht kunnen, dat tips
niet goed worden afgehandeld, of dat de gemeente een eigen initiatief
naast of bovenop een bestaand bewonersinitiatief onderneemt.
De transitie naar ´overheidsparticipatie´ vraagt een andere instelling en
organisatie van de kant van de overheden.
Relatie met hightech bedrijven
Het bleek heel lastig om kenniswerkers te benaderen voor dit onderzoek.
Veel bedrijven waren afhoudend in het openstellen van hun interne communicatiesystemen
voor het doen van een oproep richting kenniswerkers.
Ook de vele intermediaire organisaties (die voor ons de eerste contacten
hebben gelegd) kwamen hier niet doorheen. We hebben begrepen dat dit
een algemeen probleem is waar ook andere onderzoekers mee kampen.
Omdat het een cruciale doelgroep is voor de regio lijkt het ons wenselijk
om op regionaal niveau na te denken hoe hiermee om te gaan. Bijvoorbeeld
door bedrijven nauw te betrekken bij het opstellen van onderzoeksprogramma
´s (het is immers ook in hun belang dat de doelgroep goed gefaciliteerd
wordt), of door panels van kenniswerkers samen te stellen die
voor onderzoeken kunnen worden benaderd.
53
BIJLAGEN
BIJLAGE 1
Vragenlijst
Vragenlijst recreatieonderzoek Zuidoost Brabant
De ANWB en de samenwerkende gemeenten in uw regio (SRE) zijn benieuwd van welke voorzieningen u in uw vrije tijd gebruik maakt en of u hier tevreden over bent. Voor
het welzijn van mensen is het immers van belang dat er in de woonomgeving voldoende, goede en verschillende voorzieningen zijn voor vrijetijdsbesteding. Die
voorzieningen moeten dan wel zoveel mogelijk aansluiten op de wensen en behoeften van de bewoners.
Deze vragenlijst is bedoeld om in beeld te krijgen wat u in hun vrij tijd ondernemen (buitenshuis), van welke vrije tijdsvoorzieningen u gebruik maakt, welke voorzieningen u
goed vindt en welke niet en welke voorzieningen u mist. Met de uitkomsten van het onderzoek kan het aanbod aan vrije tijdsvoorzieningen in Zuidoost Brabant beter
worden afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoners.
Met Zuidoost Brabant bedoelen we het ruime gebied rondom Eindhoven en Helmond (voor de web-versie: zoals aangegeven op het onderstaande kaartje). In het gebied
liggen 21 gemeenten. Sommige vragen hebben betrekking op de regio, waarbinnen uw gemeente valt. Dat kan zijn: De regio Eindhoven (SGE), De Kempen, De Groote Heide
(A2-gemeenten) of De Peel.
De eerste vragen gaan over hoe u buitenshuis uw vrijetijd besteedt, hoe vaak en waar u dat doet en wat u vindt van de voorzieningen die
hiervoor beschikbaar zijn.
1. Hoe vaak onderneemt u de onderstaande [telefonisch: de volgende]activiteiten in uw vrije tijd? En waar doet u dat dan vooral?
a. Hoe vaak doet u dit
gemiddeld?
b. Waar gaat u dan meestal naar toe?
(behalve bij ‘’(bijna) nooit)’’
Vaak (Eén of meer keer per
week)
Regelmatig (Eén of een paar
keer per maand)
Af en toe (Eén of een paar keer
per jaar)
(bijna) nooit
Dichtbij huis (in de eigen buurt/
wijk/dorp
Eindhoven
elmond
Ergens anders In <>(voorcoderenobv pc*)
Ergens anders in Zuidoost
Brabant
Buiten Zuidoost Brabant
1. Winkelen voor je plezier
2. Bezoek aan een restaurant, eetcafé of lunchroom
3. Bezoek aan een café, terras of discotheek
4. Bezoek aan een theater of muziekzaal
5. Bezoek aan bioscoop of filmhuis
6. Bezoek aan musea, galerieën, bezienswaardigheden of monumenten
7. Bezoek aan een evenement (bijv. braderie, kindermarkt, festival of muziekevenement)
8. Bezoek aan een buitenattractie, zoals dierentuin, speeltuin of pretpark of kinderboerderij
9. Bezoek aan een binnenattractie, zoals een speelparadijs, zwembad, lasergames of karting
10. Bezoek aan wellness-centrum (bijv. sauna, kuuroord, beautycentrum)
11. Watersport en waterrecreatie in de open lucht, zoals zwemmen, varen, vissen, surfen
12. Wandelen, fietsen, sporten, paardrijden of andere activiteiten in een groene omgeving
(natuur, park, landelijk gebied)
* Regio Eindhoven, De Kempen, Groote Heide of De Peel
als: overal (bijna) nooit: dan door naar vraag 3 en vervolgens naar vraag
2. Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over het aanbod aan onderstaande voorzieningen in Zuidoost Brabant ? En kunt u ook toelichten waarover u tevreden of
juist ontevreden bent? (als vraag 1= (bijna) nooit: dan overslaan)
a. Hoe tevreden bent u
over het aanbod aan
vrijetijds voorzieningen?
b. Ik ben tevreden want:
(meerdere antwoorden
mogelijk)
c. Ik ben ontevreden want:
(meerdere antwoorden
mogelijk)
Tevreden
Deels tevreden, deels
ontevreden
Ontevreden
Geen mening / weet niet
Er zijn voldoende voorzieningen /
mogelijkheden
De kwaliteit van de
voorzieningen is goed
De bereikbaarheid is goed
Er is voldoende variatie
Iets anders, namelijk:
Er zijn niet genoeg voorzieningen
/ mogelijkheden
De kwaliteit van de
voorzieningen is niet goed
De bereikbaarheid is niet goed /
het is te ver weg
Er is niet voldoende variatie
Niet goed onderhouden Zoals
Te duur
Iets anders, namelijk:
1. Mogelijkheden om te winkelen voor je plezier
2. Restaurants, eetcafé’s of lunchrooms
3. Café’s, terrassen of discotheken
4. Theater of muziekzaal
5. Bioscoop of filmhuis
6. Musea, galerieën, bezienswaardigheden of
monumenten
7. Evenementen (bijv. braderie, kindermarkt, festival of
muziekevenement)
8. Buitenattracties, zoals dierentuin, speeltuin of pretpark
of kinderboerderij
9. Binnenattracties, zoals een speelparadijs, lasergames of
karting
10. Wellness-centrum (bijv. kuuroord, zonnebank,
beautycentrum)
11. Watersportmogelijkhedenin de open lucht, zoals
zwemmen, varen, vissen, surfen
12. Mogelijkheden om te wandelen, fietsen, paardrijden of
andere activiteiten in een groene omgeving
3. Mist u voorzieningen voor vrije tijdsbesteding buitenshuis in Zuidoost Brabant en is dat specifiek voor bepaalde doelgroepen?
a. Mist u voorzieningen? b. Voor welke doelgroep? c. Kunt u een voorbeeld geven?
:
d. Bijvoorbeeld e. Bijvoorbeeld:
1. Nee
2. Ja 1. Kinderen (0-12 jaar)
2. Jongeren (12-25 jaar)
Kinderen
3. Volwassenen (vanaf 25 jaar)
4. Senioren / ouderen
5. Minder validen
4. Hoe komt u meestal aan informatie over het vrijetijdsaanbod in de regio Zuidoost Brabant en in uw woonomgeving (meer antwoorden mogelijk)?
a. Welke media gebruikt u? b. Welke site(s)?
1. Krant / huis- aan huis bladen / de gemeentegids c.
2. Van horen zeggen
3. VVV-kantoor / ANWB-winkel
4. Radio / tv
5. Brochures, folders, flyers, posters e.d.
6. Internet, namelijk website van de gemeente
website(s) van de VVV
www.landvananwb.nl (ANWB)
website ‘’uit in Brabant’’
apps voor smartphone/tablet
andere site(s), namelijk:
7. Door bewegwijzering / bordjes
8. Ik woon hier (dus ik weet het)
9. Anders, namelijk
De volgende vragen gaan over de activiteiten in uw vrije tijd in de natuur, de groene omgeving of bij water: hoe vaak en waar doet u dat en
wat vindt u van de voorzieningen die hiervoor beschikbaar zijn.
5. Hoe vaak onderneemt u de onderstaande [telefonisch: de volgende]activiteiten in uw vrije tijd en waar gaat u dan vooral naar toe ?
a. Hoe vaak doet u dit
gemiddeld?
b. Waar gaat u dan meestal naar
toe? (behalve bij ‘’(bijna) nooit)’’
Vaak (Eén of meer keer per
week)
Regelmatig (Eén of een paar
keer per maand)
Af en toe (Eén of een paar keer
per jaar)
(bijna) nooit
Dichtbij huis (in/vlakbij de eigen
buurt/ wijk/dorp
Ergens anders In <>(voorcoderenobv pc*)
Ergens anders in Zuidoost
Brabant
Buiten Zuidoost Brabant
1. Wandelen
2. Recreatief fietsen voor het plezier, met een gewone fiets
3. Recreatief fietsen voor het plezier, met een elektrische fiets
4. Mountainbiken
5. Wielrennen
6. Joggen/ hardlopen
7. Paardrijden
8. Skaten
9. Zwemmen, zonnen, luieren
10. Vissen
11. Watersport, zoals kanoën, roeien, surfen e.d.
12. Schaatsen
13. Boerderij-gerelateerde activiteiten (boerengolf, koe knuffelen e.d.)
14. Bezoek aan horeca / terras (tijdens bovenstaande activiteiten)
* Regio Eindhoven, De Kempen, Groote Heide of De Peel
6. Kunt u voor de activiteiten die u wel eens onderneemt aangeven of u tevreden bent over de mogelijkheden en voorzieningen hiervoor in Zuidoost Brabant?
En kunt u ook toelichten waarover u tevreden of juist ontevreden bent? (als vraag 5= (bijna) nooit: dan overslaan)
a. Hoe tevreden bent u
over de mogelijkheden?
b. Ik ben tevreden want:
(meerdere antwoorden
mogelijk)
c. Ik ben ontevreden, want
(meerdere antwoorden
mogelijk):
Tevreden
Deels tevreden, deels
ontevreden
Ontevreden
Geen mening / weet niet
Er zijn voldoende
mogelijkheden
De kwaliteit van de
voorzieningen is goed
De bereikbaarheid is goed
Er is voldoende variatie
Iets anders, namelijk:
Er zijn niet genoeg
mogelijkheden
De kwaliteit van de
voorzieningen is niet goed
De bereikbaarheid is niet
goed / het is te ver weg
Er is niet voldoende variatie
Niet goed onderhouden
Te duur
Iets anders, namelijk:
1. Mogelijkheden om te wandelen
2. Het wandelknooppuntennetwerk
3. Mogelijkheden om (recreatief) te fietsen
4. Het fietsknooppuntennetwerk
5. Oplaadpunten voor elektrische fietsen
6. Mogelijkheden om te mountainbiken
7. Mogelijkheden om te wielrennen
8. Mogelijkheden om te joggen / hard te lopen
9. Mogelijkheden om paard te rijden
10. Mogelijkheden om te skaten
11. Mogelijkheden om te zwemmen / te zonnen
12. Mogelijkheden om te varen / te watersporten
13. Mogelijkheden om te vissen
14. Mogelijkheden om te schaatsen
15. Boerderij gerelateerde activiteiten
16. Horeca / pleisterplaatsen in het buitengebied
7. Ervaart u als u gaat fietsen of wandelen , of als u andere activiteiten onderneemt in het buitengebied, wel eens gevaarlijke of onveilige situaties ?
a. Onveilige situaties? b. Waardoor komt dat ? c. Waar is dat precies?
1. Nee
2. Ja Te veel verkeer / te druk
Te hard rijden door auto’s / motoren
(groepen) wielrenners
Brommers / scooters
Onoverzichtelijke verkeerssituatie
Sociale onveiligheid (bijv. hang/jeugd plek)
Iets anders, namelijk
3. Niet van toepassing
8. Als u gaat wandelen of fietsen, of andere activiteiten onderneemt in het buitengebied bij u in de buurt, naar welke gebied of welke gebieden (maximaal 3) gaat u
dan het liefst / het meest ?
Gebied 1 ……
Gebied 2 …..
Gebied 3 …..
Niet van toepassing
9. Kunt u een rapportcijfer (1 tot 10) geven voor het (groene) buitengebied bij u in de buurt / in de woonomgeving ?
Rapportcijfer tussen 1 en 10.
Tot slot hebben we nog een aantal vragen over uzelf:
10. Bent u een man of een vrouw (bij telef. enquête niet vragen maar invullen)
Man
Vrouw
11. Mag ik u vragen wat uw leeftijd is?
Jonger dan 25 jaar
25-35 jaar
36-45 jaar
46-55 jaar
56-65 jaar
Ouder dan 65 jaar
12. Wat is uw hoogst genoten opleiding?
geen / lagere school / basisschool
LBO
VMBO / MAVO / Mulo
HAVO/VWO
Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
Hoger beroepsonderwijs (HBO)
Wetenschappelijk onderwijs (WO)
Iets anders
13. Hoe is uw huishouden op dit adres samengesteld?
Alleenstaand
Samenwonend met partner
Alleenstaand met kinderen
Samenwonend met kinderen
Thuiswonend met ouders
Anders
14. Bent u lid van de ANWB?
Ja
Nee
15. Wat zijn de vier cijfers van de postcode van uw huisadres:
Tot slot: wij willen graag met een aantal bewoners nog wat dieper ingaan op de verbetermogelijkheden van het vrijetijdsaanbod in Zuidoost Brabant. Hiervoor
organiseren we een aantal groepsgesprekken. Daarvoor zoeken we bewoners die graag met ons meedenken en meepraten. We vragen dan van u om een middag of
avond op locatie met ons mee te denken. U krijgt hiervoor een attentie.
16. Mogen wij u benaderen voor dit vervolgonderzoek?
Ja Zo ja, wilt u hier dan uw emailadres of naam en telefoonnummer invullen:
Nee
NB: Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het benaderen van mensen voor een vervolgonderzoek. Ook als u nu “ja” invult kunt u uiteraard kunt u te zijner tijd
alsnog besluiten om niet aan dit vervolgonderzoek deel te nemen.
17. Ruimte voor eventuele opmerkingen
Dank voor uw medewerking!
BIJLAGE 2
Aankondingsbrief

BIJLAGE 3
Resultaten panels – bijdragen van aanwezige bewoners
1
Bijeenkomst De Kempen
Gemeentehuis Eersel
28 februari 2013
Aandachtspunt Gebied +/- Input
Betrokkenheid + Veel te doen in de Beerzen, mede door actieve inzet van
bewoners zelf
+ Kansen voor regio in aansluiting bij Eindhoven Europese
Culturele Hoofdstad 2018
Maak gebruik van crowdfunding (niet alleen geld, ook ideeën
en vrijwillige inzet); meer bijeenkomsten met bewoners
organiseren zoals deze
De horeca moet beter meedenken met de
informatievoorziening richting de bezoekers van de regio
(zoals in Vlaanderen)
Bruikbaarheid – Bladeren op de weg
– Aanslag (algen) op informatie-/verkeersborden, slechte
leesbaarheid
– Onveiligheid door (te hard rijdende) auto’s
o.a. Heilige Eik – Er moeten meer veilige fietspaden komen (gevaar van
autoverkeer)
– Routes dwars door het landschap en over de velden dragen
bij aan meer variatie
– Zandpaden vaak slecht te befietsen (verbeteren door
bijvoorbeeld schelpenpaden aan te leggen er naast)
– Fietsborden vermelden vaak niet goed waar je bent (slecht
te oriënteren, vooral voor bezoekers gebied)
– Veel voorzieningen (borden, wegen etc.) worden slecht
bijgehouden
+ Heerlijk gebied voor rust, ruimte en vrijheid
– Ontbreken bankjes en picknickplaatsen in natuurgebieden
– Mogelijkheden om paard veilig vast te zetten, uitstallen van
paard bij horeca voorzieningen
– Te smalle en te weinig vrijliggende fietspaden (in Lommel,
België veel beter), onderhoud vaak slecht.
– Onderhoud wandelroutes wisselend
– Paaltjes midden op fietspad
Bij de Beerze – Nieuwe wandelpaden langs rivier sluiten niet aan op
bestaande paden
– Onderhoud speeltoestellen niet goed
– Geen educatief aanbod voor kinderen (zoals in Drenthe)
Bladel
speelbos
+ Bladel speelbos is goed, maar zorg voor goed onderhoud!
Speelvijver + Speelvijver voor kinderen
– Te veel bewegwijzering
– Visuele vervuiling, landschap verdwijnt door oprukkende
stad
Oirschot – Druk, maar goed dat stromen worden geleid
2
– Behoefte aan losse/aparte paden per gebruiksgroep
Bergeijk – Monumenten/cultuur erfgoed niet altijd goed onderhouden
(bijv. gebouwen van Rietveld)
– Motorcrossers zorgen voor veel overlast (herrie en rijden
wandelpaden kapot)
– Wielrenners op te smalle fietspaden, asociaal gedrag
wielrenners. Laat zich moeilijk verenigen andere
weggebruikers.
– Niet veel goede wegen voor minder-validen (natuur niet of
nauwelijks ingericht voor mensen met een beperking)
Oirschot – Weinig vrij liggende fietspaden
– Angst: teveel bordjes overal (telkens nieuwe initiatieven)
– Zwerfvuil/afval
Bekendheid – Te weinig bekendheid van het gebied bij bewoners  taak
voor onder meer de VVV. Koppeling / ontsluiting van de
informatie over het aantrekkelijke aanbod
– Transferia rond Eindhoven niet goed bekend
– Bekendheid met voorzieningen ontbreekt vaak…
+ … maar als je zelf op zoek gaat is er veel te vinden
– Kleine initiatieven niet altijd bekend (niet altijd medewerking
VVV)
Centraliseren data-voorziening (koppeling aan Uit in
Brabant). Informatie over het gebied meer bundelen en
meer in een keer of via een website aanbieden aan de
inwoner/bezoeker.
– Bekendheid meldpunt voor overlast, fouten. waar kunnen
welke informatie kwijt? Binnen de gemeente gaat het goed,
maar als het om andere beheerders gaat, waar dan het
meldpunt?
Bereikbaarheid – Slecht bereikbare/onderhouden parkeerplaatsen (kuilen,
gaten)
Oirschot + Bereikbaarheid Eindhoven vanuit Oirschot goed
Eersel e.o. – Slechte bereikbaarheid (OV) Eindhoven en tussen de kernen
zelf (maar misschien niet helemaal realistisch gezien het
aantal inwoners)
– Geen goede fietsenstallingen bij ingangen natuurgebieden
Beschikbaarheid + Er wordt heel veel georganiseerd
– Gebied wordt opgeslokt door andere functies
(bedrijventerreinen bij Hapert)
+ Beken- en heidelandschappen
– Tekort aan ontspanningsmogelijkheden/terras/horeca,
parkeerplaatsen
Hapert/Eersel – Weinig te doen voor jonge pubers (12-16 jarigen)
Aanbod culturele mogelijkheden verschilt per dorp
Verdwijnen winkelvoorziening, maar stad wordt nu ook een
uitje. Als noodzakelijke, dagelijkse voorzieningen
(supermarkt, bakker) maar behouden blijven
– Parcours voor motorcrossers
– Ontbreken wandelpaden langs beekjes
3
– Mogelijkheden opladen elektrische fietsen in de natuur
(bij picknickplaatsen)
Overig De Kempen moet een gebied zijn waar je verwelkomd wordt,
gastvrijheid hoog in het vaandel: dus zorg voor goed
onderhouden voorzieningen
Er moet beter gecommuniceerd worden tussen
verantwoordelijke partijen (waterschap, regio)
‘Opwaarderen wat je hebt’
+ ‘In de Kempen voelt iedere dag weer een beetje als vakantie’
‘Hoe behouden we de kernwaarden’?
– Geen integrale aanpak op ambtelijk niveau
+ Fantastisch om te wonen, geen problemen
– Toenemende vergrijzing zorgt voor druk op
natuurgebieden/voorzieningen
Prachtig, maar kwetsbaar gebied. Waar ligt de grens voor
uitbreiding van andere functies?
+ In Vlaanderen/Lommel, veel meer te doen op
cultureel/recreatief gebied, meer activiteiten voor de jeugd
+ Kernkwaliteit is het kleinschalige landschap
Meekijken over de schouders bij Belgische buren.
Grensoverschrijdende veel meer benutten / dat maakt het
voor de recreant juist aantrekkelijk en avontuurlijk
Kwaliteit boven kwantiteit
Zorg voor breed aanbod terrasjes/parkeerplaatsen in
buitengebied (ook bij particulieren)
Niet alles willen cultiveren of alle voorzieningen willen
bieden; ook de eenvoud is de charme van het gebied.
Geen nieuwe investeringen doen, maar geef meer uitstraling
van datgene wat we hebben
Windmolens in Arendonk (aantrekkelijkheid natuur onder
Reusel de Mieren wordt minder hierdoor)
Weinig scheiding van de verschillende typen recreanten in
de Kempen
Bied ook ruimte aan niet-boeren om in het buitengebied
voorzieningen te realiseren
“koester de kwaliteit die er is”
“Ik erger me uit principe niet, maar toch valt er nog wel wat
te verbeteren hier en daar”
“Landgoed ten Vorsel is een mooi, maar erg kwetsbaar”
“Nederland liep altijd voorop met fietspaden, maar de
gemeente Lommel heeft ons ingehaald”
“Recreatie is belangrijk, maar er is ook ruimte nodig voor de
natuur. Het is goed dat niet alle gebieden optimaal
toegankelijk zijn.”
“Speelbos Bladel is ideaal voor kinderen. Onderhoud dat
alsjeblieft goed”
“Biedt ook ruimte aan niet-boeren om in het buitengebied
voorzieningen te realiseren.”
1
Bijeenkomst De Peel
Kantoor stadspromotie Helmond
27 februari 2013
Aandachtspunt Gebied +/‐ Input
Betrokkenheid ‐ Particuliere initiatieven krijgen weinig/geen subsidie meer
+ Er wordt veel georganiseerd door vrijwilligers
Brandevoortse
hoeve
+ Hoeve en labyrint goed voorbeeld van hoe ondernemers
aantrekkelijke en betaalbare attractie voor kinderen kunnen
ontwikkelen
Bruikbaarheid Aarlese visvijver
‐ Omgeving is erg rommelig  komt toeristische poort
‐ Onderhoud van met name secundaire wegen is slecht. Vaak
zijn 60 km wegen niet als zodanig ingericht
‐ Onderhoud voorzieningen slecht, voorzieningen weggehaald
‐ Onderhoud buitengebied wisselend. Ook regelmatig redelijk
slecht onderhouden natuur / landschap.
‐ Hard rijden op binnen weggetjes
‐ Er wordt weinig rekening gehouden met fietsers
‐ ATB’ers gaan in de toekomst een groot probleem geven,
onbehoorlijk gedag
Aarlese visvijver
‐ Illegale activiteiten
+ “Je kunt hier geweldig fietsen”
Aarlese visvijver
‐ Motorcrossers idem
+ Veel knooppunten‐routes
Berkendonk ‐ Onaantrekkelijk gebied. Geen horeca aanwezig.
‐ Niet duidelijk waar je met de racefiets terecht kunt (geasfalteerde
paden)
‐ Verlichting op uitvalswegen
Bekendheid Het zou goed als er meer informatievoorziening komt in de
natuur zelf (bijv. informatieborden bij bezienswaardigheden,
verhalen over de omgeving). Zodat het landschap etc. ook
meer gaat leven.
‐ Geen centraal punt voor informatie. Veelheid aan sites. Men
ziet door de bomen het bos niet meer.
‐ Aanbod is weinig bekend…. maar ligt het aan de mensen of
aan het aanbod?
+ Kranten en weekbladen worden goed gelezen, stat veel informatie
in
Koppeling met cultureel erfgoed, ‘uitbuiten van je eigen
roots’
Helmond + In Helmond is dat bijv. goed gedaan door poëzie in het
openbaar
Bereikbaarheid De Biezen ‐ Slecht toegankelijk, geen goede paden. Toegankelijkheid
Grotelse Heide
’t Hurkske (ligt + Goed toegankelijk, aanwezigheid rolstoel‐pad
2
niet in de Peel
zelf)
+ Veel (vrijliggende) fietspaden in de regio
‐ Te smalle fietspaden (o.a. tussen Deurne en Liessel)
Deurne ‐ Ontoegankelijkheid gebieden bij Deurne
‐ Weinig mogelijkheden minder validen om er op uit te trekken,
naar buiten te gaan (taxibus, OV). Idee ANWB: Feel
good bus! Ideeën zijn welkom! Er gaat een bus vol ANWB
vrijwilligers mensen met een beperking helpen. We hebben
nog ideeën nodig.
‐ Weinig verbindingen tussen natuurgebieden, natuurgebieden
zijn eilanden (recreatief gezien)
‐ Geen fietspaden door natuurgebieden heen (o.a. de Peel,
Stiphoutse bossen)
‐ Niet alle fietspaden zijn goed onderhouden
‐ Behoefte aan aanleg verbindings‐fietspaden, ‘fietssnelweg’
naar Eindhoven
‐ Behoefte aan betere fietskaarten (up‐to‐date)
‐ Verbetering fietspaden door asfaltering
‐ Behoefte aan vrij liggende fietspaden naar stadscentra, vrije
van uitlaatgassen
Groote Peel Alle bezoekersstromen worden geleid via het Bezoekerscentrum.
+ Goed netwerk aan fietspaden, heerlijk gebied om te fietsen
Beschikbaarheid Berkendonk ‐ Geen horeca aanwezig, alleen containers
+ Het gebied is erg afwisselend, veel verschillende mogelijkheden
om te recreëren
Helmond ‐ Te weinig mogelijkheden pleziervaart Helmond (paar simpele
voorzieningen zou al mooi zijn)
Griendtsveen ‐ Brug weggehaald, erg jammer want mooie verbindingen
verdwenen
Mariapeel ‐ Bruggetjes, voorzieningen weggehaald
Helmond ‐ Markt Helmond gezelliger maken
+ Veel natuur beschikbaar in directe omgeving
‐ Maar vaak duur
+ Goede buitenspeelvoorzieningen voor kinderen in de wijk
‐ Behoefte aan natuurlijke speeltuinen
‐ Er zijn weinig overdekte speelgelegenheden voor kinderen,
de voorzieningen die er zijn zijn duur voor gezinnen
Natuuractiviteiten/attracties ontwikkelen om kinderen de
natuur in te krijgen. O.a. Wi‐Fi‐masten voor kinderen
Zandbos + Goed voorbeeld van activiteiten/voorzieningen voor kinderen
in de natuur
Voor waterrecreatie genoeg mogelijkheden buiten de regio
(o.a. Maas).
‐ Tekort aan vaarmogelijkheden
‐ Te weinig banken en prullenbakken (maar zijn prullenbakken
ook nodig?), ontbreken op cruciale punten
‘natuurlijke’ banken creëren
3
+ ‘Er is altijd wel wat te doen’
Overig Passen deze suggesties binnen ‘reconstructie’ beleid?
Afstemming met andere beleidsvelden noodzakelijk
Richt een kindertrefpunt in in natuurgebieden, een uitvalsbasis
voor alle kinderactiviteiten.
Juiste inpassing andere functies (megastallen, kassengebied)
noodzakelijk. Bijvoorbeeld Kassen bij Laarbeek, aanleg infrastructuur
Wilhelminakanaal.
Veel diversiteit aan natuur dichtbij de woonomgeving
Kinderen wat meer aandacht voor de natuur bij te brengen
door hen zelf wat te laten rommelen in evt. eigen tuin of
mogelijk op een volkstuincomplex. Op een aangegeven stukje
grond zouden ze kunnen experimenteren met wat groenten
of bloemen.
Strabrechtse
heide
De Strabrechtse Heide is vergelijkbaar met de Veluwe en
andere fantastische natuurgebieden in Nederland”
“Je kunt hier geweldig fietsen”
“Er is veel natuur in Brabant, maar het zijn allemaal eilandjes.
Ik zou het fantastisch vinden als er verbinden fietsroutes
zouden komen tussen deze gebieden”
“Ik ben een echte natuurliefhebber en heb overal in Nederland
gewoond. Ik was verrast door de afwisseling van natuurgebieden
in de omgeving van Helmond”.
1
Bijeenkomst Groote Heide
Gemeentehuis Valkenswaard
4 maart 2013
Aandachtspunt Gebied +/- Input
Betrokkenheid ‘Gluren bij de buren’; maak gebrek van kennis van
bewoners aanliggende gemeenten/gebieden over
recreatiemogelijkheden
Kleine initiatieven missen rugdekking vanuit de gemeenten
Rol voor scholen in voorlichting/informatie over de naturen
Schoolprogramma’s IVN
‘Bij gebrek aan geld, maak gebruik van ideeën’
‘peloton aan ouderen die kunnen helpen komt eraan’
Maak gebruik van grensoverschrijdende samenwerking
Heeze Lokale initiatieven zoals ‘vrienden van Heeze’
Bruikbaarheid – Betere informatie over lengte fietsroutes, informatie op
knooppunten
Benutten ‘vernatting’ rond Budel, combinatie met
wandelmogelijkheden mogelijk maken
– Verharding/toegankelijkheid paden voor minder-validen
Cranendonck,
De Pan, Achelse
Hei
+ Gebieden kennen goed ruiterroutenetwerk
Heeze-Leende – Ontbrekende onderdelen ruiterroutenetwerken rond
Heeze-Leende-Someren. Obstakels (slagbomen)
verhinderen doorgaande ruiterroutes. Suggestie voor
voorlopige openstelling, verwijderen slagbomen
Hebertusbossen – Slecht toegankelijk voor paarden
– Over het algemeen goede fietspaden, maar deel fietspaden
slecht onderhouden. Te smalle fietspaden.
– Ontwikkelen belevenisroutes voor kinderen
– Elektrische fietsen vormen soms een gevaar op fietspaden
Bekendheid – Onbekendheid aanbod bewoners en bezoekers
– Verbetering informatie wandelmogelijkheden
– Informatie gebied ook Engelstalig beschikbaar maken (o.a.
voor expats), ook om aan te sluiten op Brainport strategie
(NB: dit gebeurt al)
– Ruiterroutes via internet aanbieden
– Genoeg evenementen, maar duidelijk maken via
evenementenkalender
Uitagenda aanvullen met natuur, buitenactiviteiten
Aanbod van arrangementen (cafetaria-model)
‘gebied is interessant en divers, maar niemand weet het’.
Wordt hier en daar wat geprobeerd, maar gaat moeizaam.
– Meer toelichting/informatieborden bij interessante
natuurobjecten
Hoe is de bekendheid van het gebied voor
buitenstaanders?
2
Zorg voor goede zoektermen op websites
Bereikbaarheid – Parkeren Leenderbos op niet alle plekken even veilig
Beschikbaarheid – Weinig aanbod voor leeftijdsgroep 13-17 jaar. Behoefte
aan ‘stoerder’ aanbod, buitenactiviteiten (bijv. GPS) (komt
al wel steeds meer)
– Weinig camperplaatsen
+ Apps die beschikbaar zijn in Leenderbos zijn goed, graag
meer van dit soort mogelijkheden ook in andere gebieden
Ontwikkeling van een ‘belevenispad’. Moet (helaas) wel
hufter-proof zijn.
– Oude wandelpaden terugbrengen
– Wandelpunten langs de Aa, incl. verharding paden en
aanleg bruggetjes
Landgoed
Molhout
– Veel landschapselementen verdwenen (bijv. beemden en
heggen), kijken of die teruggebracht kunnen worden.
Heeze-Leende Pilot glasvezel/ WiFi biedt mogelijkheden
+ Genoeg kaarten/routes beschikbaar
+ Genoeg afwisseling
Openbaarheid van informatie boothellingen, inlaatplaatsen
– (centraal) Meldpunt voor calamiteiten, klachten natuur en
buitengebied
– Cultuuraanbod kinderen vanaf 10 jaar ontbreekt
Cranendonck + Ontwikkeling ‘Hof van Cranendonck’ zorgt voor uitbreiding
cultureel aanbod. Een private partij investeert hier fors in.
Eindhoven + Eindhoven is goed bezig op het gebied van evenementen
en het Wasven is ‘een pareltje’
Overig Verweving rood en groen, recreatie dichtbij huis
Ook de individuele recreant als doelgroep
Laat het stedelijke stedelijk blijven en het dorp dorps
1
Bijeenkomst Stedelijk Gebied
Stadhuis Eindhoven
25 februari 2013
Aandachtspunt Gebied +/‐ Input
Betrokkenheid Schoonmaakdagen/jaarlijkse schoonmaakdag
Met schoolklassen naar gebieden toe fietsen. Meer educatie
van scholen in en rondom Eindhoven richting natuur. Hier
valt nog een hoop in te ontwikkelen. Betrek jongeren al op
lagere school leeftijd bij natuur.
Bruikbaarheid Nuenense
heide/broek
‐ Loslopende honden
‐ Ontbreken regelgeving gebruik groengebieden ’s nachts
‐ Overlast crossmotoren (met name ten noorden van Nuenen)
+ … maar crossmotor‐rijders gedragen zich meestal zeer vriendelijk
Eindhoven ‐ Groene vingers Eindhoven staan onder druk
N69 ‐ Doorsnijdingen groengebieden door wegen (HOV, N69)
‐ Bos beter gebruiken: meer waarden creëren voor kinderen
(speelbos, waterpartijen etc.)
Nuenen ‐ Speeltuinen voor kinderen Nuenen
‐ Meer overdekte slechtweer voorzieningen
‐ Sociale onveiligheid ’s avonds
‐ Sommige fietspaden te druk
‐ Meer mountainbike routes
‐ Winkelaanbod Eindhoven
‐ Leegstand Philipsgebouw/museum
+ Nooit te druk in groengebieden in de omgeving
Malpie ‐ Malpie te druk
Stiphoutse
bossen
‐ Filelopen, met name in het weekend
Achelse Kluis ‐ Rondom Achelse Kluis teveel magneetwerking. Dus probeer
nadruk te leggen op andere gebieden zodat bepaalde gebieden
ontlast worden. Dus meer ontsluiting alle natuur rondom
Eindhoven.
‐ Drukke fietspaden
Bekendheid ‐ Programma om mensen naar buiten te krijgen
Eindhoven ‐ Beleving groen vanuit centrum Eindhoven
‐ Bekendheid stedelijk cultureel aanbod
‐ Bekendheid activiteiten buitengebied voor expats
Bekendheid regio promoten door tentoonstelling die publiek
trekt, bijv. wisseltentoonstellingen in het Van Abbe museum
‐ Expats websites ook aandacht besteden aan groen aanbod
‐ High Tech regio meer laten terugkomen
+ Ontwikkeling en bekendheid stad Eindhoven al een stuk be2
ter dan tien jaar geleden
Promotie groengebieden op de zelfde manier (via social media)
als technology week, design week
‐ Bekendheid buitengebied onder expats is beperkt
Veel onbekendheid over tentoonstellingen
Nuenen ‐ Bekendheid speeltuinen
Promoten activiteiten via social media
+ Kaarten voldoende beschikbaar
‐ Overlast crossmotoren door onbekendheid met geschikte
terreinen
Natuur rondom Eindhoven zou zich meer kunnen profileren
als kralensnoer. Nu ieder voor zich profilering. Zou je veel
meer koppelingen in kunnen zoeken (idee ANWB: stadsrecreatiekaart
Eindhoven en omgeving). Afstanden natuur
rondom Eindhoven te groot om ze aaneen te rijgen?
Gerwen Erg druk op wandelpaden bij Gerwen
‐ Online beschikbaarheid van kaarten, o.a. voor verhoging
bekendheid fietsroutes
Bereikbaarheid ‐ Bereikbaarheid groen vanuit de stad, aantrekkelijk parkeren
Eindhoven ‐ Slechte bereikbaarheid gebied ten oosten van Eindhoven
vanuit de stad
Eindhoven ‐ Bereikbaarheid Eindhoven met de auto (meer P+R), promoten
transferia
Idee: fiets‐bus naar groengebieden
Minder validen paden / rolstoelen/rollator. Meer aandacht
voor mensen met een beperking ‐ verbreden fietspaden
zodat ook scoot mobielers terecht kunnen.
‐ Skeelerpaden
Middengebied ‐ Slechte bereikbaarheid middengebied
Algemeen: problemen met scooters op fietspaden
Nuenen ‐ Parkeren station Nuenen
Beschikbaarheid ‐ Hondenlosloopgebieden – geen hinder voor anderen
‐ Mogelijkheden om paarden uit te spannen
‐ Ontbreken techniek museum
+/‐ Er zijn voldoende wandel‐ en fietsroutes (echter veel te smal,
breedte zou voor de toekomst moeten worden aangepast).
‐ Vrije zwemmogelijkheden (kinderen!) en activiteiten met
water te weinig (alleen kano)
Strabrechtse
Heide
‐ Horeca in groengebieden, weinig verblijfvoorzieningen
‐ Meer activiteiten voor kinderen in het buitengebied
‐ Overdekte speelmogelijkheden voor kinderen (bij slecht
weer)
‐ Ontbreken historisch museum
o.a. Nuenen ‐ Te weinig bankjes en rustplekken, prullenbakken
Eindhoven ‐ Ontmoetingsplek voor expats in Eindhoven/binnenstad
‐ Horeca voor 20‐30 jarigen in wijken buiten het centrum
‐ Avontuurlijk bos voor kinderen
3
‐ Meer beekjes en vennetjes
‐ Speelopties voor water & kinderen
‐ Verhogen aantrekkelijke culturele activiteiten expats
Eindhoven ‐ Weinig groen, ontbreken goed stadspark in de binnenstad
+ Glow Festival
‐ Techniekmuseum wordt gemist. Evoluon meer ontwikkelen.
Aansluiten bij Brainport 2020.
+ ‘Groen overschot’ Eindhovense regio niet als groen bekend,
meer promoten
‐ Tekort aan kleine recreatieve voorzieningen groengebieden,
kwaliteit versterken
‐ Weinig picknick‐/rustmogelijkheden in natuur rondom Eindhoven
Overig Gebruikersgroepen ‘mixen’
Hoe geven we elkaar de ruimte om in de toekomst te kunnen
recreëren?
Gemeenten: coördineren verschillende routesystemen
Kracht regio zijn vele gespreide kleine voorzieningen en activiteiten:
dat verder stimuleren/uitbouwen
Ontwikkelen een centrale site/online kaart met alle activiteiten
per doelgroep
BIJLAGE 4
Ontbrekende voorzieningen – open antwoorden respondenten
4.1 Ontbreken van voorzieningen (algemeen)
Kinderen (0‐12 jaar)
Activiteiten voor kinderen. De Groote Heide
Buitenspeeltuin in de wijk of een kinderboerderij. De Groote Heide
een speelhal voor kinderen. Pannenkoekenhuis. De Groote Heide
Meer speeltuinen en buitenzwembaden De Groote Heide
meer te doen voor kinderen zoals speeltuinen De Groote Heide
Paardrijden. De Groote Heide
speelgelegenheid in park. De Groote Heide
SPEELTUIN De Groote Heide
Speeltuin voor de kinderen. De Groote Heide
Speeltuinen in budel. De Groote Heide
Speeltuinen, voorzieningen voor kinderen in het algemeen. De Groote Heide
Speeltuinen. De Groote Heide
Veilige speelvoorzieningen in de buurt, zoals speelplaatsen,trapveldjes De Groote Heide
Voetbalveld in gastel De Groote Heide
We missen een grote buitenspeeltuin. De Groote Heide
Zwembad. De Groote Heide
Zwemparadijs De Groote Heide
grote speeltuin / kinderboerderij De Kempen
speeltuinen voor kinderen. Grote speelvoorzieningen voor kinderen. De Kempen
Binnen speeltuin De Peel
Binnenattracties voor kinderen vanaf 8 jaar. De Peel
binnenspeeltuin/ kinderboerderij. De Peel
Buitenzwembad De Peel
een buitenzwembad De Peel
een goed afgeschermde en modernere speeltuin,niet gelegen naast of in een hondenuitlaatterrein
een openbare plek of instelling waar je je kinderen onder professioneel toezicht
pedagogisch verantwoord en onbezorgd kunt afgeven en laten spelen voor een aantal
uurtjes
De Peel
Er is te weinig te doen voor jonge kinderen, ‘binnen’. Zoals binnespeeltuin, of overdekte
plaatsen.
De Peel
Goede speeltuin De Peel
in onze wijk speelvoorzieningen was pas in engeland (Cambridge) en zag daar in elke wijk
afgebakende trapveldjes met goals en daarom heen klimrekken en ander speel
voorzieningen,wij hebben een groen grasveld maar daar blijft het bij
De Peel
Indoor speelparadijs ontbreekt vindt meneer De Peel
Kinderboerderij missen we !!! De Peel
Kinderparadijs. De Peel
Lasergamen. De Peel
Leuk zwembad met glijbanen e.d. (subtropisch zwemparadijs of zo) en vooral missen wij
in Helmond een goed buitenzwembad met ligweiden evt. glijbanen om lekker buiten te
zwemmen als he mooi weer is!
De Peel
Leuke zwembad voor de kinderen of skatebanen in Helmond. De Peel
om met kinderen indoor veilige speelgelegenheid te bezoeken De Peel
Speeltuin. De Peel
Speelveld De Peel
Sportmogelijkheden voor de kinderen De Peel
We missen openbare speeltuinen. Ook missen we een grote zwembad dicht in de buurt. De Peel
Zwembad voor kleine kinderen. De Peel
Betere speeltuinen voor de kinderen om te spelen en niet alle toestellen weghalen! Stedelijk Gebied
een mooie zwembad voor de kinderen. en een speelparadijs voor kinderen. Stedelijk Gebied
In onze wijk, Nuenen West, een jaren 60 wijk, is geen enkele speeltuin voor de kinderen.
Wel de kievit in het centrum maar die is betaald en beperkt open. In andere wijken van
Nuenen zit er op elke hoek wel een en hier is er niet een waar de kinderen altijd even
naar toe kunnen. Onze wijk verjongt zich en de we vragen al jaren om een paar leuke
speeltuintjes voor de kinderen en in deze wijk zijn echt wel enkele veldjes geschikt om
een speeltuin aan te leggen.
Stedelijk Gebied
Meer activiteiten Stedelijk Gebied
meer betaalbare educatieve voorzieningen voor Kinderen. Stedelijk Gebied
Schoolzwemmen. Er zijn onvoldoende mogelijken om vrij te zwemmen. De openingstijden
zijn beperkt. De prijzen zijn te hoog.
Stedelijk Gebied
Speeltuinen op een veldje/in de buurt. Stedelijk Gebied
Sportmogelijkheden en mogelijkheden voor verschillende hobby’s is hier best beperkt. Stedelijk Gebied
Vermaak mogelijkheden Stedelijk Gebied
Jongeren (12‐25 jaar)
bioscoop De Groote Heide
Meer diversiteit aan kleding en schoenenwinkels. De Groote Heide
Ontspanningsruimte voor de jongeren. De Groote Heide
trefpunten zonder alcohol en drugs onder 18jr, sociaal veilige trefpunten en/of route er
naar toe
De Groote Heide
Uitgaanscentrum De Groote Heide
Voetbalveld in gastel De Groote Heide
We missen een bioscoop in Valkenswaard De Groote Heide
Bioscoop De Kempen
een gelegenheid waar geen alcohol geschonken wordt en waar jeugd < 16 jaar toch een
avondje kunnen stappen
Goede verbinding met de bus naar de bijgelegen dorpen
De Kempen
Een plek waar ze elkaar op een leuke, toegankelijke manier kunnen ontmoeten zonder
dat ze overlast veroorzaken
De Kempen
Ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd. De Kempen
Activiteitendag in een ruimte waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.Hier kunnen zij
verschillende activiteiten doen.
De Peel
Bowlen. De Peel
een buitenzwembad De Peel
een goed buiten zwembad De Peel
Goed georganiseerde voorziening voor tieners, zodat ze niet op straat hangen en toch
het idee hebben om “op stap” te kunnen.
De Peel
Grote sporthal/sportcentrum. De Peel
Idem als 4c2 De Peel
Leuk zwembad met glijbanen e.d. (subtropisch zwemparadijs of zo) en vooral missen wij
in Helmond een goed buitenzwembad met ligweiden evt. glijbanen om lekker buiten te
zwemmen als he mooi weer is!
Ook een overdekte schaatsbaan in de winter is leuk!
De Peel
Theater. De Peel
Uitgaansgelegenheden. De Peel
zwembaden De Peel
bioscoop, wat meer terasjes Stedelijk Gebied
Meer activiteiten Stedelijk Gebied
Meer activiteiten voor jeugd organiseren. Stedelijk Gebied
musea
skatebanen
filmhuis
Stedelijk Gebied
jongerencentrum
café(s)
Poolbiljart , bowlingbaan e.d. Stedelijk Gebied
Zorg voor een soos voor de jeugd of iets dergelijks zodat ze actief kunnen zijn binnen de
gemeente en iets leuks te doen hebben.
Stedelijk Gebied
Volwassenen (vanaf 25 jaar)
Activiteiten voor de volwassenen, zoals golven. De Groote Heide
een uitgaanscentrum. De Groote Heide
Een winkel voor handwerkartikelen. De Groote Heide
Gezellige lunchroom/terras De Groote Heide
Graag meer winkels De Groote Heide
In de eigen gemeente is het meer uitgaansgelegenheden dus meer ontspanning is
gewenst. Winkelmogelijkheden zijn ook beperkt.
De Groote Heide
Meer horeca en eethuizen. De Groote Heide
musea, bioscopen De Groote Heide
rustig, grand cafe De Groote Heide
sauna/wellnes De Groote Heide
We missen een bioscoop in Valkenswaard De Groote Heide
Bioscoop De Kempen
een plek waar je ook al volwassene, midden 30‐er naartoe kunt om andere te ontmoeten
en te ontspannen
De Kempen
bioscoop De Peel
centrum voor binnenattracties voor bowlen etc. De Peel
een buitenzwembad. De Peel
een warenhuis zoals de V&D De Peel
Fietspaden in het bosgebied Lieshout/Gerwen/Stiphout De Peel
Fitnessruimte en wellness De Peel
hobby activiteiten, lezingen De Peel
Idem alls 4c3 De Peel
Leuk zwembad met glijbanen e.d. (subtropisch zwemparadijs of zo) en vooral missen wij
in Helmond een goed buitenzwembad met ligweiden evt. glijbanen om lekker buiten te
zwemmen als he mooi weer is!
Schaatsbaan in de wintermaanden.
De Peel
Mooi Theater De Peel
mtb routes; er is er maar een in helmond en die is nogal kort. De Peel
Schoenenwinkels, kledingswinkels en supermarkten. De Peel
sportmogelijkheden voor volwassenen. De Peel
teveel winkels staan leeg, dus meer winkels De Peel
Theater met goed programma en plaatsen die je kunt reserveren,
dus niet binnen hollen voor de beste plaats.
De Peel
Uitgelegenheden voor 40 plussers, zoals de ‘Rode Leeuw’. De Peel
Voornamelijk lokale winkels. In Helmond zit voornamelijk de goedkopere massawinkels.
De stad mist karakter vind ik, Den Bosch heeft bijvoorbeeld veel meer lokale winkels. Ligt
ook deels aan huurprijzen in o.a. Brandevoort, die bijna net zo hoog zijn als op de Demer
in Eindhoven. In deze tijden is dat dus ook niet stimulerend om iets op te starten als
ondernemer. Grote landelijke ketens zijn de enige die het aandurven, maar bepaalt dus
nu mede het (saaie) winkelbeeld.
De Peel
Weinig te doen voor ouderen. De Peel
Wellnes‐centrum. De Peel
welness De Peel
welness‐centrum De Peel
zie voorgaand antwoored De Peel
Activiteiten. Stedelijk Gebied
Best heeft geen gezellige kom of centrum. Er is geen gezellige uitgaans gelegenheid. Stedelijk Gebied
Cafe’s met terras Stedelijk Gebied
een muziek/jazz cafe Stedelijk Gebied
Het beeldende kunst aanbod in eindoven is erg schaars. Stedelijk Gebied
Ik mis het RC vliegen daarvoor moet ik buiten eindhoven kijken. Stedelijk Gebied
rustige, groene terrassen
variatie in lunchrooms, eetcafés
Stedelijk Gebied
Winkels voor dagelijkse boodschappen. Stedelijk Gebied
Zwemvoorzieningen zijn ontoegankelijk. Beperkte openingstijden en te hoge prijzen. Stedelijk Gebied
Senioren / ouderen
diversiteit in cafés (speciaal bier) met live‐optreden, alles vaak meer van hetzelfde van
dezelfde brouwerijen. Voorbeeld aan studentensteden en België
De Groote Heide
Een winkel voor handwerkartikelen. De Groote Heide
Evenementen, er is niks te doen De Groote Heide
Gezellige lunchroom/terras De Groote Heide
niet genoeg gelegenheden buiten de horeca voor sociale contancten. De Groote Heide
sauna/wellnes De Groote Heide
we missen een Activiteitencentra.In het gemeenschapshuis missen we de activiteiten die
normaal gesproken worden georganiseerd.
De Groote Heide
We missen een bioscoop in Valkenswaard De Groote Heide
Muziekactiviteiten en uitvoeringen De Kempen
te weinig voorzieningen voor ouderen in het buitengebied van oirschot De Kempen
Aquajoggen, iets van een watersport speciaal voor ouderen. De Peel
Betaalbaar zwemmen. De Peel
Bibliotheek. De Peel
Buurthuis voor ouderen. Ontmoetingsplek. De Peel
Een golfbaan in Deurne zelf. De Peel
hobby activiteiten, lezingen De Peel
Idem als 4c4 De Peel
We missen een bejaardetehuis voor senioren. De Peel
welness De Peel
winkel aanbod De Peel
Ze voelt zich in de avonden eenzaam, en wil activiteiten geregeld hebben voor ouderen. De Peel
zelfde De Peel
zie 4c.3 De Peel
Zwembad incl. buitenbad De Peel
Zwemmen voor ouderen. Het zou fijn zijn als er wel eens een evenementen voor
ouderen georganiseerd word. En het moet goedkoper.
De Peel
autovrije wandelwegen Stedelijk Gebied
bridgeactiviteiten Stedelijk Gebied
Cafe’s met terras Stedelijk Gebied
Geen gezellig centrum Stedelijk Gebied
jeu de boules. Stedelijk Gebied
meer activiteiten voor oueder mensen. Stedelijk Gebied
Niks te doen, geen bezienwaardigheden. Alleen een van Gogh museum Stedelijk Gebied
recreatieve sportmogelijkheden. Stedelijk Gebied
Theater , bioscoop, terrasjes, winkels, gezelligheid. Stedelijk Gebied
we missen in eindhoven bepaalde hangplekken voor ouederen. Stedelijk Gebied
wellness
film
Stedelijk Gebied
Mensen met een beperking
Beter toegankelijk maken voor invaliden. Stedelijk Gebied
Geen specifieke doelgroep
Bioscoop gemist. De Groote Heide
Bioscoop in Valkenswaard. De Groote Heide
Bioscoop! De Groote Heide
echte speeltuin voor kinderen, film‐ en/of theaterzaal, VVV‐arrangementen (bezoek
monumenten, wandel‐ en fietsroutes, voorlichtin / publiciteit algemeen
De Groote Heide
een Aldi Supermarkt De Groote Heide
Een buitenzwembad. De Groote Heide
Een goede sportschool in Heeze. De Groote Heide
een grotere sporthal De Groote Heide
Een zwembad. De Groote Heide
Er zijn te weinig winkels en de gezelligheid is weg. een winkelcentrum zou erg leuk en
gezellig zijn.
De Groote Heide
Groot zwembad. De Groote Heide
Het is een dorp, dus er zijn niet veel voorzieningen zoals theaters, bioscopen, etc. De Groote Heide
Het winkelen zou gezelliger mogen en niet in zo’n saaie straat. De Groote Heide
Het zwembad moderniseren. De Groote Heide
Hotelaccomodatie. De Groote Heide
Ik mis de winkels in dubel dorplein. Ook missen we horeca gelegenheden. De Groote Heide
mac donalds, cafeetjes De Groote Heide
Meer organiseren zoals festivals, bioscopen, meer gelegenheid om uit te gaan. De Groote Heide
Musea! De Groote Heide
Muziekzaal. De Groote Heide
Open zwembad. De Groote Heide
Sport gelegenheden. De Groote Heide
Sportmogelijkheden. Cursussen. De Groote Heide
Trottiors beter maken. De Groote Heide
van alles wat (dooi dorp) De Groote Heide
We missen een bioscoop en macdonald. De Groote Heide
Weinig restaurantjes. De Groote Heide
Wellness centrum. De Groote Heide
Welness centrum in valkenswaard De Groote Heide
zwembad Maarheeze De Groote Heide
Discotheek. De Groote Heide
een goed zwembad De Groote Heide
Zwembad. De Groote Heide
Bioscoop. De Groote Heide
Bakker, geen postkantoor, geen drogistrij. De Kempen
Betaalbare zwembad. De Kempen
Binnen‐ en buiten zwembad. De Kempen
Binnensport mogelijkheden binnen de gemeente. De Kempen
Bioscoop De Kempen
De bus die te weinig rijdt De Kempen
Een gezellig, sfeervol centrum, dat uitnodigt om een terrasje te pikken, te lunchen of wat
te eten.
De Kempen
Goede wegwijzering om te wandelen. De Kempen
Kinderboederij in de buurt. De Kempen
Meer gezellige lunchrooms in Bergeijk e.o. De Kempen
Meer sportvoorzieningen. De Kempen
Multifunctioneel gebouw. De Kempen
Sportaccomodatie in Wessem De Kempen
Aangelegd betegeld zwembad De Peel
Accomodaties. De Peel
Banken om op te zitten. De Peel
Bankjes om uit te rusten. De Peel
Bepaalde winkels. De Peel
Beter aanbod van restaurants. De Peel
binnenzwembad en buitenzwembad. De Peel
bioscoop De Peel
Bioscoop en weinig evenementen. De Peel
Bioscoop in de buurt en mogelijkheden voor tieners. De Peel
Bowlingcentrum en een cultuurcentrum De Peel
Buiten zwembaden missen we in Helmond De Peel
Buitenbad in de directe omgeving, betaalbaar! De Peel
Buitenzwembad en ligweide De Peel
Culureel centrum breder aanbod willen hebben, zoals toneelgezelschappen, muziek
Brabantsorkest.
De Peel
Curcus voor mode of recreactie (knutselen). De Peel
De bibliotheek gaat weg. De Peel
Discotheek of muziekcentrum voor jongeren. Ook missen wij een plek speciaal voor de
gehandicapten.
De Peel
Een (sub tropisch) zwembad. De Peel
een bowlingbaan,kartbaan,en een indoor ijsbaan ontbreken nog in Helmond zelf De Peel
Een buiten zwembad. En er zijn weinig speeltuinen. De Peel
een buitenzwembad De Peel
een cultuurhuis waar meer activiteiten worden aangeboden zodat je meer keuze heb om
een activiteit te volgen.
De Peel
een fatsoenlijk zwembad met binnenbad en een mooi theater De Peel
Een goed zwembad De Peel
Een goed zwembad! De Peel
Een mogelijkheid voor bridge en zingen voor mijn vrouw. De Peel
Een mooi groot zwembad. De Peel
Een openlucht zwembad. De Peel
Een theater zoals het afgebrande Speelhuis met meer variatie in het aanbod, dus niet
alleen muziek.
De Peel
Er mag meer georganiseerd worden voor allerlei groepen, activiteiten op sportgebied, op
uitgaansgebied. Bijvoorbeeld waterski. Dit is 1x georganiseerd en daarna nooit meer.
Heel erg jammer.
De Peel
Fietspaden verbreden en harder maken en vrij van overig verkeer. De Peel
Goed openbaar vervoer. De Peel
Goed optreden en culturele voorzieningen De Peel
goed zwembaden De Peel
grotere winkelgebied De Peel
Meer evenementen voor verschillende doelgroepen jong en oud. De Peel
Meer variatie tussen de winkels De Peel
meer winkels inde buurt De Peel
Meer winkels vooral kledingzaken. De Peel
Multifunctioneel Centrum inclusief theater/muziekzaal/zalen voor ontvangsten etc. De Peel
Niet specifiek, weinig keuze algemeen De Peel
Openlucht zwembad voor in de zomer. De Peel
Paardrijden. De Peel
Restaurant De Peel
Slecht winkelaanbod De Peel
sport, bij voorbeeld fitness De Peel
Theater en binnenattractie. De Peel
Theater is afgebrand. De Peel
Theater. De Peel
Theaters. De Peel
V%d De Peel
Veel winkels staan leeg. Een kruidvat of action zou wel fijn zijn. De Peel
vliegveld voor de sport De Peel
voor ouderen jeu de boule banen bevoorbeeld en wat meet bankje`s en bv een
picnicktafel op een grasveld
De Peel
wat meer luxe zaken (winkels, restaurants) en grotere theaterproducties (opera,
musicals)
De Peel
Welness centrum De Peel
Winkels voor jongens. De Peel
Zwembad incl. buitenbad De Peel
Zwembad moet vaker open, nu te beperkt. De Peel
Zwembad, Helmond. De Peel
Zwembaden en een openluchtzwembad. De Peel
Zwemmogelijkheden in zomer. De Peel
Accomodatie die als zaal gebruikt kan worden voor activiteiten en voorstellingen e.d.. Stedelijk Gebied
Bioscoop in Nuenen Stedelijk Gebied
Buiten zwembad. Stedelijk Gebied
CD winkel Stedelijk Gebied
de horecamogelijkheden zijn niet goed gestructureerd en moeten dichter bij elkaar
liggen.
Stedelijk Gebied
Een natuurwinkel en gezondheiscentra. Stedelijk Gebied
Een zwembad voor openstelling baantjes trekken in de avond. Stedelijk Gebied
Er zijn niet veel voorzieningen, er is vooral bos. Stedelijk Gebied
Gezellig centrum met voldoende voorzieningen Stedelijk Gebied
Horecamogelijkheid in het buitengebied. Stedelijk Gebied
Ik mis bepaalde winkels voor dagelijkse bboodschappen. Stedelijk Gebied
Ik vind de winkels te eentonig. Ik zou graag betere kleding willen van betere en mooiere
kwaliteit.
Stedelijk Gebied
In haar eigen omgeving is niet veel te doen, daarbuiten wel. Stedelijk Gebied
Kunstgebieden, Musea’s, Zwembad, Sportacomodatie. Stedelijk Gebied
Leuk terrassen en café’s in Best. Stedelijk Gebied
Meer groen, water en wandel‐ en fietsroutes. Stedelijk Gebied
Meer restaurants in Best. Op dit moment moet je snel uitwijken naar omliggende
gemeenten/dorpen
Stedelijk Gebied
Meer varaiatie wat betreft winkels. Stedelijk Gebied
Meer variatie in het aanbod van schoenenzaken in Nuenen. Stedelijk Gebied
Meer winkels Stedelijk Gebied
Sauna Stedelijk Gebied
strand/zee Stedelijk Gebied
Supermarkt in de wijk. Stedelijk Gebied
Uitspanning bij wandelgebieden Stedelijk Gebied
Visvijver is ineens weg gehaald. Stedelijk Gebied
Voorzieningen voor vechtsporten. Stedelijk Gebied
wandelpaden. Stedelijk Gebied
Weinig aanbod aan terras. Stedelijk Gebied
Wellness centrum in NUNENEN Stedelijk Gebied
zie 4c 4 Stedelijk Gebied
Theater Stedelijk Gebied
Winkels. Stedelijk Gebied
4.2 Ontbreken van voorzieningen zoals aangegeven door kenniswerkers
Kinderen (0‐12 jaar)
Bigger free playgrounds
Bioscoop
Mountainbike (verhuur) mogelijkheden voor jongere kinderen
Outdoor climbing
Jongeren (12‐25 jaar)
A running track for the public. There are a lot of people who like running, but don’t want to be member of an
athletic club. A running track would be an outcome. In Belgium there are a lot of finish running track (made of
soft material) It would be a good idea to make a few in Brabant as well.
Any? What is there for this group in the area of Veldhoven? Especially around 12, they are too young to go to
Eindhoven for a hobby.
Bioscoop
City parcs
Geen toeristische attracties zoals b.v. het evoluon, toegankelijke musea zoals het DAF museum en het nog te
openen Philips museum, muziek festivals ( fiesta del sol, folkwoods, etc )
Indoor Skating
Musea missing. Especially in this high tech region a technical museum is missing!
Park concerten , evenementen groot stedelijk.
Volwassenen (vanaf 25 jaar)
An indoor running track
Bioscoop
City parcs
De specifieke (natuur)eigenschappen van de Peel beter benutten/tonen. De bio-industrie, belangrijke drager van
de welvaart in ZO-brabant, beter ontsluiten.
De zee
Good watersports centres, areas for fun group activities
Musea. Especially technical museum.
Muziek festivals
No nearby zoos, other recreation s like sight seeking, no historical venues
Paintball, trance music concerts, hills for extreme mountain biking (maybe indoor “fake” hill like the one for
skiing?), karaoke bars
Parachutespringen, quads rijden, dat soort zaken
Park concerten , evenementen groot stedelijk.
Strand
Vrij rijden in bos omgeving voor Auto 4wd en Motor cross vrij rijden en of betaald op circuit met eigen auto
Senioren / Ouderen
Bioscoop
De senioren/ouderen hebben over het algemeen tijd en geld. En zijn bereid voor kwaliteit te betalen en vormen
een groeiende groep. De maatschappelijke relevantie, anders dan werken, van deze groep moet worden
herontdekt. Vraag is Hoe?
Musea met een toegankelijke collectie
Mensen met een beperking
Toegankelijkheid in zijn algemeenheid. Maar ook fiets/ en wandelpaden
Geen speciale doelgroep
Duik mogelijkheden in vrije waterplassen
Een goed buiten zwembad in Helmond, en tevens is het binnenbad in Helmond beperkt.
Fiets high ways Paaltjes aan het einde van een fietspad verwijderen, levensgevaarlijk
Goede fietspaden om recreatief te kunnen fietsen.
Groot open water, als het eens vriest moet je ver rijden om te schaatsen
Huisdiervriendelijke voorzieningen. Het zou leuk zij om je hond ook soms mee te nemen.
Manege
Mooie musea, zoals in steden als Amsterdam, Leiden, Keulen, Antwerpen, b.v. rondom “natuurhistorie”,
“volkenkunde”, “techniek” (Evoluon was vroeger leuk), “oudheden”, “oude meesters”
Waterrecreatie buiten
Watervoorziening in de buitenlucht.
Windsurfing
Zee, bergen
BIJLAGE 5
Onveilig situaties – open antwoorden respondenten
Locaties onveilige situaties
Te veel verkeer / te druk
algemeen De Kempen
Als je de hond uitlaat, goed verlicht zijn De Kempen
auto’s De Kempen
because there are no running tracks for the public De Kempen
binnen wegen De Kempen
binnen wegen De Kempen
borkel en malpie De Kempen
crossen in de bossen De Kempen
De wandelroute gaat via drukke wegens. Dit is zeer gevaarlijk. De Kempen
doorgaande wegen zonder fietspad b.v. de Knegselsedijk De Kempen
fietspad langs de straat De Kempen
fietspaden in de bossen De Kempen
fietspaden langs een rijbaan De Kempen
fsdafsdaf De Kempen
in bosgebieden Kempenland De Kempen
in de kom De Kempen
in en rond Hoogeloon De Kempen
in en rond Hoogeloon De Kempen
Knegselsedijk De Kempen
landwegen zonder fietspad/trottoir De Kempen
Men houdt zich niet aan de verkeersregels. De Kempen
Molenvelden. De Kempen
N395 door De Beerzen De Kempen
oirschot De Kempen
Postelseweg Eersel De Kempen
Postelseweg Eersel De Kempen
ruilverkavelingswegen De Kempen
Schepersweg De Kempen
vooral door trekkers De Kempen
vooral op N-wegen De Kempen
Automobilisten houden geen rekening met de fietsers. De Peel
Bebouwde kom De Peel
bij drukke wegen die je over moet steken De Peel
Bij oversteken erg gevaarlijk voor ouderen. In laarbeek De Peel
binnen de bebouwde kom van Deurne De Peel
binnenwegen De Peel
Binnenwegen, die smalle wegen. De Peel
Bos. De Peel
bosrijke omgeving De Peel
Brandevoort rotondes De Peel
Broek in Mierlo De Peel
Brouwhuis in Helmond De Peel
buitengebied Deurne De Peel
buitengebiedwegen zonder fietspad De Peel
buitenwegen rondom kleine kernen zoals Liessel/Neerkant De Peel
croy, hoog strijp De Peel
de dorpstraat De Peel
de middelbare scholen. De Peel
Deurne/Griensveen. De Peel
fietsen De Peel
fietspaden bij door heel Deurne. De Peel
fietspaden, kruispunten De Peel
grote landbouwmachines. De Peel
haast overal, met name binnen de bebouwde kom. Heb hierover al vaak de politie
gebeld, maar het heeft “geen prioriteit”!
De Peel
heikant, richting bakel. De Peel
het bosgebied in Beek en Donk. De Peel
Hoofdstraat De Peel
Ijseweg richting Deurne op de bossen aan. De Peel
In de binnenstad van Helmond. De Peel
In de Molenstraat in Lieshout in de geemente Laarbeek De Peel
in haar eigen straat, auto’s stoppen niet waar dat hoort De Peel
In mijn straat wordt te hard gereden. De Peel
In Someren De Peel
Jongeren. De Peel
Kasteel Croy De Peel
Kasteel Croy, buurtschap Heikant in Aarle-Rixtel De Peel
Laan ten Roode Someren De Peel
landelijke straatjes bubeko De Peel
Lieshouts; Zonseweg. De Peel
Molenstraat in Lieshout in de gemeente Laarbeek De Peel
Motorcrossers en paarden De Peel
Onverwacht kruisen van paden voor fietsers, voetgangers etc. De Peel
op alle 80 km wegen waar wandelpaden langs liggen De Peel
op b-wegen De Peel
op de (sluip) landwegen De Peel
Op de weg. De Peel
opB-wegen De Peel
openbare weg De Peel
Overal een beetje in de buurt. De Peel
oversteken van drukke wegen De Peel
Peeldijk Aarle-Rixtel De Peel
Recreatief fietsen met een grote groep is gevaarlijk naast bepaalde wegens. De Peel
Richting Helmond e.o. achter brouwhuis het industrieterrein en daar is een
fietspad levensgevaarlijke weg. ook geen verlichting.
De Peel
rode stoplichten zijn geen belemmering De Peel
rotondes De Peel
rotondes & oversteekplaatsen De Peel
Rotondes. De Peel
Scouting/Voetbal Brandevoort De Peel
slievenstraat, kouterstraat, je mag daar 80 De Peel
Sluis 13 De Peel
smalle wegen De Peel
sommige overstekpunten De Peel
Sonseweg Son-Lieshout De Peel
Stiphout De Peel
stiphout,zomeren en lierop en deurne zandbos komen wildcrossers voor De Peel
Stiphout; Mierlo De Peel
Vooral op de zebrapaden. De Peel
Vrachtwagen reed door rood en reed mij bijna aan. De Peel
wandel- en fietspaden die vlak langs 80 km wegen lopen zijn gevaarlijk De Peel
weg tussen Deurne en Griendtsveen De Peel
wegen en ruiterpaden De Peel
wegen in het buitengebied, waar geen apart fietspad is De Peel
wegen zonder fietspaden.Hobbemalaan+ Vondellaan etc. De Peel
wegwerkzaamheden in heel Helmond, er staan geen waarschuwingsborden erbij!!
Vooral ’s avond kan dat gevaarlijk zijn…
De Peel
X, komt in het algemeen overval tegen. De Peel
zowel binnen als buiten de bebouwde kom van Deurne De Peel
30 km wegen Groote Heide
Bergeijk. Groote Heide
buiten bebouwde kom (die 80km per uur wegen waar al die mensen worden dood
gereden – zie bloemetjes langs de kant van de weg, b.v. op diverse wegen tussen
valkenswaard en Bergeijk )
Groote Heide
buitengebied Budel Groote Heide
centrum dorp Groote Heide
de Berg (Budel), Burgemeester van Houtstraat (Budel) Groote Heide
De bossen. Groote Heide
De heide Groote Heide
Drukke fietspaden. Groote Heide
drukte van verkeer Groote Heide
Eindhovenseweg in Valkenswaard Groote Heide
fietspad op zondag door de Malpie Groote Heide
het dorp Groote Heide
het industrieterrein. Groote Heide
In de drop soerendonk. Groote Heide
In de drop soerendonk. Groote Heide
in het algemeen als fietser in buitengebied op 80 km. wegen. Groote Heide
Kruispunt van Burgemeester houtstraat. Groote Heide
Maastrichterweg Groote Heide
Mij in de straat Groote Heide
N69, Bergstraat Dommelen Groote Heide
op de markt en winkelcentrum valkenstaete Groote Heide
Op de schoolroute;aan de Meewortel.. Groote Heide
op fietspad heel erg druk als het mooi weer is. Met kleine kinderen is dat vrij
gevaarlijk. Dus de fietspaden mogen breder zijn om elkaar makkelijker te passeren.
De Malphie vooral (natuurgebied).
Groote Heide
op provinciale wegen Groote Heide
op wegen alwaar snel verkeer niet gescheiden is langzaamverkeer Groote Heide
Peedijk Groote Heide
philipsweg Groote Heide
Poelderstraat in Budelschoot Groote Heide
randweg Groote Heide
randweg Groote Heide
randweg naar budel Groote Heide
rotondes en kruispunten Groote Heide
smalle wegen in het buitengebied Groote Heide
smalle wegen rondom cranendonck Groote Heide
Somerense weg Groote Heide
Somerensweg thv kraaienven Groote Heide
Sportpark Budel (druk en veel overstekende kinderen) Groote Heide
Te drukke verkeer in Eindhoven. Groote Heide
T-splitsing van de hoofdstraat en de fabrieksstraat in Budel-Dorplein. Dit is een
gevaarlijk punt voor kinderen, want er staan ook geen klaar-overs.
Groote Heide
tussen de A2 en de A67 Groote Heide
venbergse molen, malpie, achelse kluis Groote Heide
Vrachtverkeer over de buitenwegen met slechte bermen Groote Heide
Wielrenners in het bos. Groote Heide
afgelegen weggetjes in het buitengebied. Stedelijk Gebied
Bij het broek. Heel veel verkeer dat te hard rijdt en niet alleen
bestemmeningsverkeer.
Stedelijk Gebied
Bij mij om de hoek bij de Dunnersstraat, sterrenlaan. Stedelijk Gebied
bijna overal Stedelijk Gebied
Binnen de bebouwde kom. Stedelijk Gebied
buitengebied helmond Stedelijk Gebied
Buitengebied Veldhoven Stedelijk Gebied
collse watermolen Stedelijk Gebied
de drempels Stedelijk Gebied
de uitvalswegen Stedelijk Gebied
De wegens. Stedelijk Gebied
dillenburgstraat Stedelijk Gebied
diverse plekken in buitengebied bv. bij Gerwen Stedelijk Gebied
Eindhoven Stedelijk Gebied
Fietspad. Stedelijk Gebied
fietspaden n bos en hei Stedelijk Gebied
fietspaden op Stratumse Hei Stedelijk Gebied
Fuutlaan Stedelijk Gebied
het vliegveld, slecht wegdek.. Stedelijk Gebied
Hoofdstraat in Best (met de fiets) Stedelijk Gebied
huis en omgeving Stedelijk Gebied
huis en omgeving Stedelijk Gebied
in 30 km zones Stedelijk Gebied
In de buurt krijgen wij geen voorrang van de auto’s. Stedelijk Gebied
In de buurt. Stedelijk Gebied
in de natuur Stedelijk Gebied
in de stad eindhoven Stedelijk Gebied
in the city area Stedelijk Gebied
kruisingen Stedelijk Gebied
Laan der 4 heemskinderen Stedelijk Gebied
landwegen en ’s avonds in de stad Stedelijk Gebied
landweggetjes Stedelijk Gebied
Langs de grote wegen in het algemeen en bij zebrapaden wordt vrijwel altijd
doorgereden.
Stedelijk Gebied
Nederwetten – Hoekstraat Stedelijk Gebied
nuenen Stedelijk Gebied
nuenen helmond Stedelijk Gebied
Onvoorzichtige kruisingen bij de polders. Stedelijk Gebied
op de wg fietsen buiten een plaats, dus geen fietspad aanwezig. Stedelijk Gebied
op fietspaden met mooi weer Stedelijk Gebied
op het brabantse platteland Stedelijk Gebied
op het brabantse platteland Stedelijk Gebied
Op landelijke wegen Stedelijk Gebied
Op straat. Stedelijk Gebied
oversteken met fiets N69 Stedelijk Gebied
oversteken provinciale wegen Stedelijk Gebied
oversteken weg Stedelijk Gebied
plaatsen waar geen fietspaden zijn Stedelijk Gebied
prov. wegenaf Stedelijk Gebied
Quats in het bos, gevaar voor paard. Stedelijk Gebied
rondje eindhoven Stedelijk Gebied
Scherpenering Stedelijk Gebied
Scherpenering Stedelijk Gebied
smallere wegen zonder fietspad Stedelijk Gebied
Snelheid. Stedelijk Gebied
snelweg A2 Stedelijk Gebied
Son en Breugel. Er wordt hard gereden op kleine wegen. Stedelijk Gebied
speeding cars are always dangerous Stedelijk Gebied
Te druk op de wegens. Stedelijk Gebied
Te hard rijdende motors in Mosbulten. Stedelijk Gebied
te veel verkeer Stedelijk Gebied
Terraweg in Best (met de fiets) Stedelijk Gebied
Tussen Nuenen en Eindhoven (buitengebied) wordt er erg hard gereden. Mevrouw
vindt dat onveilig, zij zit in een scootmobiel.
Stedelijk Gebied
Voor de kinderen, gevaarlijk Stedelijk Gebied
vrijwel alle buitenwegen zonder fietspad Stedelijk Gebied
woonerven Stedelijk Gebied
zie boven Stedelijk Gebied
buitenwegen Stedelijk Gebied
overal Stedelijk Gebied
Eindhoven Stedelijk Gebied
overal Stedelijk Gebied
Te hard rijden door auto’s / motoren
algemeen De Kempen
Als je de hond uitlaat, goed verlicht zijn De Kempen
binnen wegen De Kempen
crossen in de bossen De Kempen
doorgaande wegen zonder fietspad b.v. de Knegselsedijk De Kempen
fietspad langs de straat De Kempen
fietspaden langs een rijbaan De Kempen
fsdafsdaf De Kempen
in bosgebieden Kempenland De Kempen
in en rond Hoogeloon De Kempen
landwegen zonder fietspad/trottoir De Kempen
Men houdt zich niet aan de verkeersregels. De Kempen
Molenvelden. De Kempen
oirschot De Kempen
Postelseweg Eersel De Kempen
ruilverkavelingswegen De Kempen
Schepersweg De Kempen
vooral door trekkers De Kempen
vooral op N-wegen De Kempen
binnenwegen De Peel
Binnenwegen, die smalle wegen. De Peel
Broek in Mierlo De Peel
buitengebied Deurne De Peel
buitengebiedwegen zonder fietspad De Peel
croy, hoog strijp De Peel
de dorpstraat De Peel
Deurne/Griensveen. De Peel
fietsen De Peel
haast overal, met name binnen de bebouwde kom. Heb hierover al vaak de politie
gebeld, maar het heeft “geen prioriteit”!
De Peel
Ijseweg richting Deurne op de bossen aan. De Peel
In de binnenstad van Helmond. De Peel
In de Molenstraat in Lieshout in de geemente Laarbeek De Peel
in haar eigen straat, auto’s stoppen niet waar dat hoort De Peel
In mijn straat wordt te hard gereden. De Peel
Kasteel Croy, buurtschap Heikant in Aarle-Rixtel De Peel
Laan ten Roode Someren De Peel
landelijke straatjes bubeko De Peel
op b-wegen De Peel
op de (sluip) landwegen De Peel
Op de weg. De Peel
opB-wegen De Peel
openbare weg De Peel
Overal een beetje in de buurt. De Peel
Peeldijk Aarle-Rixtel De Peel
Recreatief fietsen met een grote groep is gevaarlijk naast bepaalde wegens. De Peel
Richting Helmond e.o. achter brouwhuis het industrieterrein en daar is een fietspad
levensgevaarlijke weg. ook geen verlichting.
De Peel
rode stoplichten zijn geen belemmering De Peel
rotondes & oversteekplaatsen De Peel
Rotondes. De Peel
Scouting/Voetbal Brandevoort De Peel
slievenstraat, kouterstraat, je mag daar 80 De Peel
smalle wegen De Peel
Sonseweg Son-Lieshout De Peel
Stiphout De Peel
stiphout,zomeren en lierop en deurne zandbos komen wildcrossers voor De Peel
Vooral op de zebrapaden. De Peel
Vrachtwagen reed door rood en reed mij bijna aan. De Peel
wandel- en fietspaden die vlak langs 80 km wegen lopen zijn gevaarlijk De Peel
weg tussen Deurne en Griendtsveen De Peel
wegen en ruiterpaden De Peel
wegen in het buitengebied, waar geen apart fietspad is De Peel
wegen zonder fietspaden.Hobbemalaan+ Vondellaan etc. De Peel
X, komt in het algemeen overval tegen. De Peel
zowel binnen als buiten de bebouwde kom van Deurne De Peel
30 km wegen Groote Heide
buiten bebouwde kom (die 80km per uur wegen waar al die mensen worden dood
gereden – zie bloemetjes langs de kant van de weg, b.v. op diverse wegen tussen
valkenswaard en Bergeijk )
Groote Heide
buitengebied Budel Groote Heide
de Berg (Budel), Burgemeester van Houtstraat (Budel) Groote Heide
De bossen. Groote Heide
het industrieterrein. Groote Heide
In de drop soerendonk. Groote Heide
Kruispunt van Burgemeester houtstraat. Groote Heide
Maastrichterweg Groote Heide
Mij in de straat Groote Heide
op de markt en winkelcentrum valkenstaete Groote Heide
Op de schoolroute;aan de Meewortel.. Groote Heide
op provinciale wegen Groote Heide
Peedijk Groote Heide
Poelderstraat in Budelschoot Groote Heide
randweg Groote Heide
randweg naar budel Groote Heide
rotondes en kruispunten Groote Heide
Somerense weg Groote Heide
afgelegen weggetjes in het buitengebied. Stedelijk Gebied
Bij het broek. Heel veel verkeer dat te hard rijdt en niet alleen
bestemmeningsverkeer.
Stedelijk Gebied
Bij mij om de hoek bij de Dunnersstraat, sterrenlaan. Stedelijk Gebied
bijna overal Stedelijk Gebied
Binnen de bebouwde kom. Stedelijk Gebied
buitengebied helmond Stedelijk Gebied
Buitengebied Veldhoven Stedelijk Gebied
dillenburgstraat Stedelijk Gebied
diverse plekken in buitengebied bv. bij Gerwen Stedelijk Gebied
Eindhoven Stedelijk Gebied
fietspaden n bos en hei Stedelijk Gebied
Fuutlaan Stedelijk Gebied
huis en omgeving Stedelijk Gebied
in 30 km zones Stedelijk Gebied
In de buurt krijgen wij geen voorrang van de auto’s. Stedelijk Gebied
in de natuur Stedelijk Gebied
kruisingen Stedelijk Gebied
Laan der 4 heemskinderen Stedelijk Gebied
landwegen en ’s avonds in de stad Stedelijk Gebied
landweggetjes Stedelijk Gebied
Langs de grote wegen in het algemeen en bij zebrapaden wordt vrijwel altijd
doorgereden.
Stedelijk Gebied
Nederwetten – Hoekstraat Stedelijk Gebied
nuenen Stedelijk Gebied
nuenen helmond Stedelijk Gebied
op de wg fietsen buiten een plaats, dus geen fietspad aanwezig. Stedelijk Gebied
op het brabantse platteland Stedelijk Gebied
Op landelijke wegen Stedelijk Gebied
Op straat. Stedelijk Gebied
prov. wegenaf Stedelijk Gebied
Scherpenering Stedelijk Gebied
smallere wegen zonder fietspad Stedelijk Gebied
Snelheid. Stedelijk Gebied
snelweg A2 Stedelijk Gebied
Son en Breugel. Er wordt hard gereden op kleine wegen. Stedelijk Gebied
speeding cars are always dangerous Stedelijk Gebied
Te hard rijdende motors in Mosbulten. Stedelijk Gebied
Terraweg in Best (met de fiets) Stedelijk Gebied
Tussen Nuenen en Eindhoven (buitengebied) wordt er erg hard gereden. Mevrouw
vindt dat onveilig, zij zit in een scootmobiel.
Stedelijk Gebied
vrijwel alle buitenwegen zonder fietspad Stedelijk Gebied
woonerven Stedelijk Gebied
buitenwegen Stedelijk Gebied
overal Stedelijk Gebied
(groepen) Wielrenners
algemeen De Kempen
Boswachterij de Kempen en Leenderbos De Kempen
Bredasebaan De Kempen
Bredasebaan Bladel De Kempen
de wegen tussen Hoogeloon en Eindhoven De Kempen
het fietsen op fietspaden en wegen, roepen aan de kant terwijl ze nog ver weg zijn,
zonder te (kunnen?) bellen
De Kempen
In buitengebieden, daar komen de wielrenners ook. Heel varierend. Hun reactie is
zeer zeer vervelend.
De Kempen
in het buiten gebied De Kempen
landgoed de Utrecht richting Bokkenrijder. De Kempen
landwegen De Kempen
malpie De Kempen
op smalle fietspaden De Kempen
overheersend De Kempen
passeren De Kempen
smalle fietspad nabij de Cartierheide De Kempen
smalle fietspaden bij de Pals De Kempen
achterop-of tegemoetkomend op fietspaden zonder te bellen.X De Peel
de aangegeven verplichte fietspaden De Peel
de pan De Peel
fietsen De Peel
fietspad langs Eindhovens kanaal De Peel
fietspad langs Wilhelminakanaal De Peel
fietspad Provinciale weg De Peel
Fietspaden De Peel
fietspaden algemeen De Peel
fietspaden in de bossen De Peel
fietspaden langs wegen en kanalen De Peel
Fietspaden van Deurne naar Liessel en van Deurne naar Bakel en van Deurne naar
Venray
De Peel
geen bel hebben De Peel
geldropseweg mierlo De Peel
gerwenseweg Stiphout De Peel
Helmond stippehout De Peel
honden wandelen langs het kanaal De Peel
Ik ben slechthorend en hoor ze niet aankomen, maar heb wel een SH-plaatje op mijn
fiets. Ze weten waarschijnlijk niet wat dát betekent !.
De Peel
Lierop De Peel
net waar persoon fiets De Peel
Op de fietspaden rijden de wielrenners erg hard. De Peel
op de rijbaan De Peel
op de weg, ze zijn BRUTAAL in het weggebruik. Duwen je zo van de weg!! De Peel
op knooppuntroute De Peel
Stiphout De Peel
toeristische routes/binnenwegen De Peel
trimmen op openbare weg De Peel
tussen Vlierden en Liessel De Peel
zij rijden zonder genade langs wandelaars. houden geen rekening met wandelaars en
reageren agressief
De Peel
achelse kluis Groote Heide
bij mooi weer fietsen ze hard en zijn ongeduldig. Groote Heide
borkel en schaft Groote Heide
Cranendonck en de grote heide Groote Heide
de Berg – Achelse Kluis (Budel), Burgemeester van Houtstraat (Budel) Groote Heide
De Malpie Groote Heide
denken dat de weg van hen is Groote Heide
door-de-weekse avonden in de zomer Groote Heide
duwen je van de weg Groote Heide
En ouderen op elektrische fietsen. Zij fietsen te hard in de omgeving. Groote Heide
geen fietsbel Groote Heide
In de drop soerendonk. Groote Heide
Kempenweg en Geuzendijk Groote Heide
Leender heide malpie luikerweg maastrichterweg leenderweg,…… Groote Heide
Malpie Groote Heide
Net over de Belgische grens. Groote Heide
nieuwstrtaat -bm.v.Houtstraat, achelse kluis Groote Heide
Overal omgeving leende Groote Heide
overall Groote Heide
smalle fietspaden in de bossen Groote Heide
toeristische fietspaden. Groepen en gezinnen met kleine kinderfietsen verdragen
elkaar slecht.
Groote Heide
wandele op buitenwegen Groote Heide
afzonderlijke fietspaden Stedelijk Gebied
bijna alle fietspaden Stedelijk Gebied
bijna het gehele gebied. Stedelijk Gebied
bospaden Stedelijk Gebied
Eersel Stedelijk Gebied
fietspad geldrop-mierlo Stedelijk Gebied
fietspad zuidwillemsvaart Stedelijk Gebied
fietspaden, die vaak smal zijn Stedelijk Gebied
heel erg vaak Stedelijk Gebied
het fietsen op een fietspad Stedelijk Gebied
het recreatief fietsen Stedelijk Gebied
hoort ze niet aankomenm, hebben of gebruiken geen bel Stedelijk Gebied
huis en omgeving Stedelijk Gebied
In de buurt van de Hut van Mien Pils Stedelijk Gebied
In de Vleut en in Aarelen. Stedelijk Gebied
In heel Brabant. Stedelijk Gebied
lastige wielrenners die over markt fietsen zorgen voor onveilige situaties. Stedelijk Gebied
Mensen met racefietsen die asociaal gedrag vertonen door af te dwingen dat
recreatiefietsers maar geacht worden de berm in te vliegen..begin daar na afgelopen
zomer eigenlijk wel meer dan genoeg van te krijgen..
Stedelijk Gebied
on local cycle paths their speed is too high Stedelijk Gebied
op fietspaden Stedelijk Gebied
overal Stedelijk Gebied
Overal in bos Stedelijk Gebied
Te hoge snelheid Stedelijk Gebied
touren met de motor buitengebied Stedelijk Gebied
fietspaden Stedelijk Gebied
Brommers / scooters
de wegen in Eindhoven De Kempen
fietspaden 80 km per uur voorbijrijden De Kempen
fietspaden buiten beb.kom De Kempen
smalle fietspaden De Kempen
Fietspad langs Eindhovens Kanaal De Peel
fietspaden De Peel
Fietspaden De Peel
fietspaden algemeen De Peel
fietspaden tegemoet-of achterop komend.X De Peel
Fietspaden van Deurne naar Liessel en van Deurne naar Bakel en van Deurne naar
Venray
De Peel
honden wandelen langs het kanaal De Peel
In de binnenstad van Helmond. De Peel
lange fietspaden (doorgaande wegen) De Peel
lopen op openbare weg De Peel
met name als scholen uit zijn. de route van de scholen naar het dorp De Peel
overal De Peel
Richting Geldrop De Peel
Scooters die op de fietspaden rijden. De Peel
stad De Peel
stippelberg bos De Peel
door het dorp Groote Heide
Fietspad Geldrop-Eindhoven, komen met 80km/u inhalen terwijl je met 2 naast
elkaar fietst
Groote Heide
omgeving Cranendonck Groote Heide
snorfietsen storen zich niet aan bord/route Fietspad Bord G13 Groote Heide
afzonderlijke fietspaden dus niet als ze een deel vd weg zijn Stedelijk Gebied
algemeen Stedelijk Gebied
alle fietspaden, brommers horen daar niet Stedelijk Gebied
Eindhoven Stedelijk Gebied
emopad geldrop Stedelijk Gebied
fietsen op een fietspad Stedelijk Gebied
fietspaden in bos en hei Stedelijk Gebied
huis en omgeving Stedelijk Gebied
in de bossen van waalre Stedelijk Gebied
In de buurt. Stedelijk Gebied
in de natuur Stedelijk Gebied
in het dorp Stedelijk Gebied
kanaal Eindhoven geldrop Stedelijk Gebied
linksrijden op rechtse fietspaden Stedelijk Gebied
Nuenen – Sterrenlaan Stedelijk Gebied
overal m.n. opgevoerde Stedelijk Gebied
te hard rijden op fietspaden Stedelijk Gebied
te hard rijdende motors. Stedelijk Gebied
zijn te breed voor de fietspaden. Stedelijk Gebied
op fietspaden Stedelijk Gebied
Onoverzichtelijke verkeerssituatie
Als fietser de weg op moeten bij de binnenwegen door tussen na Hoge loon en naar
Veldhoven.
De Kempen
bij het heycke zijn de fietspaden slecht onderhouden. ( wortels groeien door het
asfalt).
De Kempen
Er wordt overal in valkenswaard gewerkt, dit is zeer gevaarlijk voor de fietsers.
Omleidingsborden zijn niet duidelijk.
De Kempen
Er zijn geen trottiors in de buurt. Hierdoor kan men niet veilig wandelen. De Kempen
Fietspad in het bos. (te smal) De Kempen
Landgoed Utrecht. Fietspaden niet goed onderhouden. De Kempen
oversteek voor fietsers Esso Hapert De Kempen
situaties waar fietspaden ontbreken. De Kempen
Sniederslaan – kruising Victor de Bucklaan Bladel De Kempen
spoorrangseweg De Kempen
Uitgangswegen naar het dorp daar heb je geen fietspaden. De Kempen
versmallingen in de wegen voor fietsers levengevaarlijk. De Kempen
Voorrangsituaties worden niet goed gevolgd en het ontbreken van fietspaden. De Kempen
Bebouwde kom De Peel
Bij mij in de buurt, richting het bos. De Peel
bij oversteekpunten, maar dat is sporadisch De Peel
Brouwhuis naar Vlierdense bossen. De Peel
Brug Deensehoek Lieshout is zeer gevaarlijk door het diverse keren op gevaarlijke
plek te moeten oversteken
De Peel
burgemeester van Houtlaan. De Peel
croy ivm maisvelden De Peel
daar waar de mtb-route het bos uitkomt bij vakantiepark de bikkels De Peel
De fietspadden zijn niet breed genoeg. De Peel
Deelseweg en de Singel. Slechte verlichting speelt ook een rol. De Peel
Door boomstroken De Peel
fietspad drukke weg over (brouwhuis ten oosten van heldmond) De Peel
Fietspadden zijn slecht onderhouden. De Peel
Hoofdstraat/Elsenstraat De Peel
In de binnenstad van Helmond. De Peel
knooppunt ten N en ten Z van Eindhoven waar wegen samenkomen De Peel
kruisingen met vrijliggende fietspaden en afwijkende voorrangsregeling rotondes
Helmond
De Peel
Net buiten Brouwhuis. De Peel
onveilige fietspaden. ( geen spec plek in groengebieden). De Peel
Onveilige manier van rijden en fietsers die op de verkeerde baan fietsen. De Peel
oversteek bij fietspaden De Peel
oversteekpunten in bochten De Peel
Oversteken bij grote wegens. De Peel
oversteken provinciale weg Vlierdense bossen naar Brouwhuis De Peel
oversteken van wegen De Peel
Prinshendriklaan, de bocht naar de steenweg. De Peel
richting Bakel (binnendoor) daar heb je smalle fietspaden en veel verkeer Zondags en
dan moet je echt goed oppassen dat je niet aangereden wordt.
De Peel
richting heleneveen en mariapeel mag de aanduiding verbeterd worden. De Peel
Rooseveltaan – Steenweg Helmond De Peel
Rotondes. De Peel
snoeibeleid deurne zorgt voor gevaar bij oversteken De Peel
straatverlichting werkt niet altijd De Peel
Ventweg (zijstraten niet zichtbaar). De Peel
Vinkelaan is het heel gevaarlijk voor fietsers. De Peel
Wilhelminaplein Someren De Peel
X, in het algemeen zijn er veel smalle fietspaden, wortels van de bomen waardoor
paden ophoog komel en door de aanleg van glasvezel worden paden niet goed terug
gelegd.
De Peel
Aan broekkant is er fietspad die niet is doorgelegd. dit is erg gevaarlijk Groote Heide
bochten in wegen buitengebied Budel Groote Heide
de fietspaden in omgeving cranendonk zijn erg smal. Groote Heide
drukte en smalle paden Groote Heide
Fietspaden die aan de groteweg die aan 1 weg liggen. Die zijn zeer gevaarlijk. Groote Heide
Gevaarlijk. Groote Heide
Kranendonk zijn geen fietspaden. Groote Heide
kruispunt Burgemeester van Houtstraat-Deken van Baarstraat-Meemortel (Budel) Groote Heide
kruizing esso Groote Heide
oversteek Karel Mollenstraat-Bakkerstraat in centrum Vwaard Groote Heide
Poelderstraat in Budelschoot Groote Heide
Te smalle fietspaden in Cranendonk en de regio. Groote Heide
Versmallde rijbanen voor te fietsen op de Leenderheide. Groote Heide
Bij de Aalseweg. Stedelijk Gebied
Bij Eeneind vlakbij Gelderop heb je geen voetpaden. Dan loop je echt op de weg en
dat geeft gevaarlijke situaties
Stedelijk Gebied
Eindhoven Stedelijk Gebied
fietstunnel bij de centrale bushalte in Nuenen Stedelijk Gebied
flight forum Stedelijk Gebied
Gerwen. Stedelijk Gebied
het nieuwe winkelcentrum parkmeerhoven in eindhoven. zowel voor auto- als
fietsverkeer is het erg gevaarlijk.
Stedelijk Gebied
Hofke- Koudenhovenseweg Z. Stedelijk Gebied
In de Meerhoeven en omgeveing. Stedelijk Gebied
in het centrum van eindhoven. Stedelijk Gebied
Kruising fietspad/Zesgehugten /eindhovenseweg /nabij de DAf Stedelijk Gebied
kruising Kromstraat/Nieuwstraat Veldhoven Stedelijk Gebied
Kruisstraat Eindhoven Stedelijk Gebied
kuilen in de wegen. ( leenderbos bij de hutdijk) Stedelijk Gebied
Na schooltijd is het heel druk en de kinderen letten niet goed op. Stedelijk Gebied
nuenen zuid zijn een paar plekken die onoverzichtelijk zijn; kernkwartier naar het
zuiden.
Stedelijk Gebied
onduidelijk wie er voorrang heeft Stedelijk Gebied
op het brabantse platteland Stedelijk Gebied
overal Stedelijk Gebied
oversteken Antoon Coolen laan ter hoogte zwembad en ter hoogte paviljoen Stedelijk Gebied
Overteek op het Bogaardeind waar de weg zich in tweeen splits is heel gevaarlijk
voor overstekende fietsers.
Stedelijk Gebied
Richting vliegveld weg bij Oirschot bij oversteken. Stedelijk Gebied
rotonde Floraplein Stedelijk Gebied
Te smalle fietspaden. Stedelijk Gebied
te veel rotondes die zowel voor fietsers als voor automobilisten gevaarlijk zijn: je
weet niet goed wat ze doen en ze geven vaak geen richting aan.
Stedelijk Gebied
verschillende rotondes in Best, dan weer voorrang als fietser en dan weer niet. En
dat zelfs verschillend op 1 rotonde bijv. bij de kruising Willem de Zwijgerweg/
Koningin Julianaweg.
Stedelijk Gebied
wegwerkzaamheden ed Stedelijk Gebied
wijk gestel Stedelijk Gebied
Sociale onveiligheid (bijv. hang/jeugd plek)
Hangjeugd in de nabijheid van het Ploegpark in Bergeijk. Ook loslopende grote
honden die je verhinderen rustig van het park te genieten. Zo jammer! Het wild
(konijnen) wordt er continu verstoord.
De Kempen
Hofveld Hoogeloon De Kempen
Aarlesche Visvijver De Peel
Als er veel bladeren op de fietspad liggen. De Peel
Anthoniusbosje Brandevoort De Peel
Asten en Ommel De Peel
bankjes waar je je brood wilt eten De Peel
Brouwhuis in Helmond. De Peel
Bruggetjes en parkjes De Peel
De Donck in Someren. Gebruikers van drugs! De Peel
de vijver in de wijk De Peel
De weg in mijn straat is slecht. De Peel
door de binnenstad, ’s avonds De Peel
Mensen geven geen voorrang bij zebra paden in helmond. De Peel
parken De Peel
Stiphoutse bossen De Peel
voelt zich niet veilig alleen op straat De Peel
x, algemeen dat ik ‘s-avonds niet over straat durf De Peel
Bergeijk Groote Heide
Hangjongeren in het park. Groote Heide
wandelen in schemering/het donker Groote Heide
Alleen in bos wandelen niet veilig. Stedelijk Gebied
Anne Frank Platsoen, in de buurt van Stadswandelpark Stedelijk Gebied
Bij Schemering ‘s-avonds maar ook overdag. Te stille plekjes komen we liever niet. Stedelijk Gebied
Bij tunneltjes. Stedelijk Gebied
Eindhoven Stedelijk Gebied
er kan altijd iets gebeuren Stedelijk Gebied
gat van waalre Stedelijk Gebied
In de buurt. Mijn tas is gestolen. Stedelijk Gebied
In de omgeving. Stedelijk Gebied
niet nader te benoemen Stedelijk Gebied
not so often anymore compared to a few years ago Stedelijk Gebied
onverantwoord gedrag Stedelijk Gebied
overlast jongeren Stedelijk Gebied
Park bij de Gender bij belangstingkantoor Stedelijk Gebied
parkeergarages, of als ik terug moet fietsen naar huis na een avondevenement Stedelijk Gebied
slechte verlicht, door een bos (nuenen eindhoven) Stedelijk Gebied
sommige stadswijken Stedelijk Gebied
Vooral door hangjongeren. Stedelijk Gebied
weinig sociaal veilige hardlooppaden Stedelijk Gebied
Winkelcentrum dommel Stedelijk Gebied
Andere onveilige situatie
bij de vlaes zijn de fietspaden te smal, deze mogen veel breder worden aangelegd. De Kempen
fietspaden zijn te smal De Kempen
Geen licht bij het fietspad op de weg Dommelen Bergeijk. De Kempen
Het gras dat bij de fietspaden is gegroeid, hierdoor valt een groot weg. De Kempen
illegale crossmotoren in de bossen De Kempen
In het bossen, smalle fietspaden. De Kempen
knooppuntenroutes beavatten soms slecht onderhouden bospaden De Kempen
kuilen in de weg. ( mvr weet niet in welk gebied dit is). De Kempen
kuilen/gaten in wegdek De Kempen
Meer verlichting De Kempen
met kleine kinderen is gevaarlijk in het dorp bijvoorbeeld op de markt De Kempen
Niet veel voetpadden. De Kempen
ongeoefende fietsers op e-bike De Kempen
Paaltjes De Kempen
paaltjes op fietspaden zijn heel gevaarlijk in Zuid-Oost Brabant. De Kempen
paaltjes!! De Kempen
palen midden op het fietspad De Kempen
slechte trottoirs en boomwortels in fietspaden De Kempen
Smalle fietspaden. De Kempen
soms slechte paden. De Kempen
Stoepranden niet goed. De Kempen
te smalle fietspaden in de bossen De Kempen
te smalle fietspaden in de bossen (De Pan, De Pals) en vervuilde paden door
vallende bladeren (Bredasebaan bij Ten Vorsel)
De Kempen
Tegenliggers bij te smalle fietspaden De Kempen
Veeeel te grote tractoren met machines De Kempen
veel gaten in de weg, wortels van de bomen bij echt fietsroutes De Kempen
Waneer autos en tractoren op de zelfde weg rijden als de fietsers dus als er geen
fietspad aanwezig is
De Kempen
Wij rijden met een tandem als we bij een hek komen op een fietspad moeten we
altijd afstappen om om het hek heen te gaan
De Kempen
wortels onder paden. De Kempen
zwerfvuil De Kempen
1.Losliggende bladeren van boven zorgen gladheid 2. loslopend wild
(hangbuikzwijntje tegen de fiets gehad waardoor mevrouw een gebroken knieschijf
aan overhield)
De Peel
Aarleriskol, daar is het weinig/slecht verlicht. Net buiten de bebouwde kom is het
zicht heel slecht.
De Peel
achterstallig onderhoud fietspad De Peel
Als een tractor langs komt en meneer is aan he fietsen dan moet hij afstappen
omdat de tractor er anders niet langs kan
De Peel
als je de fietsroute niet pakt, dan kan fietsen best gevaarlijk zijn. De Peel
Andere mensen die elkaar in de weg zitten De Peel
automobilisten die geen voorrang verlenen De Peel
auto’s die te dicht lansgs rijden De Peel
blad op de weg bubeko en vrijliggende fietspaden: gladheid voor fietsers De Peel
Bospaden zijn niet goed onderhouden, waardoor ik niet veilig kan lopen. De Peel
Brug Deensehoek Laarbeek, als fietser moet je 2 keer onveilig ovcersteken.
Sonseweg Laarbeek:
De Peel
chauffeurs landbouwvoertuigen in buitengebied De Peel
cross-motoren in natuurgebieden De Peel
De paaltjes die in het midden op de fietspaden staan. De Peel
de stoep is ongelijk. Fietspaden liggen los. De Peel
Diverse problematieken. Kan specifiek met internet kaarten uitgelegd worden De Peel
Elektrische fietsen gaan heel hard op de fietspaden. Vooral door de smalle
fietspaden.
De Peel
Er ontbreken voetpaden De Peel
fietsers fietsen aan de verkeerde kant De Peel
fietspaaltjes zorgt voor hinder bij het fietsen. De Peel
fietspaden in de stad zijn dichtbij de autoweg. dit is heel gevaarlijk als mevrouw wil
fietsen met kinderen
De Peel
geen mogelijkheden voor off the roadmotoren,waardoor de natuur schade wordt
aangedaan
De Peel
gevaarlijke kruisingen of fietspaden die slecht onderhouden zijn. De Peel
Grintveenseweg, auto’s rijden te hard. De Peel
grote groepen jeugd die zich nerges wat van aantrekken De Peel
hangjongeren rondom appartementen tot late avonduren die op bankjes hangen.
deze jongeren laten ook veel rommel achter. Omwonenden voelen zich onveilig.
De Peel
Harder fietsende anderen De Peel
Het fietspad van Deurne en Helmond is weinig verlichting De Peel
homorecreatie en veel oost-europeanen De Peel
Hondenbezitters vooral bij Zandbos die hun honden te ver los laten lopen als het De Peel
druk is.
in het park in helmond loopt een verhard fietspad door maar die is amper verlicht De Peel
in zandbos motorrijders. De Peel
kinderen zonder licht De Peel
loslopende honden op plaatsen waar ook bv gefietst wordt De Peel
Losse tegels. De Peel
mannen die je begluren of bij je in de buurt blijven. Met name bij het Keelven! Voel
me daar niet veilig!
De Peel
mensen die door rood rijden De Peel
Mensen die regelmatig met honden fietsen en hond loopt los in Veranda park in
Helmond. Honden mogen niet los lopen daar.
De Peel
Mensen moeten elkaar respecteren. Fietsers, wandelaars, paardrijders hebben
begrip voor elkaars activiteiten.
De Peel
met oud en nieuw word er veel vuurwerk gegooifd tijdens het fietsen door jongeren De Peel
midden op fietspaden paaltjes die erg gevaarlijk zijn. In een groepsverband
levensgevaarlijk.
De Peel
ongelijke fietspaden, slechte voorrangverlening door auto’s in de buurt van het
centrumgedeelte van Helmond
De Peel
op de rotonde fietsers geen voorrang De Peel
paaltjes De Peel
paaltjes die ineens tevoorschijnkomen. Slecht onderhouden fietspaden. De Peel
Paarden. De Peel
Ruiters die de wandelroute’s gebruiken ipv ruiterroute’s. met name de ripse
bossen,Beestenveld.
De Peel
’s avonds is er niet genoeg licht, dat is heel gevaarlijk De Peel
slecht onderhouden berm langs paden in de bossen De Peel
slecht onderhouden wegen in sommige gebieden. De Peel
Slecht uitzicht. De Peel
Slecht wegdek. De Peel
slechte straatverlichting in de winter De Peel
Slechte verlichting De Peel
Slechte wegen. De Peel
smalle fietspaden De Peel
smalle wegen en te weinig wegen. De Peel
Stoepen bij het station zijn steeds open gebroken. De Peel
Stoplichten. De Peel
Struikelen over boomwortels De Peel
te smalle fietspaden De Peel
te smalle fietspaden/Mierlo bos De Peel
te weinig straatverlichtig De Peel
Te wijnig verlichting De Peel
tegemoetkomende scholieren/fietsers e.a. op zelfde fietspad.X De Peel
Trottiors. De Peel
Verkeer let niet op De Peel
vrachtwagens in het dorp De Peel
Wegen zonder fietspaden De Peel
Wielrennersn rijden hard. De Peel
X, loslopende honden. De Peel
Auto´s die ondanks autoverbodsborden toch de weg inrijden bij de
Loonderweg/Dommelseweg Valkenswaard. De Politie en gemeente laat alles maar
toe (daar baal ik enorm van) terwijl het een stiltegebied is. Als je daar met kinderen
Groote Heide
wandelt in de veronderstelling dat er geen auto’s mogen rijden schrik je je kapot als
er ineens toch auto’s langs komen scheuren.
automobilisten die het fietspad blokkeren tijdens het afslaan Groote Heide
Auto’s rijden over fietspaden. Groote Heide
bij de rotondes. Groote Heide
bij Rotondes, omdat je in het ene geval wel voorrang krijgt en in het andere geval
niet. Dit zou eigenlijk overal hetzelfde moeten zijn.
Groote Heide
cross motoren Groote Heide
De fietspaden zijn te smal , door de hoeveelheid fietsers Groote Heide
Donker in de bossen. Groote Heide
door de begroeing langs het fietspad worden deze te smal. Groote Heide
elektrische fietsers die te hard gaan/ ongecontroleerd Groote Heide
fietspad Groote Heide
Fietspaden vaak te smal Groote Heide
fietspas soms heel smal, en dan komt er ineens veel op je af: onveilig. Groote Heide
geen fietspaden in buitengebied Budel Groote Heide
Het bos. Groote Heide
In alle bossen te smalle fietspaden, rijden ook motors e.d. Groote Heide
in de buurt van cranendonk laten de mensen hun honden uit zonder lijn. En dit vind
ik best gevaarlijk.
Groote Heide
In het dorp, erger ik mij aan de stoeptegels. Ze liggen niet goed en dit is zeer
gevaarlijk.
Groote Heide
Mensen snel inhalen zonder geluid Groote Heide
nauwelijks uitwijkende auto’s op smalle buitenwegen Groote Heide
niet goed onderhouden fietspaden Groote Heide
paaltjes op fietspaden in het bos Groote Heide
prikkeldraad lans fietspad Groote Heide
quads en jeeps in bosgebieden en op stilte gebieden. Groote Heide
Slecht fietspad Cranendonk bij de molen Groote Heide
Slecht onderhoud paden. Groote Heide
slecht onderhouden paden, onduidelijke verkeerssituaties Groote Heide
slecht onderhouden voetpaden. Groote Heide
slechte wegen Groote Heide
smalle fietspaden grote heide Groote Heide
sommige fietspaden te smal Groote Heide
Sommige fietspaden mogen breeder. Groote Heide
soms onverklaarbaar ineens geen fietspad meer e.d. Groote Heide
soms slecht onderhouden tegels. Groote Heide
soms te smalle fietspaden op drukke routes Groote Heide
stoep niet goed onderhouden. Busbanen. Groote Heide
Te hoge snelheid van e bikers. Groote Heide
Te hoge stoepranden, valgevaar Groote Heide
te smalle fietspaden op routes b.v. grote heide Groote Heide
Te veel werkverkeer. Groote Heide
Tussen budel dorpplein en het industrieterrein is geen fietspad aangelegd. Groote Heide
Wielrenners geven geen voorrang. Groote Heide
X, Brede fietspaden nodig. Groote Heide
Zandverstuiving en los zand op het fietspas op de Bergweg Groote Heide
zeer hindelijk; loslopende te kort aangelijnde honden Groote Heide
zeer slecht onderhouden fietspaden waardoor men elkaar niet fatsoenlijk kan Groote Heide
passeren
Als fietser kwetsbaar, andere rijden heel hard. Stedelijk Gebied
Autombilisten geven geen voorrang bij het Katerinaziekenhuis. Stedelijk Gebied
auto’s die de rode fietsstrook negeren Stedelijk Gebied
‘bedreigende’ mannen in het bos Stedelijk Gebied
Bij de Manage is de weg te gevaarlijk om op te lopen vooral in de avond Stedelijk Gebied
Bomen liggen dwars over het pad. En fietspaden zijn niet goed aangelegd. Stedelijk Gebied
centum Son met name Nieuwstraat zeer gevaarlijk Stedelijk Gebied
crossmotoren in bos tijdens mountainbiken en wandelen Stedelijk Gebied
crossmotoren in de natuur Stedelijk Gebied
Cycling paths too narrow (Leenderheide area) Stedelijk Gebied
de kruisingen met veilige fietspaden en de wegen kruisen Stedelijk Gebied
De rotonde bij de Floralaan voor fietsers gevaarlijk om over te steken Stedelijk Gebied
de rotondes voor de fietsers. Stedelijk Gebied
de wegen zijn niet altijd goed. Stedelijk Gebied
donker op sommige plekken Stedelijk Gebied
door rood stoplicht rijden Stedelijk Gebied
Druk verkeer. Stedelijk Gebied
electrische fietsen, wielrenners, recreatiefietsers, brommers ze maken allemaal
gebruik van hetzelfde fietspad
Stedelijk Gebied
elektrische fietsen rijden te hard, gevaarlijk voor de gewone fietsen Stedelijk Gebied
Fietsers en auto’s op dezelfde rijbaan Stedelijk Gebied
fietsers letten soms niet goed op Stedelijk Gebied
Fietsers zonder licht Stedelijk Gebied
Fietspaaltjes moeten weg, ik ben er vaak tegenaan gefietst. Stedelijk Gebied
fietspaden in de natuurgebieden binnen zuidoostbrabant zijn niet veilig; te smal en
hobbelig door de uitgroeiende wortels.
Stedelijk Gebied
gladheid door modder Stedelijk Gebied
Hekwerken op fietspad om auto’s te weren en hekwerken op stoep om fietsers te
weren, levensgevaarlijk als je gezellig aan het keuvelen bent
Stedelijk Gebied
Helmondweg, je mag daar 130 rijden maar daarna komt er een verkeersbord waar
staat dat he 80 moet rijden.
Stedelijk Gebied
honden die niet naar baasje luisteren, soms weinig verlichting Stedelijk Gebied
in de bossen Stedelijk Gebied
In de Willemstraat is mevrouw al een paar keer beroofd. Er is een aantal keren
ingebroken bij haar huis. Ook is zij thuis een keer ”afgeperst”, zij werd verplicht
haar losgeld en bankpasje af te staan.
Stedelijk Gebied
In het Neunensbroek, sluipverkeer dat ook nog eens te hard rijdt. Gevaarlijk omdat
je er geen wegverkeer mag verwachten.
Stedelijk Gebied
Kogelgaten in 2 grote knooppuntborden Stedelijk Gebied
Komen busbanen dus wegen onbegaanbaar, moeilijk Stedelijk Gebied
laagvliegende helikopters Stedelijk Gebied
links afslaan in de molenstraat bij het stoplicht wat niet mag zelf regelmatig bijna op
een andere auto gezeten die heel snel voor mij wilden afslaan terwijl dit niet mag
Stedelijk Gebied
Losliggende stoeptegels of stoeptegels die omhoog liggen, bladeren zorgen voor
onveilige situaties.
Stedelijk Gebied
losliggende tegels, verzakkingen Stedelijk Gebied
loslopende honden, tijdens hardlopen Stedelijk Gebied
Losvliegende stoeptegels, te drukbezette terassen zorgen ervoor dat mevrouw niet
meer met de rollator langs kan en dus genoodzaakt is om op de weg te lopen, dit is
gevaarlijk.
Stedelijk Gebied
motoren die veel te veel herrie maken, te veel vervuilen geeft onveilig milieu in de Stedelijk Gebied
toekomst.
motoren in bos Stedelijk Gebied
Oppasen waar honden mogen vrij lopen, zijn veel fietspaden. Stedelijk Gebied
Overheersen geur van verbranding van beesten in bossen. Heel vervelend. Stedelijk Gebied
paaltjes aan het einde van een fietspad Stedelijk Gebied
PAARDRIJDERS!!!!!!!!!!! Stedelijk Gebied
prikkeldraad/afval op de grond in het bos. Stedelijk Gebied
Regelmatig tegenliggende fietsers op fietspaden die daarvoor niet geschikt zijn.
(soms scooters of zelfs 2 fietsen naast elkaar!) bijv. het fietspad langs de Julianaweg
en het Wilhelminaplein in Best.
Stedelijk Gebied
richting geldrop liggen te smalle fietspaden. Stedelijk Gebied
schade ad weg Stedelijk Gebied
slecht onderhoud Stedelijk Gebied
Slecht onderhoud van de wegen in Neunen e.o. wat tot ongelukken kan leiden. Stedelijk Gebied
slecht onderhouden paden, overal in de omgeving Stedelijk Gebied
slecht wegdek Stedelijk Gebied
Slechte fietspaden Stedelijk Gebied
Slechte fietspaden. Stedelijk Gebied
slechte regelkennis Stedelijk Gebied
Slechte trottoir. Stedelijk Gebied
Smalle paden. Stedelijk Gebied
Soms lopen er zogenaamde tammen koeien los. Ik vind ze echt gevaarlijk. Stedelijk Gebied
te druk met fietsers op de heide Stedelijk Gebied
Te smalle fietspaden in bosgebied. Met name voor kleine kinderen. Zij zijn nog niet
stuurvast en daar hebben ouderen en wielrenners vaak geen begrip voor.
Wielrenners minderen geen vaart en ouderen mopperen!
Stedelijk Gebied
te smalle fietspaden, heel gevaarlijk met tegenliggers in omgeving Geldorp-Mierlo. Stedelijk Gebied
te smalle vluchtheuvels voor fietsers bijv. bij rotondes Stedelijk Gebied
tegels die omhoog staan in heel eindhoven. Stedelijk Gebied
Tegels. Stedelijk Gebied
trottoir Stedelijk Gebied
verkeersdrempels van stoep naar stoep, in winter gevaarlijk Stedelijk Gebied
Weinig fietspaden ! Stedelijk Gebied
slecht onderhouden fietspaden Stedelijk Gebied
loslopende honden Stedelijk Gebied
BIJLAGE 6
Voorstellen voor verbetering vrijetijdsaanbod door bewoner Helmond

BIJLAGE 7
Eerder onderzoek
EERDER ONDERZOEK NAAR
VRIJETIJDSVOORKEUREN
VAN KENNISWERKERS
Er is heel weinig onderzoek gedaan naar vrijetijdsvoorkeuren van
kenniswerkers en expats. Hieronder een paar voor dit onderzoek relevante
conclusies uit de literatuur.
Quick scan kenniseconomie in Noord-Holland – Input voor de provinciale
structuurvisie – Decisio: 2008. In opdracht van de provincie Noord-
Holland
Citaat:
`Alfa’s kiezen voor stedelijk kosmopolitisch woongebied, maar hebben
vaak geen ruim budget. Ze zien het liefst hun woon- en werkomgeving met
elkaar vervlechten. Bèta’s hebben vaak een redelijk ruim woonbudget en
zijn meer gericht op buitenstedelijke gebieden met ruimte en gemak. Ze
hechten minder belang aan ontmoetingsplaatsen en cultuur. Gamma’s
hebben ook vaak een redelijk woonbudget. De jonge ambitieuze en vaak
tweeverdienende gamma’s wonen het liefst hoogstedelijk. De oudere
arrivés met gezinnen wonen het liefst in een hoogwaardige suburbane
omgeving. De internationale kenniswerkers hebben ook behoefte aan de
nabijheid van internationale scholen. Aziatische kenniswerkers (Japanners,
Chinezen en Indiërs) hechten vooral waarde aan een ‘eigen’
woongemeenschap´.
Research voor beleid (2006). Attracting and embedding international
knowledge workers in the Eindhoven Region: A study on the
composition, perceptions and expectations
Onder andere enquête onder 445 kenniswerkers van 18 verschillende
bedrijven en instellingen in de region Eindhoven. Breed onderzoek,
recreatie en vrijetijd was een van de onderwerpen die aan bod kwamen.
Meest relevant conclusie in relatie tot het onderhavige onderzoek:
kenniswerkers vinden pubs-nachtleven-restaurants, winkelvoorzieningen,
theater en sporten / bewegen in een natuurlijke omgeving erg belangrijk.
Op deze onderwerpen zit er echter een groot gat tussen het belang dat
eraan wordt gehecht en de mate van tevredenheid (ze zijn er relatief
ontevreden over).
`Especially the items “pubs /nightlife/restaurants”, “shopping facilities”, “
natural environment” and “theatre” show an enormous gap between the
level of satisfaction and level of importance (10 till 15 percent). Apparently
these items do not fulfil the wishes of the IKWs and need to be improved
in the coming years`.
De kenniswerkers geven de volgende suggesties voor verbeteringen:
Improvements regarding recreation, sports, culture and religious
facilities
· Improving atmosphere and image of the city Eindhoven, more
international character
· More diversity in night life (pubs and restaurants)
· More international / English programme’s (festivals, theatre plays etc.)
· More restaurants with an international kitchen
· More information about cultural and sport activities in English
· More flexible opening hours of shops and cafes (evening and weekends)
· Lower prices of theatre and sport facilities
· More social gatherings for intercultural contacts
· More open places for recreation (natural environment)`